Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Hantera brandfarlig vara

När du ska hantera brandfarliga varor måste du söka tillstånd. Du ska kunna visa att du kan hantera de brandfarliga varorna på ett sätt som är säkert för dig och din omgivning och att du har kunskap om de risker som är förknippade med varorna. Här beskriver vi hur du ansöker om tillstånd och vad du ska tänka på vid hanteringen.

Introduktion

Om du ska hantera brandfarliga varor måste du söka tillstånd. Gränsen för när tillstånd krävs beror på vilken typ av vara det handlar om samt om det ska hanteras yrkesmässigt eller privat.

Med brandfarlig vara menas:

 • brandfarliga gaser
 • vätskor
 • brandreaktiva varor

I Norrtälje kommun är det Räddningstjänsten som handlägger tillstånd gällande brandfarliga varor. Förutom tillstånd kan du behöva en brandskyddsdokumentationen beredskapsplan och en utbildningsplan.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats kan du läsa om vid vilken mängd tillstånd krävs för de brandfarliga varor du hanterar. De har också mer information som rör lagstiftning och annat inom ämnesområdet.

Så fyller du i ansökan

Följande fält ska fyllas i:

 • Ansökan avser–Markera vilken typ av tillstånd du vill söka.
 • Sökande–Det är den som ska bedriva verksamheten som ska söka tillståndet till hantering. Tillståndet kan sökas av såväl en fysisk som juridisk person.
 • Fastighet–Den fastighet där varorna kommer hanteras. Du hittar fastighetsbeteckningen på till exempel lagfart och gravationsbevis.
 • Föreståndare–Du måste utse en eller flera föreståndare för hanteringen av brandfarlig vara. En föreståndare ska vara lämplig för uppgiften. Han/hon ska ha goda kunskaper om och god erfarenhet av de varor som hanteras och den verksamhet hanteringen ingår i. Om fler än två föreståndare utses kan uppgifterna lämnas som en bilaga. Finns inte utsedd föreståndare vid ansökningstillfället kan uppgifterna lämnas senast vid avsyningstillfället.
 • Beskrivning av verksamheten–Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet som ska bedrivas.
 • Hanterad mängd–Ange största mängd brandfarlig vara som ska hanteras vid ett tillfälle samt vilken klass varan tillhör och hur den ska förvaras. Mängden anges i liter om ämnet är en vätska eller gas. Med klass menas de klasser som brandfarliga ämnen indelas i efter deras flampunkt. Tillståndet omfattar alla brandfarliga varor som du kommer hantera. Det innebär att du måste ange även brandfarlig varor som i ensam mängd inte är kräver tillstånd.
 • Underskrift av sökande–Din underskrift, i original, måste finnas för att vi ska registrera ärendet och påbörja handläggningen. Även firmatecknare för det företag som kommer driva verksamheten ska skriva under ansökan.

Här kan du ansöka om föreståndare för hantering av brandfarlig vara.

 De här bilagorna ska du bifoga

Följande bilagor behöver du skicka med i din ansökan:

 • Situationsplan–Ska visa anläggningen i förhållande till omgivande bebyggelse, närbelägna industrier, vägar och liknande. Även områdets topografi ska framgå.
 • Planritningar–Ritningar över byggnader och anläggningar där brandfarliga varor hanteras. Där ska framgå plats där brandfarliga varor hanteras, rumsfunktioner, utrymningsvägar, brandcellsindelning och brandteknisk klass samt ventilation.
 • Fasadritningar–Ska bifogas om det sker gashantering nära fönster och ventilationsintag.
 • Klassningsplan–Du som verksamhetsutövare måste bedöma om och var det finns områden med risk för explosiv atmosfär. Om du gör bedömningen att ingen klassningsplan behöver upprättas ska du ändå redovisa i riskutredningen att du har gjort bedömningen.
 • Riskutredning–Du som verksamhetsutövare ska se till att det finns en utredning om riskerna för olyckor och skador på människor, miljö eller egendom. Riskutredningens omfattning kan variera och anpassas utifrån verksamhetens komplexitet. Om anläggningen planeras, färdigställs och drivs enligt gällande normer, standarder eller anvisningar som MSB accepterat anses kravet på utredning av riskerna uppfyllt. Detta innebär att det kan vara tillräckligt om riskutredningen är en beskrivning av hur man gjort detta. Väljer man däremot att frångå gällande regler ska riskutredningen visa hur man med den alternativa lösningen når en tillfredsställande säkerhetsnivå.

I särskilda fall kan även krav komma att ställas att ovanstående handlingar kompletteras med en brandskyddsdokumentation och beredskaps- och/eller utbildningsplan.

Ansökan

E-tjänst

Välkommen att använda vår e-tjänst Förvaring och hantering av brandfarlig vara. Logga in med din e-legitimation och fyll sedan i dina uppgifter enligt anvisningarna. Du signerar med e-legitimation och sen är din ansökan klar. 

Blankett

Du kan också göra din ansökan på blankett, som du skriver ut, fyller i och skickar till oss. Skicka ansökan till:

Räddningstjänsten Norrtälje
Box 802
761 28 Norrtälje