Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje växer

Om samhällsplanering

För att veta hur kommunen ska utvecklas, hur vi ska använda och bevara mark och vatten idag och i framtiden, behövs någon form av planering. Planeringen brukar delas upp i översiktlig planering som är planering av större områden och detaljplanering som är planering av mindre områden.

För att veta hur kommunen ska utvecklas, hur vi ska använda och bevara mark och vatten idag och i framtiden, behövs någon form av planering. Planeringen brukar delas upp i översiktlig planering som är planering av större områden och detaljplanering som är planering av mindre områden.

Målsättningen med planeringen är att Norrtälje kommuns tillväxt ska vara stark och att staden, småorterna, landsbygden och skärgården ska ha optimala förutsättningar för våra invånare att leva och verka i. Vi vill främja långsiktig hållbar utveckling som möter de behov vi har idag såväl som kommande generationers behov.

I Norrtälje ansvarar kommunstyrelsen och samhällsbyggnadskontoret för den fysiska planeringen.

Översiktsplanering

Översiktsplanen är ett kommunomfattande, vägledande dokument. Översiktsplanen, tillsammans med fördjupningar av översiktsplanen och övergripande program, ska ge stöd för mer detaljerad planering. Översiktsplanen visar bland annat var kommunen planerar bostäder, skolor och verksamheter och hur natur, sjöar och kustområden kan skyddas och utvecklas på längre sikt.

Översiktsplanen har en viktig roll som måldokument och vägvisare för den långsiktiga utvecklingen i kommunen. Därför är det viktigt att översiktsplanen hålls aktuell och uppdateras vid behov. Just nu pågår arbete med att ta fram en ny översiktsplan, Översiktsplan 2050. Läs mer om det på sidan om översiktsplanering via länken nedan.

Detaljplanering

En detaljplan ger en samlad bild av hur det är tänkt att ett avgränsat mark- eller vattenområde ska användas och är alltid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument. Kommunen, genom det kommunala planmonopolet, beslutar om användning, utformning och upprättande av en detaljplan enligt plan- och bygglagen (PBL).

Senast ändrad: 2023-03-28