Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Norrtälje kommuns officiella anslagstavla

Välkommen till den digitala anslagstavlan. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser. 

Anslag/bevis val- och demokratinämnden 2021-11-18

 • Inledande text: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
 • Organ: Val- och demokratinämnden
 • Sammanträdesdatum: 2021-11-18
 • Datum då anslaget sätts upp: 2021-12-03
 • Datum då anslaget tas ned: 2021-12-25
 • Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli
 • Handläggare: Johanna Edin

Val- och demokratinämndens sammanträde den 18 november 2021

 • Organ: Val- och demokratinämnden
 • Sammanträdesdatum: 2021-11-18
 • Datum då anslaget sätts upp: 2021-12-02
 • Datum då anslaget tas ned: 2021-12-30
 • Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli
 • Handläggare: Johanna Edin

Anslag/bevis Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2021-11-29

 • Organ: Barn- och skolnämndens arbetsutskott
 • Sammanträdesdatum: 2021-11-29
 • Datum då anslaget sätts upp: 2021-12-02
 • Datum då anslaget tas ned: 2021-12-27
 • Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
 • Handläggare: Erik Lundin

Anslag/bevis Kommunstyrelsen 2021-11-26

 • Inledande text: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag.
 • Sammanträdesdatum: 2021-11-22
 • Datum då anslaget sätts upp: 2021-11-26
 • Datum då anslaget tas ned: 2021-12-18
 • Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli
 • Handläggare: Mikael Forssander

Kommunfullmäktiges sammanträde

 • Organ: Kommunfullmäktige
 • Sammanträdesdatum: 2021-11-15
 • Datum då anslaget sätts upp: 2021-11-25
 • Datum då anslaget tas ned: 2021-12-17
 • Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli
 • Handläggare: Therese Kaldén

Anslag/bevis Utbildningsnämndens sammanträde 2021-11-17

 • Organ: Utbildningsnämnden
 • Sammanträdesdatum: 2021-11-17
 • Datum då anslaget sätts upp: 2021-11-22
 • Datum då anslaget tas ned: 2021-12-14
 • Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
 • Handläggare: Erik Lundin

Socialnämndens arbetsutskott den 18 november 2021

 • Inledande text: Socialnämndens arbetsutskott protokoll 2021-11-18. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
 • Organ: Socialnämndens arbetsutskott
 • Sammanträdesdatum: 2021-11-18
 • Datum då anslaget sätts upp: 2021-11-19
 • Datum då anslaget tas ned: 2021-12-10
 • Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje
 • Handläggare: Nicole Curiche-Schwarz

Socialnämnden den 18 november 2021

 • Inledande text: Socialnämndens protokoll 2021-11-18. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
 • Organ: Socialnämnden
 • Sammanträdesdatum: 2021-11-18
 • Datum då anslaget sätts upp: 2021-11-19
 • Datum då anslaget tas ned: 2021-12-10
 • Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje
 • Handläggare: Nicole Curiche-Schwarz

Anslag/bevis Barn- och skolnämndens sammanträde 2021-11-16

 • Organ: Barn- och skolnämnden
 • Sammanträdesdatum: 2021-11-16
 • Datum då anslaget sätts upp: 2021-11-19
 • Datum då anslaget tas ned: 2021-12-10
 • Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
 • Handläggare: Erik Lundin

Anslag/Bevis: Bygg- och miljönämndens sammanträde 2021-11-11

 • Organ: Bygg- och miljönämnden
 • Sammanträdesdatum: 2021-11-11
 • Datum då anslaget sätts upp: 2021-11-18
 • Datum då anslaget tas ned: 2021-12-09
 • Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadskontoret, Estunavägen 14, Norrtälje
 • Handläggare: Gitte Binder

Anslag/Bevis: Kultur- och fritidsnämnd 11 november 2021

 • Organ: Kultur- och fritidsnämnd
 • Sammanträdesdatum: 2021-11-11
 • Datum då anslaget sätts upp: 2021-11-17
 • Datum då anslaget tas ned: 2021-12-09
 • Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidskontoret, Estunavägen 14, Norrtälje
 • Handläggare: Victoria Johnsson

