Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Norrtälje kommuns officiella anslagstavla

Välkommen till den digitala anslagstavlan. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser. 

Socialnämndens arbetsutskott protokoll 2020-10-26. Anslag/bevis.

 • Inledande text: Socialnämndens arbetsutskott protokoll 2020-10-26. Anslag/bevis. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
 • Organ: Socialnämndens arbetsutskott
 • Sammanträdesdatum: 2020-10-26
 • Datum då anslaget sätts upp: 2020-10-27
 • Datum då anslaget tas ned: 2020-11-10
 • Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje
 • Handläggare: Beatrice Halling

Anslag: Kommunfullmäktige den 12 oktober 2020

 • Organ: Kommunfullmäktige
 • Sammanträdesdatum: 2020-10-12
 • Datum då anslaget sätts upp: 2020-10-22
 • Datum då anslaget tas ned: 2020-11-13
 • Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli
 • Handläggare: Estefanía Luna Delgado

Anslag: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

 • Organ: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
 • Sammanträdesdatum: 2020-10-14
 • Datum då anslaget sätts upp: 2020-10-20
 • Datum då anslaget tas ned: 2020-11-11
 • Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli
 • Handläggare: Mats Boman

Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott

 • Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • Sammanträdesdatum: 2020-10-14
 • Datum då anslaget sätts upp: 2020-10-19
 • Datum då anslaget tas ned: 2020-11-10
 • Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli
 • Handläggare: Estefania Luna Delgado

Anslag/bevis Utbildningsnämnden 2020-10-14

 • Organ: Utbildningsnämnden
 • Sammanträdesdatum: 2020-10-14
 • Datum då anslaget sätts upp: 2020-10-19
 • Datum då anslaget tas ned: 2020-11-10
 • Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
 • Handläggare: Erik Lundin

Socialnämndens arbetsutskott protokoll 2020-10-15. Anslag/bevis.

 • Inledande text: Socialnämndens arbetsutskott protokoll 2020-10-15. Anslag/bevis. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
 • Organ: Socialnämndens arbetsutskott
 • Sammanträdesdatum: 2020-10-15
 • Datum då anslaget sätts upp: 2020-10-16
 • Datum då anslaget tas ned: 2020-11-06
 • Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje
 • Handläggare: Beatrice Halling

Anslag/bevis Barn- och skolnämnden 2020-10-12

 • Organ: Barn- och skolnämnden
 • Sammanträdesdatum: 2020-10-12
 • Datum då anslaget sätts upp: 2020-10-15
 • Datum då anslaget tas ned: 2020-11-06
 • Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
 • Handläggare: Erik Lundin

Anslag/Bevis: Bygg- och miljönämndens sammanträde 2020-10-08

 • Organ: Bygg- och miljönämnden
 • Sammanträdesdatum: 2020-10-08
 • Datum då anslaget sätts upp: 2020-10-14
 • Datum då anslaget tas ned: 2020-11-04
 • Förvaringsplats för protokollet: Estunavägen 14 , Norrtälje
 • Handläggare: Gitte Binder

Anslag/bevis Barn- och skolnämnden 2020-10-12. §98 Omdelbar justerad

 • Organ: Barn- och skolnämnden
 • Sammanträdesdatum: 2020-10-12
 • Datum då anslaget sätts upp: 2020-10-12
 • Datum då anslaget tas ned: 2020-11-03
 • Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
 • Handläggare: Erik Lundin

Socialnämndens protokoll 2020-10-01. Anslag/bevis.

 • Inledande text: Socialnämndens protokoll 2020-10-01. Anslag/bevis. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
 • Organ: Socialnämnden
 • Sammanträdesdatum: 2020-10-01
 • Datum då anslaget sätts upp: 2020-10-07
 • Datum då anslaget tas ned: 2020-10-28
 • Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje
 • Handläggare: Beatrice Halling

Kungörelse Detaljplan för Galären, del av fastigheterna Tälje 3:256 och Tälje 5:1

 • Inledande text: Syfte och omfattning Planens syfte är att möjliggöra ett utökat allmänt ändamål för planområdet. En större öppen parkyta för rekreation föreslås invid vattnet och en utsiktsplats planeras i anslutning till bryggpromenaden. Utsiktsplatsen, med en mindre byggrätt för en publik byggnad, är tänkt att fungera som målpunkt för hamnens besökare. Planen syftar också till att skapa förutsättningar för ett levande båtliv, vilket är en del av kommunens vision för Norrtälje Hamn. Bryggor, angöringsmöjligheter för båtar samt en sjösättningsplats vid Port Arthurs udde planeras samtidigt som större delen av planområdet föreslås som öppet vattenområde för att möjliggöra båttrafik i hamninloppet. Överensstämmelse med översiktsplan I gällande översiktsplan pekas Norrtälje hamn ut som ett av kommunens strategiskt viktigaste utvecklingsområden. Planhandlingar finns här:  På kommunens webbplats norrtalje.se/detaljplaner  I Kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje Synpunkter Den som vill lämna synpunkter på planförslaget kan göra det fram till den 20 oktober 2020. Synpunkterna skickas till plan@norrtalje.se alternativt Kommunstyrelsen, Box 800, 761 28 Norrtälje. Den som inte framfört synpunkter senast under granskningen kan förlora rätten att överklaga kommande beslut att anta detaljplanen. Norrtälje den 18 september 2020 Kommunstyrelsen © Lantmäteriet
 • Datum då anslaget sätts upp: 2020-09-25
 • Datum då anslaget tas ned: 2020-10-21
 • Fil: Kungörelse Galären.pdf

