Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Vår skola

Här hittar du information om Skederids skola, vår vision, hur vi arbetar och hur vår organisation ser ut.

Vår vision

På Skederids skola har vi som mål att varje elev inhämtar och utvecklar kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. En viktig del av skolans uppdrag är att fostra barn och unga i en anda av medmänsklighet och ömsesidig respekt. Detta arbete går hand i hand med kunskapsuppdraget och vävs in i skolarbetet varje dag.

Varje elev ska ges möjligheter utifrån sina individuella förutsättningar att tillägna sig och utveckla sin kunskap. Med tydliga mål ska varje elev enkelt kunna följa och bedöma sin egen kunskapsutveckling. Vi på skolan formar en lärmiljö som utvecklar förmågan att samarbeta och ta ansvar för sina studier.

Vårt arbetssätt

Vårt främsta uppdrag är att ge varje elev kunskap och möjlighet att nå de mål som uttrycks i läroplanen. Dessutom tycker vi att det är viktigt

  • att skapa förutsättningar för våra elever att utvecklas till kritiskt tänkande individer med stark social kompetens, väl förberedda för livet i ett samhälle som ständigt förändras
  • att överföra de demokratiska värderingar som vårt samhälle står för
  • att öppna dörren till det kulturarv som finns i Sverige och i vår omvärld.

Skederids skola har små klasser och jobbar förebyggande mot mobbning med hjälp av kompisgrupper. Skolan är välutrustad med datorer och iPads och i sex av rummen finns även storbildsprojektorer. Allt detta underlättar ett lustfyllt lärande.

Att utveckla skrivandet och läsningen samt matematikkunskaperna är ständigt aktuella mål. Det är lika viktigt att ge bra förutsättningar för de praktiska estetiska ämnena vilket innebär behöriga pedagoger i dessa ämnen. 

Självklart är eleverna delaktiga i sin egen arbetsmiljö men även föräldrarnas synpunkter är viktiga för oss. Undervisningen är individanpassad för att främja varje elevs lärande. Eleven är delaktig i planering av sitt arbete och i sin individuella utvecklingsplan.

På vår skola arbetar vi förebyggande med Trivselledare, elevledda rastaktiviteter med stöd av pedagoger på skolan. Utöver detta har även pedagoger ledda rastaktiviteter för att minska konflikter och kränkningar på raster och för att uppmuntra till lek över klassgränser. Skolan är även mobilfri samt använder sig av bildstöd i samtliga klassrum.

Organisation

Skederids skola i Finsta är en F-6-skola med en klass i varje årskurs. Skolan har ett eget fritidshem.

Arbetslaget består av både pedagoger i årskurs F-6 och personalen vid fritidshemmet. De samarbetar väl med varandra, till exempel genom att fritidspersonal arbetar som resurspersoner i de yngre klasserna.

Arbetslaget har två pedagogiska ledare som leder skolans arbete tillsammans med skolans rektor.

Senast ändrad: 2023-02-16