Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Efter bygglovsbeslutet: Startbesked och slutbesked

När du har fått ditt beslut om bygglov måste du invänta startbesked innan några åtgärder får påbörjas. När du har byggt klart måste du invänta slutbesked innan åtgärden får tas i bruk.

Har du fått brev eller mail om att du har missat att ansöka om slutbesked?

Vi genomför ett stort arbete just nu och går igenom äldre ärenden som saknar slutbesked. Slutbesked krävs för att få ta en åtgärd i bruk och för att vi ska kunna avsluta och arkivera ärenden. 

Om du har fått hem ett brev eller ett mail där vi angivit att du angett ett datum som är efter att lovet eller startbeskedet har gått ut, kan du antingen komplettera med nytt datum (om du angivit fel datum) eller så behöver du göra en ny anmälan eller ansökan.

Om du har fått brev eller mail där du uppmanas att ansöka om slutbesked gör du det lättast via vår e-tjänst. 

Ansöka om slutbesked 

Här nedan finner du information om startbesked och slutbesked. 

Startbesked

Mindre åtgärder

I enklare ärenden så får du ett startbesked i samband med bygglovsbeslutet. Titta i ditt beslut, om det är en punkt under beslutspunkten där det står att startbesked utfärdas, så har du fått ett startbesked. Då är det viktigt att du inväntar att beslutet vinner laga kraft innan åtgärder påbörjas. 

Här finner du information om startbesked:

Boverkets om startbesked

Tekniskt samråd vid större åtgärder

I större ärenden så behöver du, innan du får ett startbesked, ha ett så kallat tekniskt samråd. 

Vad kan påbörjas innan startbesked utfärdats?

Utanför detaljplanerat område krävs det inte marklov för markåtgärder. De redovisade markåtgärderna (i samband med nybyggnation) utanför område med detaljplan får därför påbörjas innan tekniskt samråd har hållits och startbesked utfärdats.
Inom områden med detaljplan krävs det marklov och således också startbesked för markåtgärder, innan de får påbörjas. Vänligen kontakta oss om du vill påbörja dina markarbeten före övriga åtgärder, så kan vi utfärda separat startbesked för markåtgärderna.

Byggnadsnämnden ska snarast, när ett lov har getts eller en anmälan har kommit in, kalla till ett tekniskt samråd om:

  • Åtgärden kräver en kontrollansvarig,
  • Ett tekniskt samråd inte är uppenbart onödigt, eller
  • Byggherren har begärt ett tekniskt samråd.

Mer information om tekniskt samråd på Boverkets webbsida: 

Om tekniskt samråd (Boverket)

Utstakning

Det är viktigt att en byggnad uppförs exakt på den plats som bygglovet anger. Detta säkerställs genom att byggnaden utstakas innan byggnadsarbetena påbörjas. Om utstakning krävs framgår det i bygglovet under beslutspunkter. 

Information och beställning av utstakning

Slutbesked

När du som byggherre kan visa att alla krav som gäller för åtgärden enligt lovet, kontrollplanen, startbesked är uppfyllda utfärdas ett slutbesked.

Ett slutbesked är ett beslut från byggnadsnämnden att byggnader och anläggningar som fått startbesked nu får tas i bruk och börja användas.

Innan du har fått ett slutbesked får du inte börja använda byggnaden eller projektet.

Om du tar byggnationen i bruk utan att du fått slutbesked kommer du drabbas av en byggsanktionsavgift.

Ansök om slutbesked här

E-tjänst för att ansöka om slutbesked

Slutsamråd (större åtgärder)

Om ditt startbesked föregåtts av ett tekniskt samråd, krävs det också slutsamråd innan slutbesked kan utfärdas. 

Kontakta handläggare för att boka slutsamråd. Slutsamrådet hålls normalt på den plats där åtgärderna eller bygget genomförts. Vid slutsamrådet diskuteras förutsättningarna för att få slutbesked.

Exempel på punkter som diskuteras vid slutsamråd:

  • Hur kontrollplanen och eventuella villkor i startbeskedet och kompletterande villkor har följts.
  • Kontrollansvariges utlåtande, som är ett underlag för slutbeskedet.
  • Annan dokumentation över arbetets utförande.
  • Behov av ytterligare åtgärder.

Slutsamrådet behöver inte hållas om det är uppenbart obehövligt.

Bra att tänka på

Innan du flyttar in i ett nybyggt hus behöver du göra några saker för att få tjänsterna kring renhållning och vatten och avlopp att fungera som de ska.

Enskild avloppsanslutning

Om du har enskilt avlopp är det viktigt att du meddelat att din avloppsanläggning är färdigställd och redo att ta i bruk.

Entreprenörsrapport för enskilt avlopp (e-tjänst)

Kommunal vatten och avloppsanslutning

Om du ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp är det viktigt att du fyller i en servisanmälan för att din förbindelsepunkt ska kunna upprättas av kommunens vatten och avloppsavdelning. 

Om anslutning till kommunalt vatten och avlopp hos Norrtälje Vatten och Avfall

Slamtömning och sophämtning

För att du ska få rätt renhållningstjänster och avfallskärl är det viktigt att rapportera till Norrtälje Vatten och Avfall att huset är redo att ta i bruk. Efter att din anmälan registrerats får du ut dina avfallskärl och om du har enskilt avlopp slamskyltar.

Självservice hos Norrtälje Vatten och Avfall

Senast ändrad: 2023-08-16