Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Söka tillstånd för hantering av brandfarlig vara

Här får du information om vad du som söker om tillstånd till hantering av brandfarlig vara ska fylla i när du ansöker och vilka handlingar som ska du bifoga till din ansökan.

Information som ska fyllas i på blanketten

 • Ansökan avserMarkera vilken typ av tillstånd ansökan avser.
 • SökandeDet är den som avser att bedriva verksamheten som ska söka tillståndet till hantering. Kan sökas av såväl en fysisk som juridisk person.
 • Fastighet Fastighetsbeteckningen framgår av lagfart, gravationsbevis m.m.
 • Föreståndare - Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet skall enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor utse en eller flera föreståndare för hanteringen av brandfarlig vara. En föreståndare ska vara lämplig för uppgiften. Han/hon ska ha goda kunskaper om och god erfarenhet av de varor som hanteras och den verksamhet hanteringen ingår i. Om fler än två föreståndare utses kan uppgifterna lämnas som en bilaga. Finns inte utsedd föreståndare vid ansökningstillfället kan uppgifterna lämnas senast vid avsyningstillfället. Här kan du ansöka om föreståndare för hantering av brandfarlig vara.
 • Beskrivning av verksamheten - Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet som ska bedrivas.
 • Hanterad mängd - Ange största mängd brandfarlig vara som ska hanteras vid ett tillfälle samt vilken klass varan tillhör och hur den ska förvaras. Mängden anges i liter om ämnet är en vätska eller gas. Med klass menas de klasser som brandfarliga ämnen indelas i efter deras flampunkt. Ange även den brandfarlig vara som i ensam mängd inte är tillståndspliktig, då tillståndet ska omfatta all brandfarlig vara som hanteras.
 • Underskrift av sökande - Din underskrift, i original, måste finnas för att ärendet ska registreras och handläggningen påbörjas. Ansökan ska också undertecknas av firmatecknare för det företag som avser driva verksamheten.

De här handlingarna ska du bifoga till ansökan

 • Situationsplan - Ska visa anläggningen i förhållande till omgivande bebyggelse, närbelägna industrier, vägar m.m. Även områdets topografi ska framgå.
 • Planritningar - Ritningar över byggnader och anläggningar där brandfarliga varor hanteras. Där ska framgå plats där brandfarliga varor hanteras, rumsfunktioner, utrymningsvägar, brandcellsindelning och brandteknisk klass samt ventilation.
 • FasadritningarSka bifogas om det sker gashantering nära fönster och ventilationsintag.
 • Klassningsplan - Verksamhetsutövaren ska i samtliga fall bedöma om och var områden med risk för explosiv atmosfär kan uppstå. Görs bedömningen att ingen klassningsplan behöver upprättas ska det ändå i riskutredningen redovisas att bedömningen har gjorts. Här kan du se hur Statens räddningsverk förklarar klassningsplan.
 • Riskutredning - Du som verksamhetsutövare ska se till att det finns en utredning om riskerna för olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. Riskutredningens omfattning kan variera och anpassas utifrån verksamhetens komplexitet. Om anläggningen planeras, färdigställs och drivs enligt gällande normer, standarder eller anvisningar som MSB accepterat anses kravet på utredning av riskerna uppfyllt. Detta innebär att det kan vara tillräckligt om riskutredningen är en beskrivning av hur man gjort detta. Väljer man däremot att frångå gällande regler ska riskutredningen visa hur man med den alternativa lösningen når en tillfredsställande säkerhetsnivå.

I särskilda fall kan även krav komma att ställas att ovanstående handlingar kompletteras med en brandskyddsdokumentationen beredskapsplan och/eller en utbildningsplan.

Till Trygghet och säkerhet
Senast ändrad: 2014-03-15
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.