Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Om Roslagsskolan

Här hittar du information om Roslagsskolan, vår vision, hur vi arbetar och hur vår organisation ser ut.

Vår vision

Mitt bästa för allas bästa 

Vägen fram mot förverkligande av visionen finns presenterad i vår Transformationskart som sträcker sig över ett treårsperspektiv. För varje år finns i planen indikatorer i form av pedagogiska metoder och aktiviteter som ska synas i klassrummet enligt tidsplanen. De visar gradvis ökande komplexitet och kvalitetsförbättring fram mot 2023. Dessa indikatorer har sin bas i våra fyra fokusområden:

Betyg och bedömning, bedömning för lärande

Detta innebär att varje elev ska kunna få återkoppling och feedback på sitt arbete under arbetets gång för att utveckla i rätt riktning. Det innebär också återkoppling till läraren vid lektionens slut så att läraren därigenom kan anpassa sin undervisning till rätt nivå för både grupp och individ.

Utmaningar för alla, lärande för framtiden

Genom brukarundersökningar vet vi att lärarna generellt anser att de ger en mer stimulerande och utmanande undervisning än vad vårdnadshavare och elever tycker. Därför jobbar vi hela tiden med att utveckla vårt arbetssätt. Det innebär att vi nyttjar modern teknik, alla elever använder laptop, och kan därigenom skapa förbättrad anpassning till individ men också möjliggöra arbetssätt som inte var möjliga innan teknikens entré. Sedan ett par år tillbaka jobbar vi tematiskt med alla våra klasser under två pass i veckan. Vi är övertygade om att det ger mer sammanhang och ökad meningsfullhet i lärandet. Att arbeta tematiskt innebär att flera ämnen jobbar tillsammans kring en frågeställning eller problemlösning.

Vi är noga med att skilja på mål och medel och vi funderar ständigt över Uppdraget att undervisa och vad det innebär.

Förebyggande elevhälsa, gruppstärkande insatser

Vi jobbar för att svänga om vårt elevhälsoarbete för att enligt lagen arbeta mer förebyggande och främjande för god hälsa. Mentorsuppdraget förtydligas och gruppstärkande insatser ges till varje klass av Elevhälsoteam såväl som av lärare.

Skolan har ett Trygghetsteam som sätts in vid upprepade trakasserier, dvs. mobbning. Mentor följer sina mentorselever hela vägen genom de tre högstadieåren och Elevhälsoteamet backar upp om problem skulle uppstå. I Norrtälje kommun finns också en Central elevhälsa med stor kompetens och mycket resurser för personalen att tillgå. På skolan har vi förutom vår Flexgrupp, en liten undervisningsgrupp för de elever som har extremt svårt i vissa skolsituationer och större sammanhang, en Studio med speciallärare dit elever med svårigheter och stödbehov kan remitteras.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Vi märker att våra elevers läsförmåga och läsförståelse blir fortsatt sämre och arbetar därför medvetet med språket i alla ämnen. I de allra flesta ämnen arbetas med begrepp. Ett starkt och fungerande språk är grunden för att med säkerhet och goda resultat ta del i undervisningen och i förlängningen, i samhället.

Vårt arbetssätt

Alla elever har två pass i veckan med Tematiskt arbete. Detta är ett arbetssätt där flera ämnen jobbar tillsammans kring en frågeställning, en utmaning, ett fenomen eller något annat som binder ihop flera skolämnen. Det ger möjlighet att jobba med helheter istället för ämnesuppdelning, saker kommer i ett sammanhang och kvaliteten på undervisningen höjs därmed. Ofta blir det en mer stimulerande undervisning som uppmuntrar till egna initiativ och utmaningar. Lärarna i de aktuella ämnena samarbetar kring det aktuella temat och en stor frihet finns att göra nya gruppindelningar med olika syften. 

Arbetsron på skolan är god. Det innebär inte att det alltid är knäpptyst med elever i raka bänkrader, det innebär att klimatet i klasserna möjliggör det arbete som klassen ska genomföra. På flera lektioner har vi dubbel bemanning vilket innebär att det förutom läraren finns ytterligare en vuxen, en resurs- eller lärarassistent i klassrummet. 

Vi jobbar digitalt då varje elev lånar en iPad under sina tre år hos oss. One Note blir elevens arbetsbok och i lärplattformen Unikum finns bl. a. planeringar, omdömen och uppgifter. 

Lärarna planerar för att ge varje elev utmaningar så att alla har möjlighet att komma vidare i sin lärandeprocess utifrån sin nivå. 

Hemmet 

Ni därhemma har en mycket stor betydelse för hur det kommer att gå för ditt barn i skolan. Er attityd och hur ni pratar om lärare, lärande och skolan i allmänhet kommer att färga ditt barns inställning till skolarbetet. 

Ni därhemma har naturligtvis ovärderlig kunskap om den person som är vår elev. Vi, å andra sidan, har stor kunskap om lärande och pedagogik. Tillsammans har vi alltså mycket goda utsikter att bli ett Dreamteam kring ditt barn/vår elev. Ett gott samarbete är därför av största vikt. 

Vi vill därför att du alltid pratar gott om skolan, finns kritik, frågor, funderingar eller förslag, ta det direkt med oss! 

Organisation 

På Roslagsskolan går cirka 600 elever fördelade på tre årskurser, 7, 8 och 9 och 21 olika klasser. Cirka 45 pedagoger arbetar på Roslagsskolan. De allra flesta är behöriga och med stor ämnesstolthet skapar de en miljö som främjar kunskap, förmågor och lärande. Lärarna och övrig pedagogisk personal är indelade i fem olika arbetslag. Varje arbetslag har en lagledare med stort mandat att leda den dagliga verksamheten. Lagledarna utgör skolans pedagogiska ledningsgrupp tillsammans med rektor, biträdande rektor och administratör. 

Vi deltar i lärarstudenters utbildning genom att ta emot lärarkandidater. 

Musikklasser

Skolans musikklasser söker du till genom en ansökan som ligger tidigare än det ordinarie skolvalet och som innebär en audition på ditt instrument eller sång. Musikklasserna har lite mer undervisningstid än övriga klasser och ibland kan det innebära deltagande i konserter eller föreställningar på kvällstid. Målet för musikundervisningen är att få en bred och varierad musikutbildning.

Elevhälsan 

Roslagsskolan har förmånen att ha 2 skolsköterskor, 1,5 kuratorer och 1 SYV (studie- och yrkesvägledare) och ett antal lärarassistenter. Tillsammans med sin lagledare utgör elevhälsan en viktig del i skolans arbete. Vi arbetar förebyggande och främjande med gruppstärkande insatser då vi menar att om våra klasser mår gott som grupp är sannolikheten att individerna i gruppen mår gott betydligt större. Att må bra är en viktig förutsättning för att kunna jobba mot målet, dvs. lärande och utveckling. 

Senast ändrad: 2023-03-02