Anslag/Bevis: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2021-10-28

 • Organ: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
 • Sammanträdesdatum: 2021-10-28
 • Datum då anslaget sätts upp: 2021-11-16
 • Datum då anslaget tas ned: 2021-12-07
 • Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadskontoret, Estunavägen 14, Norrtälje
 • Handläggare: Gitte Binder

Kungörelse: Kommunfullmäktige sammanträder den 15 november 2021

 • Inledande text: Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 15 november klockan 9.30 i Norrtälje Sportcentrum. Fullständig dagordning med handlingar finns på https://forum.norrtalje.se/ och tillgänglig hos Kontaktcenter, Estunavägen 14 i Norrtälje. Följ sammanträdet via filmVi filmar sammanträdet och du kan se sändningen direkt eller i efterhand på norrtalje.se.
 • Organ: Kommunfullmäktige
 • Sammanträdesdatum: 2021-11-15
 • Datum då anslaget sätts upp: 2021-11-10
 • Datum då anslaget tas ned: 2021-11-16
 • Handläggare: Ida-Maria Olofsson

Kungörelse Detaljplan för Måsholmen, del av fastigheten Humlö 1:4

 • Inledande text: Syfte och omfattning Syftet med ändringen av detaljplanen är att skapa förutsättningar för avstyckning av två nya fastigheter för friliggande småhus som komplement till befintliga tomter. Överensstämmelse med översiktsplan I gällande översiktsplan uttrycker kommunen sin vilja att öka möjligheterna till permanent boende i skärgården.
 • Datum då anslaget sätts upp: 2021-10-08
 • Datum då anslaget tas ned: 2021-10-30
 • Fil: Kungörelse Humlö 1_4.pdf

Kungörelse: lämna synpunkter på inkommen ansökan om nybyggnad av plank

 • Inledande text: Avser fastighet: Gustavslund 2 (Stockholmsvägen 18). Diarienummer: BoM 2021-001419. En ansökan om bygglov för nybyggnad av plank på ovanstående fastighet har kommit in till Samhällsbyggnadskontoret. Åtgärden som ansökan avser avviker från gällande detaljplan då sökt plank placeras på mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas.
 • Datum då anslaget sätts upp: 2021-09-29
 • Datum då anslaget tas ned: 2021-10-14
 • Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadskontoret
 • Handläggare: Carl-Magnus Brännström
 • Fil: Försättsblad och filer - ansökan.pdf

Kommunfullmäktige sammanträder 20 september

 • Inledande text: Sammanträdet kommer att hållas helt digitalt, med uppkopplingsstart 17.00 och upprop 17.30. Endast fullmäktigepresidiet är närvarande i Sportcentrum, övriga ledamöter deltar via Teams. De handlingar som hör till nedanstående ärenden finns under kungörelsetiden tillgängliga på https://forum.norrtalje.se och hos Kontaktcenter, Estunavägen 14, Norrtälje.
 • Sammanträdesdatum: 2021-09-20
 • Datum då anslaget sätts upp: 2021-09-14
 • Datum då anslaget tas ned: 2021-09-21
 • Fil: kallelse-skapad-kf-2021-09-14-101836pdf.pdf

Kungörelse: Samhällsbyggnadskontoret har fattat ett positivt beslut på inkommen ansökan gällande fastighet:TÄLJE 4:62 (Nordrona)

 • Inledande text: Avser fastighet:TÄLJE 4:62 (Nordrona). Diarienummer: BoM 2021-001574. Samhällsbyggnadskontoret har fattat ett positivt beslut i ansökan om bygglov för nybyggnad av mast (28m) för bredband på ovanstående fastighet. Är du fastighetsägare förutsätts du underrätta hyresgäster och boende om beslutet. Berörda grannar meddelas (kungörs) härmed om beslutet genom detta anslag samt annons i Norrtelje Tidning. Besluten kungörs även i Post- och inrikestidningar, https://poit.bolagsverket.se
 • Datum då anslaget sätts upp: 2021-07-15
 • Datum då anslaget tas ned: 2021-08-13
 • Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadskontoret
 • Handläggare: Roger Brand
 • Fil: Försättsblad till kungörelsen - Efter beslut.pdf

