Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Vad vill du bygga, ändra eller riva?

Här finns ett urval av vanliga byggärenden och vad du behöver tänka på. Åtgärderna står i bokstavsordning.

En altan i marknivå är inte bygglovspliktig. Den blir det när altanen uppfyller kriterierna för att vara en tillbyggnad. Om altanen är hög och bygglovspliktig så kan den, med vissa undantag, vara undantaget krav på bygglov. 

Om altanen uppförs inom område med strandskydd, kan den oavsett bygglovsplikt kräva en strandskyddsdispens.

En brygga för enskilt bruk kräver inte bygglov. Det är först när den blir så stor att det räknas som en hamn för fritidsbåtar som bygglovsplikten träder in. Även om åtgärden inte kräver lov, krävs det inom områden med strandskydd, en strandskyddsdispens då en brygga är en förbjuden åtgärd. En renovering av en brygga, i princip utbyte av planka för planka, kräver inte strandskyddsdispens så länge bryggan är lagligen uppförd. 

Om du uppför en brygga inom område med strandskyddsdispens utan en strandskyddsdispens, kan du behöva riva bryggan. Fråga därför först alltid, innan du påbörjar någon åtgärd.

I områden som inte omfattas av detaljplan får, under vissa omständigheter, ekonomibyggnader uppföras eller byggas till utan bygglov. I områden som omfattas av detaljplan krävs däremot alltid bygglov.

Vad är en ekonomibyggnad?

Boverket har samlat bra information om vad en ekonomibyggnad är och vad som gäller för en ekonomibyggnad. 

Tänk på att det är du som avgör om den byggnad du vill uppföra uppfyller kriterierna eller inte. I det fall en byggnation blir anmäld till Bygg- och miljönämnden är det Bygg- och miljönämnden (i ett tillsynsärende) som bedömer om den aktuella byggnaden uppfyller samtliga kriterier för att vara en bygglovsbefriad ekonomibyggnad. 

Om en ekonomibyggnad bryter mot något krav i och bygglagstiftningen kan byggnadsnämnden ingripa. Byggnadsnämnden kan då beordra byggherren att rätta till det som är fel eller, om detta inte är möjligt, att återställa, till exempel genom rivning. Det är den enskilde som står för risken när det gäller att avgöra om bygglov krävs eller inte. Förutom kommunens möjligheter att förelägga den enskilde att söka bygglov kan den som bygger utan bygglov drabbas av en byggsanktionsavgift. Avgiften baseras på prisbasbeloppet och byggnadens area. Hur den ska beräknas framgår av plan- och byggförordningen.

Om ekonomibyggnaden uppförs inom område med strandskydd, kan den oavsett bygglovsplikt kräva en strandskyddsdispens.

En installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal måste anmälas till Bygg- och miljönämnden och du måste invänta startbesked innan du får påbörja installationen.

I Boverkets allmänna råd om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga, framgår vilka åtgärder som anses vara en väsentlig ändring av eldstad och rökkanal:

  • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad.

  • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd

    av bränslebyte, till exempel från olja till pellets.

Byte av eldstad kräver nästan alltid en anmälan. För att en anmälan inte ska krävas vid byte av eldstad, ska den nya eldstaden vara likvärdig. Det vill säga med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal. Effekten är vanligtvis större i en ny eldstad och det går sällan att fastställa för den äldre eldstaden.

Boverket har också samlat information om ändrade krav för kaminer och pannor. 

Boverkets om ändrade krav för kaminer och vedspisar

När eldstaden är installerad finns information på Räddningstjänstens sida om brandskydd och sotning. 

Om brandskydd och sotning

Avgift för installation av eldstad

Se punkt 8.7 i Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa

Inom detaljplan krävs det som huvudregel bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende. Att ändra en byggnads yttre utseende kallas även fasadändring. I det begreppet ingår flera olika åtgärder som att byta färg, fasadbeklädnad och taktäckningsmaterial. Bygglov krävs även för att göra andra ändringar av en byggnad, om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt. Det finns dock vissa undantag från lovplikten.

