Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Norrtälje kommuns officiella anslagstavla

Välkommen till den digitala anslagstavlan. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser. 

Anslag/Bevis:Bygg- och miljönämnden 2020-03-26

Organ: Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum: 2020-03-26
Datum då anslaget sätts upp: 2020-04-03
Datum då anslaget tas ned: 2020-04-24
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadskontoret, Estunavägen 14 Norrtälje
Handläggare: Gitte Binder

Anslag/Bevis: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2020-03-26

Organ: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2020-03-26
Datum då anslaget sätts upp: 2020-04-03
Datum då anslaget tas ned: 2020-04-24
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadskontoret, Estunavägen 14 Norrtälje
Handläggare: Gitte Binder

Anslag: Krisledningsnämndens sammanträde den 25 mars 2020

Organ: Krisledningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-03-25
Datum då anslaget sätts upp: 2020-04-01
Datum då anslaget tas ned: 2020-04-23
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli
Handläggare: Petter Andersson

Socialnämndens protokoll 2020-03-26. Anslag/bevis.

Inledande text: Socialnämndens protokoll 2020-03-26. Anslag/bevis. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-03-26
Datum då anslaget sätts upp: 2020-03-30
Datum då anslaget tas ned: 2020-04-20
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje
Handläggare: Beatrice Halling

Teknik- och klimatnämndens protokoll 2020-03-24

Organ: Teknik- och klimatnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-03-24
Datum då anslaget sätts upp: 2020-03-27
Datum då anslaget tas ned: 2020-04-17
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli
Handläggare: Mats Boman

Anslag/Bevis: Bygg- och miljönämnden 2020-03-26 § 41 omedelbar justering

Organ: Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum: 2020-03-26
Datum då anslaget sätts upp: 2020-03-27
Datum då anslaget tas ned: 2020-04-17
Förvaringsplats för protokollet: Bygg- och miljökontoret/samhällsbyggnadskontoret Estunavägen 14, Norrtälje
Handläggare: Gitte Binder

Anslag/Bevis Utbildningsnämnden 2020-03-18

Organ: Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-03-18
Datum då anslaget sätts upp: 2020-03-23
Datum då anslaget tas ned: 2020-04-14
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
Handläggare: Erik Lundin

Anslag/bevis: Kultur- och fritidsnämnden 2020-03-19

Organ: Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-03-19
Datum då anslaget sätts upp: 2020-03-20
Datum då anslaget tas ned: 2020-04-05
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidskontoret, Estunavägen 14 Norrtälje
Handläggare: Victoria Johnsson

Krisledningsnämndens sammanträde den 17 mars 2020

Organ: Krisledningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-03-17
Datum då anslaget sätts upp: 2020-03-20
Datum då anslaget tas ned: 2020-04-09
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli
Handläggare: Petter Andersson

Socialnämndens arbetsutskott protokoll 2020-03-19. Anslag/bevis

Inledande text: Socialnämndens arbetsutskott protokoll 2020-03-19. Anslag/bevis. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ: Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2020-03-19
Datum då anslaget sätts upp: 2020-03-20
Datum då anslaget tas ned: 2020-04-10
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Baldersgatan17, Norrtälje
Handläggare: Beatrice Halling

Anslag/Bevis Barn- och skolnämnden 2020-03-16

Organ: Barn- och skolnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-03-16
Datum då anslaget sätts upp: 2020-03-19
Datum då anslaget tas ned: 2020-04-10
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
Handläggare: Erik Lundin

