Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Åtgärdsprogram

Ett åtgärdsprogram är ett verktyg som ska hjälpa ditt barn att nå kunskapskraven i skolan. Stödet till ditt barn ska först och främst ges i den vanliga klassen men ibland kan det bedömas att barnet behöver få enskild undervisning eller undervisning i en särskild grupp.

När görs ett åtgärdsprogram?

När en utredning är gjord fattar rektorn eller den i personalen som rektorn delegerat ansvaret till, ett beslut om ditt barn behöver särskilt stöd eller inte. Om det visar sig att ditt barn inte behöver särskilt stöd utarbetas inget åtgärdsprogram.

Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd kommer ett åtgärdsprogram att utformas. Det kommer att innehålla de åtgärder och de insatser som behövs för att ditt barn ska klara kunskapskraven. Stödet till ditt barn ska först och främst ges i den vanliga klassen men ibland kan det bedömas att eleven behöver få enskild undervisning eller undervisning i en särskild grupp.

Samarbete med skolan

Både du och ditt barn ska erbjudas en möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Ni kan komma med förslag till åtgärder, och ditt barn är så klart experten på sin egen skolsituation. Att du som vårdnadshavare och ditt barn är delaktiga i utformningen är viktigt, och det har en stor betydelse för att insatserna ska lyckas. Även i uppföljnings- och utvärderingsarbetet är dina och ditt barns synpunkter mycket värdefulla.

Att överklaga skolans beslut om åtgärdsprogram

Om du eller ditt barn är missnöjda med beslutet om åtgärdsprogram eller innehållet, finns möjligheten för er att överklaga skolans beslut. Det går också att överklaga om skolan beslutat att inte upprätta ett åtgärdsprogram. Det måste ske inom tre veckor efter det att skolan har fattat sitt beslut. En överklagan ska innehålla:

  • vilket beslut ni vill överklaga 
  • vad ni önskar istället
  • en motivering till varför ni anser att beslutet bör ändras. 

Överklagan lämnar ni till skolan och de kan då välja att ompröva  och ändra sitt beslut. Oavsett om skolan väljer att ändra eller stå fast vid sitt tidigare beslut så kommer överklagandet att överlämnas till Skolväsendets överklagandenämnd som prövar om skolans beslut ska fastställas eller ändras.

Senast ändrad: 2022-12-30