Undantag är exempelvis för en- och tvåbostadshus.  För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom område med detaljplan krävs det inte bygglov för att färga om en byggnad under förutsättning att det inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Sådana ändringar får inte strida mot den detaljplan som gäller för området.

Avgifter för mindre byggnationer 

 

En friggebod kräver inte bygglov eller anmälan, mer information om vad en friggebod är och vad som krävs finns på Boverkets webbsida.

Skaffa gärna skriftliga medgivanden från grannar

Bygglovsavdelningen vill upplysa särskilt om att det är bra att eventuella medgivanden finns skriftligen för en placering närmre än 4,5 meter. Om det är så att en byggnad blir anmäld, så är det Bygg- och miljönämnden som gör bedömningen om den anmälda byggnaden uppfyller kriterierna för att vara en friggebod, det underlättar mycket i den bedömningen om medgivandet är skriftligt. 

Om friggeboden uppförs inom område med strandskydd, kan den oavsett bygglovsplikt kräva en strandskyddsdispens.

Alla hissar som omfattas av Boverkets föreskrifter ska kontrolleras av ett ackrediterat kontrollorgan om de inte omfattas av något av undantagen från kontroll.

Återkommande besiktning ska utföras för samtliga typer av hissar. Den första återkommande besiktningen ska utföras efter två år. Därefter ska det göras kontroll med ett intervall på ett eller två år beroende på typ.

Mer information om hissar

Boverkets föreskrifter om hissar

Inom detaljplan krävs det som huvudregel bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende. Att ändra en byggnads yttre utseende kallas även fasadändring. I det begreppet ingår flera olika åtgärder som att byta färg, fasadbeklädnad och taktäckningsmaterial. Bygglov krävs även för att göra andra ändringar av en byggnad, om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt. Det finns dock vissa undantag från lovplikten.

Undantag är exempelvis för en- och tvåbostadshus.  För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom område med detaljplan krävs det inte bygglov för att färga om en byggnad under förutsättning att det inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Sådana ändringar får inte strida mot den detaljplan som gäller för området.

Avgifter för mindre byggnationer 

Det krävs marklov för markförändringar inom detaljplanerat område. Särskilt tillstånd från Polisen krävs för sprängning. Eventuella skador som uppstår i och med sprängning är av civilrättslig karaktär och kan ej hanteras inom ramen för prövningen enligt plan- och bygglagen. 

Avgifter för marklov

Markförändringar, se punkt 9.1 i Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa
Trädfällning, se punkt 9.2 i Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa

Det kan krävas bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra en mur.  Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanerat område. Från denna bygglovsplikt finns dock vissa undantag.

Undantaget gäller om en mur eller ett plank anordnas vid en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus, är 1,8 meter eller lägre och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Om åtgärden sker närmre än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar, som bör vara skriftligt. Ger grannarna inte sitt medgivande måste du söka bygglov för åtgärden.

Det finns inga exakta mått för när en åtgärd är en mur, enligt nu gällande praxis är ett kantstöd max 50 centimeter och att åtgärder över det räknas som en mur som kräver bygglov. Detta kan komma att ändras om det kommer nya prejudicerande domar från överinstanser.

Om du äger ett flerbostadshus, en större byggnad eller liknande är du skyldig att regelbundet göra obligatoriska ventilationskontroller (OVK).

OVK ska utföras med olika intervaller beroende på typ av ventilationssystem. Detta skiljer sig mellan exempelvis skolor, vårdlokaler, kontorsbyggnader och liknande. För en- och tvåbostadshus behöver det bara göras en funktionskontroll av systemet när det ska tas i bruk första gången.

Mer information om OVK

Det kan krävas bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra ett plank.  Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanerat område. Från denna bygglovsplikt finns dock vissa undantag.

Undantaget gäller om en mur eller ett plank anordnas vid en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus, är 1,8 meter eller lägre och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Om åtgärden sker närmre än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar, som bör vara skriftligt. Ger grannarna inte sitt medgivande måste du söka bygglov för åtgärden.