Detaljplan för del av fastigheterna Niord 1 och Tälje 3:1 i Norrtälje stad

Inledande text: Ovanstående detaljplan i Norrtälje kommun är utställd för granskning mellan 17 mars och 1 april 2020. Planens syfte är att skapa förutsättningar för nya bostäder med lokaler i bottenvåningen i ett centralt läge i Norrtälje stad. Planen innebär en ändring av tidigare gällande detaljplan, från byggrätt för låga byggnader med lätt industri till byggrätt för flerbostadshus i 4-5 våningar som underbyggs med parkeringsgarage och med möjlighet för centrumverksamhet. Detaljplaneförslaget var utsänt för samråd under tiden 4 juli – 16 augusti 2019. Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Planområdet omfattas av befintliga detaljplaner, 01-31 ” Förslag till ändring av stadsplanen för kv. Frej, Vasa, Valhall, Herkules, Niord, Nordkap, Narstrand, i Norrtälje stad” fastställd 1948-04-01 och 01-249 ”Detaljplan för fastigheterna Narstrand 1 och 8 i Norrtälje stad, fastställd 2004-12-12. Planområdet ligger centralt i Norrtälje längs Baldersgatan, några hundra meter norr om busstorget och stadskärnan. Söder och öster om planområdet finns nyare bebyggelse med flerbostadshus i 2-4 våningar. Väster om planområdet passerar Baldersgatan och på andra sidan den finns äldre bebyggelse som utgörs av trähus i 1-2 våningar. Norr om planområdet ligger Odengatan, en lokalgata, och på andra sidan den finns nyare bebyggelse i 2-4 våningar. Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning på följande platser:  I kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje  På kommunens webbplats norrtalje.se/detaljplaner. Den som inte framfört synpunkter senast under granskningen kan förlora rätten att överklaga kommande beslut att anta detaljplanen. Eventuella synpunkter på planförslaget ska vara Kommunstyrelsen, Box 800, 761 28 Norrtälje eller plan@norrtalje.se tillhanda senast 1 april 2020. Upplysningar lämnas av planarkitekt Johan Spåre: telefon 0176-712 68, e-post: johan.spare@norrtalje.se
Datum då anslaget sätts upp: 2020-03-18
Datum då anslaget tas ned: 2020-04-01
Förvaringsplats för protokollet: Kommunsturelsekontoret
Fil: Underrättelse om granskning, Niord 1.pdf

Kungörelse - Barn- och skolnämnden sammanträder måndagen 16 mars kl 15 - Sammanträdet är öppet för allmänheten

Inledande text: Barn- och skolnämnden kallas härmed till sammanträde måndagen den 16 mars 2020 i Norrtäljesalen klockan 15. De handlingar som hör till nedanstående ärenden finns under kungörelsetiden tillgängliga på https://forum.norrtalje.se
Sammanträdesdatum: 2020-03-16
Datum då anslaget sätts upp: 2020-03-09
Datum då anslaget tas ned: 2020-03-17
Handläggare: Erik Lundin
Länk till mer information: Följ länk »

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen 17 februari 17.30

Inledande text: Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde måndagen den 17 februari 2020 på Sportcentrum klockan 17:30 . Du kan se och lyssna på sändning via internet direkt eller i efterhand via kommunens hemsida www.norrtalje.se. Du kan lyssna på kommunfullmäktiges sammanträde på Radio Roslagen, 107,8 Mhz(Norrtäljeområdet) eller 104,1 Mhz(Hallstaviksområdet). De handlingar som hör till nedanstående ärenden finns under kungörelsetiden tillgängliga på https://forum.norrtalje.se och hos Kontaktcenter, Estunavägen 14, Norrtälje.
Sammanträdesdatum: 2020-02-17
Datum då anslaget sätts upp: 2020-02-10
Datum då anslaget tas ned: 2020-02-17
Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Ankaret
Fil: Kallelse KF 200217.pdf

Detaljplan för kvarteret Åkeriet, fastigheten Brännäset 15 och del av fastigheterna Tälje 3:1 och 3:16, i Norrtälje stad

Inledande text: Ovanstående detaljplan i Norrtälje kommun är utställd för granskning mellan 20 december 2019 och 17 januari 2020. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder i flerbostadshus, cirka 100 lägenheter. Bebyggelsen i form av flerbostadshus i 4-7 våningar ska förläggas i gatuliv och omsluta en innergård. Ett stadskvarter bildas. I bottenvåningen tillåts centrumverksamheter, d.v.s. sådana verksamheter som bör ligga centralt och vara lätta att nå för många människor. Detaljplaneförslaget var utsänt för samråd under tiden 16 april – 24 maj 2019. Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Planområdet omfattas av en befintlig detaljplan, 01-131 ”Ändring av stadsplanen för del av hamnområdet” fastställd 1972-06-30. Planområdet omfattar cirka 3 550 kvm. Det gränsar i väster mot detaljplan för kvarteret Brännäset, i söder mot kvarteret Spannmålet och i norr mot kvarteret Alen. Åt väster följer även den naturliga förbindelsen in mot Norrtälje centrum. Öster om planområdet ligger ytterligare delområden som i senare skeden ska utredas för ytterligare bostäder och centrumverksamheter. Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning på följande platser: • I kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje • På kommunens webbplats norrtalje.se/detaljplaner. Den som inte framfört synpunkter senast under granskningen kan förlora rätten att överklaga kommande beslut att anta detaljplanen. Eventuella synpunkter på planförslaget ska vara Kommunstyrelsen, Box 800, 761 28 Norrtälje eller plan@norrtalje.se tillhanda senast 17 januari 2020. Upplysningar lämnas av planarkitekt Johan Spåre: telefon 0176-712 68, e-post: johan.spare@norrtalje.se
Datum då anslaget sätts upp: 2019-12-20
Datum då anslaget tas ned: 2020-01-18

