Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Mål och budget 2024-2026

Efter åtta år har Norrtälje kommun numera ett majoritetsstyre bestående av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Tillsammans har vi tagit fram vår gemensamma politiska plattform ”Norrtäljeavtalet – för hela kommunen” där vi lägger ut den politiska färdvägen. Precis som omvärldsläget, speglar vårt program denna budget – och det är i en orolig omvärld vi precis tillträtt.

Thomas Imeryd (KD), Andrea Kronvall (SD), Bino Drummond (M) och Robert Beronius (L) framför Norrtälje hamn.

Thomas Imeryd (KD), Andrea Kronvall (SD), Bino Drummond (M) och Robert Beronius (L).

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål: Sju löften till Norrtälje kommuns invånare och företag

Norrtälje ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans

En hållbar ekonomi är välfärdens förutsättning. I grunden handlar en hållbar ekonomi om att kostnaderna inte överstiger intäkterna och att kostnader inte överförs på kommande generationer. Varje skattekrona ska användas ansvarsfullt och skatteuttaget användas till kvalitetsförbättringar och nödvändiga investeringar som krävs i en växande kommun. Norrtälje kommun ska ha handlingskraft och förmåga att driva utveckling och innovation för ständiga förbättringar som borgar för en kvalitativ välfärd idag och i framtiden. Norrtälje kommuns investeringar och upphandlingar ska vara ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara och kommunens resurser ska fördelas jämställt.

Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun – som sätter invånaren först

Norrtälje kommun ska vara Sveriges populäraste landsbygdskommun. En levande landsbygd är grunden för att staden ska leva och tvärtom. Det är viktigt att ett landsbygdsperspektiv genomsyrar kommunernas beslutsfattande, på både kort och lång sikt. En sammanhållen och attraktiv kommun är en kommun där människor vill och kan bosätta sig och där företag vill och kan etablera sig och växa. I Norrtälje kommun ska stad och landsbygd utvecklas tillsammans. Det förutsätter att vi som kommun ständigt utvecklar vår dialog med invånare och företag, samt arbetar aktivt för att främja hela Norrtälje kommun som bostads- och etableringsort.

För att lyckas krävs från Norrtälje kommuns sida en samlad strategi, ett innovativt arbetssätt, hög tillgänglighet och förenklade processer, inte minst på samhällsbyggnadsområdet. Det handlar till exempel om att förenkla planarbetet så långt det är möjligt. Utgångspunkten för allt arbete med tillväxt och utveckling är att utgå från våra speciella förutsättningar som en kommun med en stor andel av befolkningen boende på landsbygden. Norrtälje kommun ska vara Sveriges populäraste skärgårds- och landsbygdskommun – med god tillgång till mötesplatser, affärer, skolor, arbetsplatser och kommunikationer samt annan samhällsservice.

Norrtälje ska vara en trygg kommun – både i vardag och kris

Trygghetsutvecklingen är en kommunal angelägenhet, och kommunen har en viktig roll i arbetet med att skapa trygghet och stävja brottslighet. Vi måste göra vad vi kan för att säkerställa att kommunens invånare både är trygga och känner sig trygga. Människors trygghet och säkerhet är ett grundläggande samhällsuppdrag och vår tids viktigaste frihetsfråga. Enskilda människors känsla av trygghet är ett av de mest centrala måtten på hur väl ett samhälle lyckas med sina kärnuppdrag. När människor är trygga – möts och har tillit till varandra – ökar kommunens kreativa och innovativa förmåga. Trygghet och säkerhet skapar en god grund för välbefinnande. Människor som är otrygga har mindre handlingsutrymme och sämre förutsättningar att förverkliga sina livsmål. Denna betoning av trygghetens betydelse för samhällsutvecklingen ska vägleda kommunen såväl i arbetet för ökad trygghet och säkerhet som i utvecklingen av Norrtälje kommuns krisberedskap.

Norrtälje ska vara en kunskapsinriktad skolkommun – där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Barn och unga ska rustas för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential. Det är en uppgift där både föräldrar, skola och andra delar av samhället spelar en roll och har ett ansvar. Skolan har en stor strategisk betydelse både för individen och samhällsutvecklingen. Det är genom dedikerat arbete för kunskap, trygghet, ordning och trivsel i skolan som kunskapsresultaten ska höjas och därigenom rusta barn och unga för framtiden. Att utveckla samhällets insatser för att stärka barns och ungas psykiska hälsa är en annan prioriterad uppgift som ryms inom detta löfte. Genom denna ambition byggs välbefinnande nu och för kommande generationer.

Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

Kommunens miljö- och klimatarbete tar sikte på år 2030, med ambitionsnivån att Norrtälje kommun ska vara en kommun som ligger i nationell framkant på miljö- och klimatområdet. En miljö- och klimatstrategi för Norrtälje kommun har antagits, som ska bidra till att kommunens miljö- och klimatarbete genomförs på ett målinriktat, systematiskt och effektivt sätt, som är mät- och uppföljningsbart. För att nå framsteg krävs också samsyn, samarbete och utvecklade arbetssätt med näringsliv, civilsamhälle och våra invånare. Krav ställs på kraftfulla insatser inom alla kommunala verksamheter för att kommunen som organisation ska vara fossilbränslefri senast år 2030 samt att vi ska bidra till de nationella målen om nettonollutsläpp till år 2045.

Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas

Goda villkor för arbete och företag skapar tillväxt och fler jobb, vilket i sin tur säkrar den generella välfärden. För att stärka näringslivet i vår kommun behöver vi arbeta brett med näringslivsfrågor inom flera områden. Den lokala utvecklingen av näringslivet ska främjas och till år 2030 ska Norrtälje kommun vara Sveriges mest företagsvänliga kommun.

Norrtälje ska vara en inkluderande kommun – som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning

Människor i Norrtälje kommun ska uppleva att de har makt över sina liv. En viktig del av det arbetet är att få ut människor i egen försörjning genom exempelvis arbete eller studier för de grupper som i dag står utanför arbetsmarknaden. Det är även en viktig pusselbit bland flera för att lyckas med integrationen, där rättigheter, möjligheter och skyldigheter i förhållande till etablering, anpassning och egen ansträngning är en central utgångspunkt i det arbetet. Ett utökat fokus på arbetet mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck kommer innebära att fler flickor, pojkar, kvinnor och män får möjlighet att själva bestämma och forma sina liv. Genom att stödja och främja kultur-, idrotts- och friluftslivet ska Norrtälje kommun bidra till att skapa förutsättningar för livskvalitet, personlig utveckling och en attraktiv livsmiljö i hela kommunen. Här spelar det fortsatta stödet till kommunens många föreningar en viktig roll, då föreningslivet i sig innebär möten och vänskap mellan människor. Det skapar även en stark gemenskap och är en skola i demokrati.

Budget för 2024 

I filmen kan du höra mer om hur budgeten ser ut för 2024, vad kommunalskatten blir och vilka prioriteringar som kommer att göras. 

Så kan du vara med och påverka

Läs mer om e-förslag (norrtalje.se)

 

Här hittar du hela Mål och budget som pdf att ladda ner
Senast ändrad: 2023-09-12