Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Arbeten på gator, torg och parker

Här kan du se vilka större gatu- och vägarbeten som pågår eller planeras i Norrtälje kommun och som kan innebära  bland annat trafikstörningar, avstängning av gata eller svårigheter att komma fram på trottoarer.

Här finns även information om annan begränsning i framkomlighet på grund av arbeten med vägar och gator, samt information om större arbeten med de parker, planteringar eller grönområden som vi ansvarar för. 

Norrtälje

  • Målning av tunneln Estunavägen i Norrtälje

Arbete med att färdigställa målning av gång- och cykeltunneln Estunavägen (gamla badhuset) i Norrtälje beräknas påbörjas under v.29. Gång- och cykeltunneln kommer även att kompletteras med ny belysning.

  • Delar av Stora Brogatan är avstängd

Stora Brogatan är avstängd mellan Kyrkogatan och Hantverkaregatan. Arbetet som pågår är Norrtälje stads stenprogram där man kommer stensätta delar av centrum med smågatsten. Arbetena beräknas pågå mellan v.24-29.

  • Projekt Fridstorpsgatan

Arbete av en ny gång- och cykelbana i befintlig gatusektion med ny förbättrad belysning längs med Fridstorpsgatan och del av Floragatan från Roslagsgatan och fram till Bältartorpsgatan i Norrtälje. Projektet blir en viktig länk i att säkerställa säkrare skolvägar och innefattar nödvändiga åtgärder för anläggandet av gång- och cykelbanan och dess anslutningar och en teknisk standardhöjning. Arbetet kommer igång i maj och avslutas i augusti 2019.

  • Projekt "gamla badhuset" kv. Uttern

Längs gångytan vid ledmuren i Kv. Uttern är det stabilitetsproblem med sättningar och ras, idag är det en begränsning av ytan på max 2 ton. Ledmuren vars livslängd har passerat kommer vi ersätta med en ny mur.
Status i dagsläget är att detaljprojekteringen är gjord för etapp 1 (västra sidan från Badhusbron), pga VA problematiken på östra sidan så är projektet nu pausat. Projektering pågår fortfarande i samordning med VA-avdelning. Byggstart meddelas senare.

  • Projekt Kvarngårdsparkeringen samt murar Norrtälje ån

Kvarngårdsparkeringen är i ett dåligt skick med stabilitetsproblem över hela ytan, idag är parkeringen begränsad till max 2 ton. Tydliga sättningar av ledmuren mellan lilla bron och Kvarngårdsbron.
Status i dagsläget är att detaljprojekteringen pågår för fullt, annonsering av förfrågningsunderlag är satt till juli-19. Byggstart meddelas senare och ett preliminärt färdigställande beräknas till våren 2021.

  • Ombyggnad av gångbanor på Knutbyvägen/Fågelsångsvägen

Norrtälje kommun håller på att bygga om gångbanan till gång- cykelväg på Knutbyvägen som övergår till Fågelsångsvägen mellan Tomtevägen och Utvägen.
Även ny belysning för gata och gång/cykelväg kommer att sättas upp utmed denna sträcka i samband med arbetet. Slutdatum sommaren 2019.

  • Åtgärder för Societetsparken

Övervakningen pågår med kontroll av grundvatten- portrycksnivåer, samtidigt kontrolleras området med mätpunkter för markrörelser. Arbetet kommer pågå under 2019-20, för att sedan utredas ytterligare vilka åtgärder som bör göras för att upprätthålla parkens användning.
Området "hagen" är nu totalavstängt med hänseende på mätresultaten som påvisat ytterligare sättningar och markrörelser. Beslut är nu taget att projektera fram handlingar för åtgärder att förhindra den ökade skredrisken, vintern 19/20 beräknas projekteringen färdigställas.
Beslut tas sedan för utförande- byggarbeten under 2020.

Rimbo

  • Målning av tunnlar i Rimbo

Arbete med målning av gång- och cykeltunnlar i Rimbo beräknas påbörjas under v. 29. Tunnlarna som berörs är gång- och cykeltunneln vid Viby friskola och den vid badhuset. Tunneln vid Viby friskola kommer dessutom klottersskyddas och tunneln vid badhuset kommer att kompetteras med extra belysning.

Hallstavik

  • Projekt Hallstabron/åtgärder runt busstationen

Broreparation av Hallstabron med utbyte av östra fogen samt broisolering startar hösten-19.
Trygghetshöjande åtgärder under bron samt vid busstation som belysning och ny gestaltning utförs under hösten 2019.

  • Asfalteringsarbeten i Hallstavik

I början av augusti startar asfalteringsarbeten i Hallstavik. Vi kommer att asfaltera Gottstavägen, Lundåsvägen och Kustvägen. Man börjar med förarbeten under v. 33 på Gottstavägen och i mitten på v. 34 startar man upp med förarbeten på Kustvägen och Lundåsvägen. Hela projektet beräknas vara klart i slutet av september.

Till Trafik & stadsplanering
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.