Bygg- och miljökontoret har fattat ett positivt beslut på inkommen ansökan

 • Inledande text: Avser fastighet: TÄLJE 3:1 (ASTEROIDVÄGEN 2) Diarienummer: BoM 2021-002443 Beslut på inkommen ansökan Samhällsbyggnadskontoret har fattat ett positivt beslut i ansökan om tidsbegränsat bygglov för handelsbyggnad för postutlämning på ovanstående fastighet. Är du fastighetsägare förutsätts du underrätta hyresgäster och boende om beslutet. Berörda grannar meddelas (kungörs) härmed om beslutet genom detta anslag samt annons i Norrtelje Tidning. Besluten kungörs även i Post- och inrikestidningar, https://poit.bolagsverket.se För mer information Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. E-post: kontaktcenter@norrtalje.se Telefon: 0176-710 00 Samhällsbyggnadskontoret
 • Datum då anslaget sätts upp: 2021-06-30
 • Datum då anslaget tas ned: 2021-07-31
 • Fil: Binder1.pdf

Lämna synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för nybyggnad av mast (28m) för bredband

 • Inledande text: Sista dag för yttrande är 30 juni. Ange diarienummer: BoM 2021-001574
 • Datum då anslaget sätts upp: 2021-06-16
 • Datum då anslaget tas ned: 2021-07-01
 • Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadskontoret
 • Handläggare: Roger Brand
 • Fil: Tälje 4-62 Kungörelse med handlingar.pdf

Möjlighet att lämna synpunkter på inkommen ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av handelsbyggnad (för postutlämning)

 • Inledande text: Avser fastighet: TÄLJE 3:1 (ASTEROIDVÄGEN 2) Diarienummer: BoM 2021-002443 Om inkommen ansökan En ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av handelsbyggnad på ovanstående fastighet har kommit in till Samhällsbyggnadskontoret. Hela ansökan finns tillgänglig på norrtalje.se/kungorelse och hos Kontaktcenter i kommunhuset på Estunavägen 14 i Norrtälje. För öppettider se norrtalje.se/kontaktcenter. Är du fastighetsägare förutsätts du underrätta hyresgäster och boende om inkommen ansökan. Förenklad delgivning kan komma att användas i ärendet. Om du vill yttra dig över ansökan Är du berörd granne/sakägare har du enligt Plan- och bygglagen möjlighet att lämna synpunkter på inkommen ansökan. Dina eventuella synpunkter ska vara inlämnade senast den 23 juni 2021. Så här gör du 1. Skriv ned dina synpunkter. 2. Ange i din skrivelse även ärendets diarienummer (se ovan), ditt namn och din egen fastighets-beteckning. 3. Lämna in till Samhällsbyggnadskontoret, Box 808, 761 28 Norrtälje, senast datumet ovan. För mer information Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. E-post: kontaktcenter@norrtalje.se Telefon: 0176-710 00 Samhällsbyggnadskontoret
 • Datum då anslaget sätts upp: 2021-06-08
 • Datum då anslaget tas ned: 2021-06-23
 • Fil: Tälje 3_1 BoM 2021-002443.pdf

Kallelse kommunfullmäktige 22 februari 2021

 • Inledande text: Sammanträdet kommer att hållas helt digitalt, med uppkopplingsstart 17.00 och upprop 17.30. Därefter inleds sammanträdet med en filmvisning avseende 50-års jubileet. De handlingar som hör till nedanstående ärenden finns under kungörelsetiden tillgängliga på https://forum.norrtalje.se och hos Kontaktcenter, Estunavägen 14, Norrtälje.
 • Sammanträdesdatum: 2021-02-22
 • Datum då anslaget sätts upp: 2021-02-15
 • Datum då anslaget tas ned: 2021-02-23
 • Fil: Kallelse kommunfullmäktige 22 februari.pdf

Möjlighet att lämna synpunkter på inkommen ansökan avseende bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