Det finns inga exakta mått för när en åtgärd är ett plank, enligt nu gällande praxis är ett plank alla konstruktioner som är täta och/eller högre än 1,2 meter. Detta kan komma att ändras om det kommer nya prejudicerande domar från överinstanser.

För att bygga en pool behöver du oftast inget bygglov. Pooler är varken uppräknade bland de konstruktioner som kräver lov eller de som inte kräver lov i plan- och bygglagen. Men poolen kan, beroende på hur den ser ut och är konstruerad, anses vara något annat som kräver lov som en mur eller ett plank.

Om poolen förses med ett pooltak, fast eller skjutbart, så kan själva taket beroende på hur högt det är och ser ut kräva bygglov. Om man bygger en altan eller sätter upp ett plank runt poolen så kan det också behövas bygglov för det.

Information om pool (Boverket) 

Avgift för uppsättning av skylt

Se punkt 3.1-3.2 i Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa

Om skylt uppförs inom område med strandskydd, kan den oavsett bygglovsplikt kräva en strandskyddsdispens.

Om strandskydd och strandskyddsdispens

Det krävs normalt bygglov för skärmtak eftersom det är tillbyggnad. För en- och tvåbostadshus och till dem hörande komplementbyggnader krävs det under vissa förutsättningar dock inte bygglov för att bygga ett eller flera skärmtak.

Information om bygglovsbefriat skärmtak (Boverket)

Det krävs bygglov för att göra en tillbyggnad. Takkupor räknas som en tillbyggnad eftersom de ökar byggnadens volym. Attefallstakkupor är dock undantagna från krav på bygglov. I de flesta fall krävs det en anmälan för att uppföra sådana takkupor. Inom vissa områden får attefallstakkupor inte byggas utan bygglov.

Avgift för takkupor

Avgift för anmälan ändring bärande konstruktion, se punkt 8.3-8.4 i plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa

Avgift för tillbyggnad, se punkt 1.19-1.24 i plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa.

Trädfällning kan kräva en ansökan om marklov. Detta gäller inom områden med detaljplan där det i detaljplanen kan finnas bestämmelser om trädfällning och skogsplantering. 

Det kan exempelvis bli aktuellt med marklov om det finns ett behov av att skydda träd som utgör värdefulla inslag i den bebyggda miljön.

I Norrtälje kommun finns många äldre detaljplaner med trädfällningsförbud enligt 110 § byggnadsstadgan. Då krävs alltid marklov för trädfällning.

Utanför detaljplanerat krävs inte lov för trädfällning, men ligger fastigheten inom område med strandskydd så krävs det en bedömning om trädfällningen du önskar är förbjuden enligt miljöbalken och därmed kräver strandskyddsdispens. För att få reda på det får du gärna kontakta kontaktcenter. 

E-tjänst ansöka om marklov

Ett växthus en byggnad och därmed kräver åtgärden bygglov. 

En byggnad är enligt plan- och bygglagen en varaktig konstruktion med väggar och tak, eller med tak. Vidare är kriteriet att en människa ska kunna uppehålla sig i byggnaden (en viss invändig höjd). Ett lägre växthus som det inte går att gå in i (under 1,2 meter) kräver därmed inte bygglov. Även om växthuset inte är tänkt att placeras varaktigt på fastigheten, så krävs det bygglov om konstruktionen förses med väggar och tak eller enbart ett tak. Detta gäller även om tak och väggar är av enklare material eller konstruktion. 

Det finns dock undantag i lagstiftningen, se friggebod och attefallsanmälan.

Om byggnaden uppfyller kraven för dessa åtgärder så kan ett växthus uppföras som exempelvis friggebod. 

Om åtgärden uppförs inom område med strandskydd, så kräver en ansökan om strandskyddsdispens även om byggnaden inte kräver lov eller anmälan.

Om du behöver söka lov

E-tjänst ansöka om bygglov

Senast ändrad: 2023-11-06