Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Vår skola ~ min möjlighet

Vår skola ~ min möjlighet

Så lyder Länna/Riala skolors vision. Den säger mycket. För att den ska bli sann behöver först och främst varje elev bli sedd, hörd och respekterad för den han/hon är. Vi vill att våra elever rustas för livet, i ett lärande som är meningsfullt och begripligt – de ska lämna grundskolan med en ryggsäck packad med självkänsla och handlingskraft.

Varje dag är viktig

Vi vill att våra elever ska bli ägare av sitt eget lärande och utveckla en god självkännedom, förstå sina egna styrkor och vad de behöver utveckla vidare. Eleverna ska lära sig att reflektera kring sin inlärning och se sig själva som en del av omvärlden. Därför betonas vikten av kontinuerlig och tydlig återkoppling på elevens insatser och lärande.

Lärarna tydliggör vilka lärandemål och kunskapskrav som våra elever arbetar mot och vad som är nästa steg i lärandet. Vi vill att skolan är en plats där man lär tillsammans och av varandra, där varje dag blir viktig och där det aldrig är för sent.

Arbetsro Trygghet Trivsel - ATT

Varje elev har en mentor som arbetar nära tillsammans med eleven. Vårt trygghetsteam (ATT-teamet) förutsättningarna för varje elevs lärande och utveckling. Med ett tryggt och tillåtande klimat, där undervisningen upplevs meningsfull, utvecklar våra elever en god självkänsla, mod och nyfikenhet att möta framtiden.

Modern teknik och enhetens skolbibliotek

Våra klassrum är utrustade med interaktiva skrivtavlor och/eller projektorer där också datorer och I-Pads är självklara redskap i elevernas lärande. Att vara med i den digitala utvecklingen ser vi som en självklarhet och vi utvecklar hela tiden våra arbetssätt och ser IKT som ett vardagligt inslag i undervisningen. Vår strävan är också att arbeta ämnesövergripande, för att kunna ge eleverna perspektiv och sammanhang. Läsning är också en viktig nyckel till lärande. Vårt skolbibliotek som ligger beläget i Länna skola besöker vi regelbundet och det bidrar också till våra elevers lärande.

Organisation

Vår ambition är att varje elev ska hitta en röd tråd i sitt lärande från första skoldagen till den sista. På Riala skola arbetar alla lärare i samma lärlag och undervisar i varandras klasser utifrån elevernas åldrar och lärarnas ämneskompetenser. Eftersom vi undervisar i flera klasser lär vi känna alla elever på skolan vilket skapar en vi-känsla och verklig trygghet för eleverna. I strävan efter trygghet för alla elever ingår också ett medvetet arbetssätt med ”öppna dörrar” och vi planerar aktiviteter där alla elever får arbeta ihop, oavsett ålder.

 Riala skola tillhör samma enhet som Länna skola. På det viset har vi tillgång till ett större lärarkollegium vilket gynnar oss i vår yrkesutövning. Det gör det också möjligt för Riala skolas elever att få viss undervisning av ämnesbehöriga lärare i t ex hemkunskap, slöjd, bild, musik och moderna språk - i välutrustade och ändamålsenliga lokaler på Länna skola. Riala skolas lärlag har en lärlagsledare som tillsammans med enhetens rektor och biträdande rektor leder och driver enhetens utvecklingsarbete. 

Senast ändrad: 2023-02-16