Kungörelse Detaljplan för del av fastigheten Riddersholm 1:8

 • Inledande text: Syfte med planen är att pröva möjligheten att bygga ut Kapellskärs avloppsreningsverk, bekräfta en tillfartsväg till reningsverket samt en väganslutning för en framtida hamn norr om reningsverket. En utbyggnation av avloppsreningsverket är nödvändig för att tillgodose det ökade behovet av dricksvatten- och avloppsförsörjningen ute på Rådmansö, då det idag inte kan kopplas på fler anslutningar till verket. Överensstämmelse med översiktsplan I gällande översiktsplan är utvecklandet av Kapellskärs hamn och utbyggnationen av Kapellskärs avloppsreningsverk av strategisk betydelse och har hög prioritet. Planhandlingar finns här:  På kommunens webbplats norrtalje.se/detaljplaner  I Kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje Synpunkter Den som vill lämna synpunkter på planförslaget kan göra det fram till den 19 oktober 2020. Synpunkterna skickas till plan@norrtalje.se alternativt Kommunstyrelsen, Box 800, 761 28 Norrtälje. Den som inte framfört synpunkter senast under granskningen kan förlora rätten att överklaga kommande beslut att anta detaljplanen. Norrtälje den 16 september 2020 Kommunstyrelsen
 • Datum då anslaget sätts upp: 2020-09-16
 • Datum då anslaget tas ned: 2020-10-20
 • Fil: Kungörelse Riddersholm 1_8.pdf

Anmälan om miljöfarlig verksamhet- helikopterplatta

 • Inledande text: Möjlighet för berörda att lämna synpunkter på inkommen anmälan om miljöfarlig verksamhet- helikopterplatta för ambulanshelikopter Avser fastighet: Lasarettet 1, Norrtälje sjukhus Diarienummer: 2019-2509 Om inkommen anmälan En anmälan om miljöfarlig verksamhet avseende helikopterplatta för ambulanshelikopter på fastigheten Lasarettet 1 har kommit in till Samhällsbyggnadskontoret, miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Tiohundra AB avser begära gällande tillstånd för befintlig verksamhet vid Norrtälje sjukhus upphävt. Tillståndet är utfärdat enligt äldre lagstiftning och verksamheten har istället anmälts till Bygg- och miljönämnden för prövning enligt miljöbalken. Hela anmälan finns tillgänglig på norrtalje.se/kungorelse och hos Kontaktcenter i kommunhuset på Estunavägen 14 i Norrtälje. För öppettider se norrtalje.se/kontaktcenter. Om du vill yttra dig över anmälan Om du anser att du är berörd av anmälan har du enligt miljöbalken möjlighet att lämna in synpunkter. Dina eventuella synpunkter ska vara inlämnade senast den 22 juni 2020. Så här gör du 1. Skriv ned dina synpunkter. 2. Ange i din skrivelse även ärendets diarienummer (se ovan), ditt namn och din egen fastighetsbeteckning. 3. Mejla bygg.miljonamnden@norrtalje.se eller lämna in till Samhällsbyggnadskontoret, Box 808, 761 28 Norrtälje, senast datumet ovan. För mer information Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. E-post: kontaktcenter@norrtalje.se Telefon: 0176-710 00 Samhällsbyggnadskontoret
 • Organ: Samhällsbyggnadskontoret
 • Datum då anslaget sätts upp: 2020-06-08
 • Datum då anslaget tas ned: 2020-06-23
 • Fil: Kungörelse- Anmälan om miljöfarlig verksamhet- helikopterplatta (anmäningshandlingar och kompletteringar).pdf

Detaljplan för fastigheterna Yxlö 1:20 och 1:269

 • Inledande text: Kungörelse Detaljplan för fastigheterna Yxlö 1:20 och 1:269 Syfte och omfattning Planens syfte är att ändra ändamålen från hamnändamål och park eller plantering till bostadsändamål. Syftet är också att bekräfta befintliga byggnader på fastigheterna, samt att säkerställa att bebyggelse på fastigheten utformas på ett sätt som är förenligt med byggnadstraditionen i området. Överensstämmelse med översiktsplan I gällande översiktsplan anges det att kommunen ser positivt på ny bebyggelse i området och att målet är på sikt att öka antalet permanent boende på i skärgården. Planhandlingar finns här:  På kommunens webbplats norrtalje.se/detaljplaner  I Kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje Synpunkter Den som vill lämna synpunkter på planförslaget kan göra det fram till den 26 juni 2020. Synpunkterna skickas till plan@norrtalje.se alternativt Kommunstyrelsen, Box 800, 761 28 Norrtälje. Den som inte framfört synpunkter senast under granskningen kan förlora rätten att överklaga kommande beslut att anta detaljplanen. Norrtälje den 5 juni 2020 Kommunstyrelsen
 • Datum då anslaget sätts upp: 2020-06-05
 • Datum då anslaget tas ned: 2020-06-26
 • Fil: Kungörelse Yxlö 1_20 och 1_269.pdf