Kommunfullmäktige sammanträder 16 december klockan 17.30

Organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2019-12-16
Datum då anslaget sätts upp: 2019-12-09
Datum då anslaget tas ned: 2019-12-16
Handläggare: Nina Svensson
Fil: Kallelse KF 191216.pdf
Länk till mer information: Följ länk »

Kungörelse om flyttning av felparkerade fordon

Inledande text: 2019-11-28: XRF899, BMW 320D Touring, uppställd på Gransätersgatan 21, Norrtälje; 2019-11-28: en silverfärgad Volvo utan registreringsskyltar och utan avläsbar chassinr. från Enbäcksvägen, Norrtälje; 2019-11-29: en silverfärgad Opel Meriva utan registreringsskyltar med chassinr. WOLOXCE7544309680 från Vibyvägen vid Skarsjöplan, Rimbo; Hämtas fordon inte inom 3 månader från att denna kungörelse publicerats tillfaller de kommunen och kommer att skrotas eller säljas.
Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-29
Datum då anslaget tas ned: 2020-02-29

Kungörelse om möjlighet lämna synpunkter på ansökan bygglov

Inledande text: Möjlighet att lämna synpunkter på inkommen ansökan om Bygglov för nybyggnad av mast 42 meter och teknikbod.
Organ: Bygg- och miljökontoret
Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-29
Datum då anslaget tas ned: 2019-12-16
Fil: Kungörelse om möjlighet att lämna synpunkter om bygglov.pdf

Detaljplan för Måsholmen, del av fastigheten Humlö 1:4, i Frötuna församling

Inledande text: Ovanstående detaljplan i Norrtälje kommun är utställd för granskning mellan 28 november och 19 december 2019.
Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-28
Datum då anslaget tas ned: 2019-12-19
Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Ankaret
Fil: Underrättelse om granskning, Humlö 1_4.pdf
Länk till mer information: Följ länk »

Anslag/Bevis: Bygg- och miljönämndens sammanträde 2019-11-14

Organ: Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum: 2019-11-14
Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-20
Datum då anslaget tas ned: 2019-12-11
Förvaringsplats för protokollet: Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14 Norrtälje
Handläggare: Gitte Binder

Anslag/bevis: Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2019-11-14

Organ: Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-11-14
Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-18
Datum då anslaget tas ned: 2019-12-11
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidskontoret, Estunavägen 14, Norrtälje
Handläggare: Victoria Johnsson

Kungörelse/Möjlighet att lämna synpunkter på inkommen ansökan om…

Inledande text: En ansökan om bygglov för nybyggnad av en mast 60 meter samt tre stycken teknikbodar på ovanstående fastighet har kommit in till bygg- och miljökontoret. Hela ansökan finns tillgänglig på norrtalje.se/kungorelse och hos Kontaktcenter i kommunhuset på Estunavägen 14 i Norrtälje. För öppettider se norrtalje.se/kontaktcenter. Är du fastighetsägare förutsätts du underrätta hyresgäster och boende om inkommen ansökan. Förenklad delgivning kan komma att användas i ärendet.
Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-13
Datum då anslaget tas ned: 2019-11-30
Fil: Kungörelse.pdf

Fullmäktige sammanträder 11 november 9:00-18:00

Organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2019-11-11
Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-04
Datum då anslaget tas ned: 2019-11-11
Handläggare: Nina Svensson
Länk till mer information: Följ länk »

Underrättelse om granskning

Inledande text: Detaljplan för fastigheten Spillersboda 1:20 i Frötuna församling Ovanstående detaljplan i Norrtälje kommun är utställd för granskning mellan 9 och 30 oktober 2019.
Organ: Kommunstyrelsekontoret
Datum då anslaget sätts upp: 2019-10-11
Datum då anslaget tas ned: 2019-10-30
Länk till mer information: Följ länk »

Kungörelse om flytt av övergivna bilar

Inledande text: Gatu- och parkavdelningen verkställde den 27 augusti 2019 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall beslut om flyttning av övergiven Hyundai Tucson med regnr. AYH976 från Gransätersgatan. Hämtas fordonet inte inom 3 månader från att denna kungörelse publicerats tillfaller det kommunen och kommer att skrotas.
Datum då anslaget sätts upp: 2019-09-19
Datum då anslaget tas ned: 2019-12-19

Kommunfullmäktige 7 oktober 2019

Inledande text: Kommunfullmäktige sammträder den 7 oktober 2019 klockan 17:30 på Sportcentrum, Gustav Adolfs väg 53.
Fil: Kallelse till kommunfullmäktige 2019-10-07.pdf