Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Stöd till elever i förskoleklass och grundskola

Alla barn har rätt till utbildning. I Norrtälje kommun är det övergripande målet att "Alla barn ska bli vinnare". Det innebär att målsättningen är att alla barn ska klara av kunskapskraven i skolan.

En del barn behöver mer hjälp än andra för att klara av skolarbetet. Det kan innebära att ditt barn behöver få hjälp med att anpassa läromedlen, att skolan erbjuder olika slags hjälpmedel eller att ditt barn under en kort tid erbjuds hjälp från en speciallärare som arbetar tillsammans med barnet.

Skolan har ett ansvar för att skapa en god lärandemiljö och har en skyldighet att anpassa utbildningen så att varje elev får chansen att utvecklas så långt som möjligt. Sådana anpassningar ska göras så snabbt som möjligt när en lärare uppmärksammar att eleven riskerar att inte klara av kunskapskraven.

Det är betydelsefullt att skolan samverkar med ditt barn och dig som vårdnadshavare, så att anpassningarna blir så effektiva som möjligt. Gör de inte det måste skolan ompröva anpassningarna och prova en annan metod för att ditt barn ska klara av kunskapskraven.

Särskilt stöd

Om skolan genomfört anpassningar och de ändå inte är tillräckliga för att ditt barn ska klara kunskapskraven, måste rektorn utreda om ditt barn har ett behov av särskilt stöd. Behovet av särskilt stöd kan till exempel bero på att ditt barn har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller att barnet av någon anledning varit frånvarande från skolan under en längre tid.

Utredningen syftar till att dels kartlägga hela ditt barns skolsituation men även att göra en pedagogisk bedömning. En sådan utredning ska i de flesta fall ske i samråd med skolans elevhälsa. Om utredningen visar att ditt barn har behov av särskilt stöd ska skolan upprätta ett åtgärdsprogram. Du som vårdnadshavare ska tillsammans med ditt barn få möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet upprättas. Du har en möjlighet att överklaga både ett beslut om åtgärdsprogram, men även om rektorn fattar beslutet att inte upprätta ett sådant. Överklagandet lämnar du till skolan. Om skolan bestämmer sig för att inte ändra beslutet skickas din överklagan vidare till Skolväsendets överklagandenämnd.

Om ditt barn vistas i skolans fritidshem är det viktigt att skolan och fritidshemmet samarbetar i utredningen om ditt barns behov av särskilt stöd.

En diagnos är inte ett villkor för att ditt barn ska få särskilt stöd. För många elever med olika slags diagnoser räcker det med att undervisningen anpassas för att eleven ska klara av kunskapskraven. 

Senast ändrad: 2014-10-22