 • Inledande text: Avser fastighet: LABOREMUS 10 (STRÖMBACKAGATAN 12) Diarienummer: BoM 2020-004380 Om inkommen ansökan En ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på ovanstående fastighet har kommit in till Samhällsbyggnadskontoret. Åtgärden som ansökan avser avviker från gällande detaljplan då sökt byggnad placeras på mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. Hela ansökan finns tillgänglig på norrtalje.se/kungorelse och hos Kontaktcenter i kommunhuset på Estunavägen 14 i Norrtälje. För öppettider se norrtalje.se/kontaktcenter. Är du fastighetsägare förutsätts du underrätta hyresgäster och boende om inkommen ansökan. Förenklad delgivning kan komma att användas i ärendet. Om du vill yttra dig över ansökan Är du berörd granne/sakägare har du enligt Plan- och bygglagen möjlighet att lämna synpunkter på inkommen ansökan. Dina eventuella synpunkter ska vara inlämnade senast den 4 januari 2021. Så här gör du 1. Skriv ned dina synpunkter. 2. Ange i din skrivelse även ärendets diarienummer (se ovan), ditt namn och din egen fastighets-beteckning. 3. Lämna in till Samhällsbyggnadskontoret, Box 808, 761 28 Norrtälje, senast datumet ovan. För mer information Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. E-post: kontaktcenter@norrtalje.se Telefon: 0176-710 00 Samhällsbyggnadskontoret
 • Datum då anslaget sätts upp: 2020-12-15
 • Datum då anslaget tas ned: 2021-01-05

Bygg- och miljökontoret har fattat ett positivt beslut på inkommen ansökan

 • Inledande text: Avser fastighet: TÄLJE 3:1 Diarienummer: BoM 2020-004303 Beslut på inkommen ansökan Samhällsbyggnadskontoret har den 2020-12-03 fattat ett positivt beslut i ansökan om Bygglov för nybyggnad av teknikhus för brostyrning på ovanstående fastighet. Är du fastighetsägare förutsätts du underrätta hyresgäster och boende om beslutet. Berörda grannar meddelas (kungörs) härmed om beslutet genom detta anslag samt annons i Norrtelje Tidning. Besluten kungörs även i Post- och inrikestidningar, https://poit.bolagsverket.se För mer information Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. E-post: kontaktcenter@norrtalje.se Telefon: 0176-710 00 Samhällsbyggnadskontoret
 • Datum då anslaget sätts upp: 2020-12-04

Kungörelse Detaljplan för Galären, del av fastigheterna Tälje 3:256 och Tälje 5:1

 • Inledande text: Syfte och omfattning Planens syfte är att möjliggöra ett utökat allmänt ändamål för planområdet. En större öppen parkyta för rekreation föreslås invid vattnet och en utsiktsplats planeras i anslutning till bryggpromenaden. Utsiktsplatsen, med en mindre byggrätt för en publik byggnad, är tänkt att fungera som målpunkt för hamnens besökare. Planen syftar också till att skapa förutsättningar för ett levande båtliv, vilket är en del av kommunens vision för Norrtälje Hamn. Bryggor, angöringsmöjligheter för båtar samt en sjösättningsplats vid Port Arthurs udde planeras samtidigt som större delen av planområdet föreslås som öppet vattenområde för att möjliggöra båttrafik i hamninloppet. Överensstämmelse med översiktsplan I gällande översiktsplan pekas Norrtälje hamn ut som ett av kommunens strategiskt viktigaste utvecklingsområden. Planhandlingar finns här:  På kommunens webbplats norrtalje.se/detaljplaner  I Kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje Synpunkter Den som vill lämna synpunkter på planförslaget kan göra det fram till den 20 oktober 2020. Synpunkterna skickas till plan@norrtalje.se alternativt Kommunstyrelsen, Box 800, 761 28 Norrtälje. Den som inte framfört synpunkter senast under granskningen kan förlora rätten att överklaga kommande beslut att anta detaljplanen. Norrtälje den 18 september 2020 Kommunstyrelsen © Lantmäteriet
 • Datum då anslaget sätts upp: 2020-09-25
 • Datum då anslaget tas ned: 2020-10-21
 • Fil: Kungörelse Galären.pdf

