Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Översiktsplan 2050

Vad säger lagen?

Enligt lagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.

I plan- och bygglagen finns bestämmelser om vad som ska redovisas i översiktsplanen och hur processen för att ta fram eller ändra en översiktsplan ska se ut. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas, och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande. Det är ett strategiskt dokument som antas av kommunfullmäktige och visar kommunens viljeinriktning för hur den fysiska miljön ska utvecklas på lång sikt. I översiktsplanen ska kommunen även visa hur riksintressen tillgodoses, hur miljökvalitetsnormer ska följas samt hur förhållanden av väsentlig betydelse i övrigt beaktas.

Olika allmänna intressen vägs och prioriteras mot varandra i översiktsplanen. I planen finns även redovisningar för hur kommunen avser att ta hänsyn till och samordna relevanta nationella och regionala mål och planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen.

En översiktsplan anger normalt förutsättningar som medför en betydande miljöpåverkan. Det kan exempelvis vara förutsättningar för tätortsbebyggelse, industriområden, byggande av vägar och olika anläggningar för turism och friluftsliv. När en plan medför betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning genomföras. Syftet med en strategisk miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. Hur den strategiska miljöbedömningen går till och vad den ska innehålla regleras i miljöbalken.

Senast ändrad: 2022-11-28