Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Så fungerar Norrtälje kommun

Kommunen sköter olika slags uppgifter som invånare kan ha nytta av. Bland de viktigaste uppgifterna är samhällsservice i form av skola, räddningstjänst och socialtjänst.

Kommunen styrs av politiker som är valda av invånarna vid allmänna val vart fjärde år. Det betyder att vi som invånare har möjlighet att påverka hur kommunen ska sköta sina uppgifter. Politikerna i kommunen kallas även förtroendevalda. Utöver de förtroendevalda arbetar tjänstepersoner dagligen med att förbereda och verkställa beslut.

Kommunens organisation

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutade instans och består av 61 ledamöter. Ledamöterna är valda av invånarna för att vara deras representanter. Fullmäktige fattar beslut om kommunens budget och de regler som gäller i kommunen, exempelvis olika avgifter samt vilken skatt kommuninvånarna ska betala till kommunen.

Kommunstyrelsen

Alla frågor som ska beslutas av fullmäktige ska förberedas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet och ansvarar för kommunens utveckling och ekonomi.

Nämnder

I fullmäktige väljs också vilka politiker som sitter i olika nämnder. En nämnd är en grupp politiker som bestämmer inom ett visst område. I Norrtälje kommun finns följande nämnder: barn- och skolnämnden, bygg- och miljönämnden, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden samt val- och demokratinämnden.

Förvaltningskontor

Varje nämnd har ett förvaltningskontor. Där arbetar tjänstepersoner med att planera och göra det som nämnden har beslutat och med att ta fram underlag som stöd för de förtroendevalda när de ska fatta beslut.

I tjänsteutlåtandet går man igenom ärendet i detalj. Bland annat vad det är för lagkrav som gäller. Vad det innebär för kostnader och eventuella risker. Tjänsteutlåtandet ska också redogöra för alternativa sätt att hantera frågan, samt en analys över varför man bör besluta enligt förslaget. Detta för att de förtroendevalda ska få all relevant information inför att de går till beslut i ärendet.  

Förvaltningskontoren i kommunen

Barn- och utbildningskontoret

Gemensamt kontor för barnomsorg, grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning.

Kommunstyrelsekontoret

Det är kommundirektören som har det övergripande ansvaret för kommunens förvaltningskontor och samordnar arbetet mellan kontoren. Varje kontor kan vara indelad i olika avdelningar och enheter.

Kommundirektör i Norrtälje kommun är Anette Madsen. 

Kultur- och fritidskontoret

Kultur- och fritidsnämnden och dess kontor främjar och utvecklar kultur- och fritidslivet i kommunen genom stöd till organisationer och föreningar samt genom egen verksamhet.

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret utför kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen, miljöbalken och annan lagstiftning där bygg- och miljönämnden anges som ansvarig. Kontoret ansvarar även för drift, förvaltning och utveckling av den kommunala tekniska infrastrukturen. 

Socialkontoret

Socialkontoret utför kommunens uppgifter inom socialtjänsten enligt socialtjänstlagen och övrig lagstiftning där socialnämnden anges som ansvarig.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON)

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje är ett unikt samarbete inom hälso-, sjukvård- och omsorg mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun. 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Styrande lagar

Kommunens styrning och organisation regleras i kommunallagen. Kommunen styrs också av speciallagar som skollagen, socialtjänstlagen och plan- och bygglagen.

Kommunallagen på Sveriges Riksdags webbsida.

Senast ändrad: 2023-12-07