Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Om Hallsta skola

Här hittar du information om Hallsta skola, vår vision, hur vi arbetar och hur vår organisation ser ut.

Vår vision

Hallsta skolas elever ska ges möjligheter att själva välja väg efter grundskolan och i livet. All personal på Hallsta skola arbetar med fokus på kunskap och värnar om goda relationer med alla elever. All personal på Hallsta skola är goda förebilder och på Hallsta skola vet vi att eleverna gör rätt om de kan. Arbetslagens huvudsakliga uppdrag är att på lång sikt säkerställa så att så många elever som möjligt når full gymnasiebehörighet, en hög andel fullständiga betyg samt höga meritvärden och att eleverna är trygga, upplever studiero och har roligt på vägen.

Vårt arbetssätt

I Hallsta skola ska eleverna se en röd tråd genom stadierna. Eleverna ges ökad delaktighet/inflytande genom exempelvis klassråd och elevråd. Hallsta skola har även två elevskyddsombud som deltar i arbetet med att utveckla den fysiska lärmiljön. Lärarna träffas regelbundet för att utveckla undervisningen tillsammans med tonvikt på samarbetsinriktat lärande, språkutvecklande arbetssätt och differentierad undervisning.

På Hallsta skola har vi nolltolerans mot mobbning och kränkande handling. Hallsta skola har ett trygghetsteam som består av flera vuxna som arbetar på skolan. Arbetet i Trygghetsteamet utgår från den trygghetsenkät som samtliga elever deltar i en gång per år. Utifrån resultatet i trygghetsenkäten görs en handlingsplan tillsammans med elever och personal. Resultatet från trygghetsenkäten hösten 2022 visar att elever känner sig tryggare än tidigare läsår samt att färre elever upplever kränkningar. Skillnaden från läsåret 2021 är betydande. Eleverna på Hallsta skola är helt enkelt snällare mot varandra. Vi är glada över att vårt arbete med språkbruk mellan elever och oss vuxna lönar sig, det är ett bevis på att vi gör rätt saker. 

Organisation

Hallsta skola är en F-9-skola med tillhörande fritids. Skolan är indelad i arbetslag och varje arbetslag leds av arbetslagsledare. Skolan leds av rektor och biträdande rektor. Vi är mycket stolta över vår verksamhet som visar allt högre kunskapsresultat. Vi har byggt upp en organisation med välfungerande arbetslag och goda stödfunktioner, bland annat ett elevhälsoteam med många olika professioner. Hallsta skola har även ett trygghetsteam och en grupp som arbetar med att främja elevers närvaro. Hallsta skola följer systematiskt upp elevernas resultat och för oss är det viktigt att eleverna har en god pedagogisk, fysisk och psykosocial lärmiljö.

Senast ändrad: 2023-02-16