Kungörelse Detaljplan för del av fastigheten Riddersholm 1:8

 • Inledande text: Syfte med planen är att pröva möjligheten att bygga ut Kapellskärs avloppsreningsverk, bekräfta en tillfartsväg till reningsverket samt en väganslutning för en framtida hamn norr om reningsverket. En utbyggnation av avloppsreningsverket är nödvändig för att tillgodose det ökade behovet av dricksvatten- och avloppsförsörjningen ute på Rådmansö, då det idag inte kan kopplas på fler anslutningar till verket. Överensstämmelse med översiktsplan I gällande översiktsplan är utvecklandet av Kapellskärs hamn och utbyggnationen av Kapellskärs avloppsreningsverk av strategisk betydelse och har hög prioritet. Planhandlingar finns här:  På kommunens webbplats norrtalje.se/detaljplaner  I Kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje Synpunkter Den som vill lämna synpunkter på planförslaget kan göra det fram till den 19 oktober 2020. Synpunkterna skickas till plan@norrtalje.se alternativt Kommunstyrelsen, Box 800, 761 28 Norrtälje. Den som inte framfört synpunkter senast under granskningen kan förlora rätten att överklaga kommande beslut att anta detaljplanen. Norrtälje den 16 september 2020 Kommunstyrelsen
 • Datum då anslaget sätts upp: 2020-09-16
 • Datum då anslaget tas ned: 2020-10-20
 • Fil: Kungörelse Riddersholm 1_8.pdf

Anmälan om miljöfarlig verksamhet- helikopterplatta

 • Inledande text: Möjlighet för berörda att lämna synpunkter på inkommen anmälan om miljöfarlig verksamhet- helikopterplatta för ambulanshelikopter Avser fastighet: Lasarettet 1, Norrtälje sjukhus Diarienummer: 2019-2509 Om inkommen anmälan En anmälan om miljöfarlig verksamhet avseende helikopterplatta för ambulanshelikopter på fastigheten Lasarettet 1 har kommit in till Samhällsbyggnadskontoret, miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Tiohundra AB avser begära gällande tillstånd för befintlig verksamhet vid Norrtälje sjukhus upphävt. Tillståndet är utfärdat enligt äldre lagstiftning och verksamheten har istället anmälts till Bygg- och miljönämnden för prövning enligt miljöbalken. Hela anmälan finns tillgänglig på norrtalje.se/kungorelse och hos Kontaktcenter i kommunhuset på Estunavägen 14 i Norrtälje. För öppettider se norrtalje.se/kontaktcenter. Om du vill yttra dig över anmälan Om du anser att du är berörd av anmälan har du enligt miljöbalken möjlighet att lämna in synpunkter. Dina eventuella synpunkter ska vara inlämnade senast den 22 juni 2020. Så här gör du 1. Skriv ned dina synpunkter. 2. Ange i din skrivelse även ärendets diarienummer (se ovan), ditt namn och din egen fastighetsbeteckning. 3. Mejla bygg.miljonamnden@norrtalje.se eller lämna in till Samhällsbyggnadskontoret, Box 808, 761 28 Norrtälje, senast datumet ovan. För mer information Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. E-post: kontaktcenter@norrtalje.se Telefon: 0176-710 00 Samhällsbyggnadskontoret
 • Organ: Samhällsbyggnadskontoret
 • Datum då anslaget sätts upp: 2020-06-08
 • Datum då anslaget tas ned: 2020-06-23
 • Fil: Kungörelse- Anmälan om miljöfarlig verksamhet- helikopterplatta (anmäningshandlingar och kompletteringar).pdf

Detaljplan för fastigheterna Yxlö 1:20 och 1:269

 • Inledande text: Kungörelse Detaljplan för fastigheterna Yxlö 1:20 och 1:269 Syfte och omfattning Planens syfte är att ändra ändamålen från hamnändamål och park eller plantering till bostadsändamål. Syftet är också att bekräfta befintliga byggnader på fastigheterna, samt att säkerställa att bebyggelse på fastigheten utformas på ett sätt som är förenligt med byggnadstraditionen i området. Överensstämmelse med översiktsplan I gällande översiktsplan anges det att kommunen ser positivt på ny bebyggelse i området och att målet är på sikt att öka antalet permanent boende på i skärgården. Planhandlingar finns här:  På kommunens webbplats norrtalje.se/detaljplaner  I Kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje Synpunkter Den som vill lämna synpunkter på planförslaget kan göra det fram till den 26 juni 2020. Synpunkterna skickas till plan@norrtalje.se alternativt Kommunstyrelsen, Box 800, 761 28 Norrtälje. Den som inte framfört synpunkter senast under granskningen kan förlora rätten att överklaga kommande beslut att anta detaljplanen. Norrtälje den 5 juni 2020 Kommunstyrelsen
 • Datum då anslaget sätts upp: 2020-06-05
 • Datum då anslaget tas ned: 2020-06-26
 • Fil: Kungörelse Yxlö 1_20 och 1_269.pdf