Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Enskilda arkiv

Föreningar, företag och privatpersoner kan kostnadsfritt lämna in sina arkiv för en trygg förvaring i våra arkivlokaler. Arkiven ordnas och förtecknas och är tillgängliga för forskning. Enskilda arkiven representerar en viktig del av Norrtäljes historia.

By- och gårdsarkiv

I by- och gårdsarkiv förekommer en stor mängd handlingar av skiftande karaktär. Hit hör byordningar, bystämmoprotokoll, lantmäterihandlingar, brukningsrättskontrakt, utdrag ur domböcker rörande tvister. Till skifteshandlingarna hör kartor med beskrivningar över de olika gårdarna.

Stadsarkivet har under flera år inventerat och samlat in by- och gårdsarkiv. Byalagets handlingar förvarades hos byäldsten ofta i en bykista. Det finns över 500 arkiv och materialet är främst från mitten av 1700-talet fram till 1900-talet.

Föreningsarkiv

Idag finns det 750 olika föreningsarkiv på stadsarkivet. Föreningsarkiven har en mycket stor spännvidd med material från bland annat idrott, politik, kultur, nykterhet, religion och facklig verksamhet. Handlingar av betydelse kan vara protokoll, medlemsmatriklar, korrespondens, räkenskaper, fotografier och trycksaker.

Företagsarkiv

Företagsarkiven är en viktig pusselbit vid forskning om lokal samhällsutveckling. Över 130 företag har överlämnat sina arkiv till stadsarkivet, merparten från företag som har upphört.

Bland de allra största företagsarkiven hör Skebo bruks arkiv inklusive olika företagsarkiv kopplat till verksamheten. För den teknikintresserade finns Motor AB Pythagoras bevarat. Handlingar från företagsarkiv består framförallt av räkenskaper, protokoll, korrespondens, fotografier och ritningar.

Personarkiv

Ett hundratalet personarkiv, släktarkiv och samlingar finns på stadsarkivet i Norrtälje, och de flesta personerna har anknytning till Norrtälje kommun. Här kan nämnas Schürer von Waldheims arkiv, Mellingeholm och von Schewens arkiv, Håtö. Personarkiven varierar i innehåll och omfång. De vanligaste handlingarna här är brev, dagböcker, manuskript, ägorättshandlingar, fotografier och vykort.

Lämna in enskilda arkiv på Stadsarkivet i Norrtälje

Företag, föreningar och privatpersoner har efter samråd möjlighet att lämna arkiv för förvaring utan kostnad till stadsarkivet i Norrtälje. Vi ger råd om vad som bör bevaras eller gallras. Arkiven ordnas, förtecknas och förvaras i lämpliga arkivlokaler. Handlingarna skyddas mot brand, stöld, fukt och skadedjur. 

Den slutgiltiga bedömningen av ett arkivs värde görs av stadsarkivet. Detta kan innebära att vissa typer av handlingar i ett arkiv inte tas emot för arkivering. Vi har rätt att kunna tacka nej till depositioner och donationer. Inlämning av arkiv sker på frivillig väg, enligt överenskomna villkor. 

Vid leveranstillfället beslutar du som ägare om handlingarna ska vara en deposition eller en gåva till arkivet. Vi vill i första hand ta emot arkiv som gåva hellre än som deposition, eftersom det underlättar tillgängliggörandet av arkivmaterialet. Du som ägare avgör också själv vilka handlingar som ska finnas tillgängliga för forskning. Du som deponerar har rätt att låna tillbaka och även återta dina handlingar.

Vid gåva övergår äganderätten till stadsarkivet, som utifrån lagstiftning och etiska regler avgör vilka handlingar som hålls tillgängliga för forskning.

Villkor för tillgänglighet antecknas i mottagningsbevis och i stadsarkivets leveransliggare, för vidare registrering i stadsarkivets arkivförteckning. Arkivförteckningen finns publicerad här på webben och en kopia på färdigställd arkivförteckning skickas alltid till ägaren.

Att tänka på inför leverans av arkiv

 

  • Att allt arkivmaterial fram till en viss tidpunkt levereras.
  • Att kontakta oss före leverans.
  • Att all leverans av digitala arkiv såväl som fysiska arkiv sker i samråd med stadsarkivet.
Senast ändrad: 2023-06-16