Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Fördjupning av översiktsplanen för Rimbo

Livskvalitet med närhet till grönt och blått

Natur och friluftsliv är en del av Rimbos identitet. I och runt Rimbo finns det varierande natur- och grönområden med höga naturvärden och rekreativa kvaliteter.

Grön bild för Rimbo strategi Livskvalitet med närhet till grönt och blått

Rimbo tätort har vuxit fram under olika tidsepoker vilket är läsbart i den fysiska miljön. Många bostadsområden är präglade av planeringsideal från tiden då de byggdes, och det finns ett rikt kulturarv i bebyggelsen som representerar olika tidsepoker. Detta är särskilt tydligt i de centrala delarna av Rimbo. Sekelskifteshus med stora trädgårdar från tiden då Rimbo var en viktig järnvägsknutpunkt ligger i anslutning till moderna centrumbyggnader. När ny bebyggelse tillkommer i Rimbo kommer den att representera sin tid och samtidigt skapa ny historia, med avstamp i ortens identitet och befintliga kvaliteter.

Det är viktigt att utvecklingen sker med hänsyn och respekt till den befintliga bebyggelsen och med förståelse av platsers betydelse utifrån människors olika perspektiv och behov. Det nya som byggs bidrar till Rimbos egenart, identitet och attraktivitet.

Gestaltad livsmiljö handlar om att skapa mervärden och synergier genom en medveten gestaltning av den fysiska miljön. Då kan vi bygga hållbara, ändamålsenliga och estetiska samhällen som svarar mot dagens och framtidens behov. Till exempel kan klimatrisker hanteras genom att vi anlägger mångfunktionella dagvattenparker som inte bara fyller det tekniska behovet utan också främjar biologisk mångfald, rekreation och andra ekosystemtjänster. Det går också att skapa förutsättningar för säkerhet, trygghet och social hållbarhet genom att gestalta platser och stråk på ett sätt som välkomnar människor under fler av dygnets timmar. Kort sagt handlar gestaltad livsmiljö om att skapa förutsättningar för livskvalitet genom alla åldrar och för olika grupper – det vill säga inkluderande, jämlika och barnvänliga samhällen.

Fler ytor för vistelse och möten ska tillkomma och befintliga ytor i det offentliga rummet ska tillföras fler kvaliteter. Olika former av mötesplatser ska finnas där det inte kostar att vara. En förbättrad torgyta, en upprustad gågata, fickparker och fler gator med hög prioritet för gående ger möjlighet att skapa mer plats för folkliv. Boende och besökare i Rimbo ska prioriteras och få ta plats i det offentliga rummet.

Rimbo har ett levande föreningsliv som ska fortsätta att blomstra. Det är viktigt att bevara och utveckla en variation av aktiviteter så att det finns något som passar alla och som fungerar över året. Särskild omsorg ska läggas på barn och äldres möjligheter till en aktiv fritid.

Barn och unga ska ha en självklar plats i Rimbo och vara delaktiga i hur Rimbo utvecklas. De ska kunna röra sig fritt i utemiljön utan att uppleva begränsningar. Åtgärder i den fysiska miljön till exempel inom trafiksäkerhet, kompletteringar av gång- och cykelvägnätet och ökad belysning kan göra att barn och unga kan rör sig över större områden och bli mer självständiga. Det ska finnas platser där barn och unga vill vistas och känner sig trygga. Utemiljöerna ska vara varierande och med olika karaktärer som bjuder in till olika typer av aktivitet, rörelse och rekreation.

Natur och friluftsliv är en del av Rimbos identitet. I och runt Rimbo finns det varierande natur- och grönområden med höga naturvärden och rekreativa kvaliteter. När Rimbo utvecklas är det viktigt att befintliga grönområden och gröna stråk bevaras och utvecklas samt tillgängliggörs och förvaltas för att möta det ökade invånarantalet.

Invånarna i Rimbo ska ha god tillgång till olika typer av grönområden, natur och gröna stråk i och runt om Rimbo. För människor med begränsad rörelse- och kognitiv förmåga är det särskilt viktigt med närhet till tillgängliga grönområden. Barn och äldre är två grupper som särskilt gynnas av närhet till natur och grönområden i och med att de ofta är begränsade till sina närområden.

Därför ska befintliga natur- och grönområden bevaras och tillgängliggöras och nya områden och stråk ska utvecklas där det finns behov. Natur och grönområden har en viktig funktion i arbetet med att anpassa vårt samhälle efter ett förändrat klimat.

Grönområden, parker och träd tar hand om den ökade nederbörden och minskar därmed risken för översvämningar, minskar luftföroreningar och fungerar som temperaturreglerare vid värmeböljor. Betydelsen av grönområden återspeglas även i bostadspriser. Det finns tydliga samband mellan närhet till parker och högre bostadspriser och även utsikt mot grönytor har effekt på bostadspriser. Genom att stärka den övergripande grönstrukturen finns möjlighet att utveckla och stärka olika ekosystemtjänster, biologisk mångfald, ökad hälsa och klimatreglering.

 

Senast ändrad: 2023-04-27