Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Jobb & företag

Godkännande som huvudman för fristående förskola

En fristående förskola är en förskola som inte drivs av kommunen utan istället av exempelvis ett privat bolag eller en förening. Den som driver en fristående förskola kallas enskild huvudman. Villkoren för att en enskild ska kunna godkännas som huvudman för fristående förskola regleras i skollagen.

För att en ansökan ska kunna tas upp till prövning behöver den vara komplett och korrekt undertecknad. Barn- och skolnämnden prövar därefter om sökanden uppfyller kraven i skollagen samt övriga lagar och regler som gäller för utbildningen. Det måste också finnas tillgång till en ändamålsenlig lokal. Det är sökanden som måste kunna visa att denne har förutsättningar att följa de lagar och regler som gäller och att utbildningen kommer leva upp till de krav som ställs.

Barn- och skolnämnden strävar efter att handläggningstiden ska vara högst 4-6 månader efter att en komplett ansökan kommit in.

Ett godkännande gäller för ett visst organisationsnummer, en viss utbildning vid en viss förskoleenhet.

Avgift för ansökan om godkännande som huvudman för fristående verksamhet

Sedan 1 januari 2019 får kommuner ta ut en avgift för ansökningar om godkännande som huvudman. Möjligheten att ta ut avgift följer av att kommuner­na ska bedöma ytterligare omständigheter, bland annat så kallad ägar- och ledningsprövning i ansökningsprocessen och vid tillsyn av fristående huvudmän. Du kan läsa mer om detta längre ner.

Ansökan om godkännande som huvudman för fristående förskola i Norrtälje kommun är avgiftsbelagd. Det gäller även ansökan om väsentlig förändring av befintligt tillstånd. Med väsentlig förändring avses till exempel permanent byte av adress och/eller stadigvarande förändring av lokalyta eller platsantal. Observera att avgift tas ut även vid ett avslagsbeslut. 

Avgifter och taxor inom barn- och skolnämndens verksamheter

Ägar- och ledningsprövning – regler för enskilda huvudmän

Sedan den 1 januari 2019 ställs särskilda krav på ägar- och ledningskretsen samt på ekonomiska förutsättningar.

Ägar- och ledningskretsen

Bestämmelserna omfattar krav på erfarenhet av eller på annat sätt förvärvad insikt i de förskrifter som gäller för skolverksamheten samt lämplighet att bedriva denna. Kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning och även andra som har ett bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet:

  • Verkställande direktör och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten (faktisk företrädare)
  • Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  • Bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag
  • Personer som genom ett direkt eller indirekt ägande (ägande i flera led) har ett väsentligt inflytande över verksamheten

Med väsentligt inflytande över verksamheten avses som huvudregel ett ägande om minst tio procent av det röstberättigade aktiekapitalet.

Krav på erfarenhet eller insikt innebär att det inom den krets av personer som omfattas av ägar- och ledningsprövning ska finnas kompetens gällande de föreskrifter som krävs för att bedriva skolverksamhet, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi. Det räcker med en samlad kompetens inom ägar- och ledningskretsen, varje enskild person behöver inte ha den erfarenhet eller insikt som krävs. Det är dock inte tillräckligt att det finns tillgång till detta enbart genom anställd personal utan det är huvudmannen (och dess ägare och ledning) som ska ha den samlade kompetensen.

De personer som ingår i ägar- och ledningskretsen ska även i övrigt bedömas lämpliga. Vid lämplighetsprövningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas. Var och en i ägar- och ledningskretsen måste bedömas lämplig för att kraven ska anses vara uppfyllda.

Vid prövningen kan barn- och skolnämnden bland annat komma att hämta in uppgifter från Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Ekonomiska förutsättningar

Bestämmelserna förtydligar kravet på att huvudmannen har ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten, både vid tillståndsprövning samt att de fortlöpande är uppfyllda. Om huvudmannen ingår i en koncern beaktas även koncernens ekonomi.

Kraven ska vara uppfyllda fortlöpande

En huvudman som är godkänd att bedriva verksamhet inom skolväsendet är skyldig att löpande säkerställa att kraven på erfarenhet eller insikt samt lämplighet är uppfyllda inom ägar- och ledningskretsen. Huvudmannen behöver också löpande säkerställa att det finns ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten. Detta innebär att kommunen även inom ramen för sitt tillsynsuppdrag kommer att pröva om huvudmannen uppfyller kraven.

Anmälan om ändring i ägar- och ledningskretsen

En enskild huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen är skyldig att anmäla det till barn- och skolnämnden inom en månad efter förändringen gjorts. Barn- och skolnämnden prövar i samband med anmälan att kraven är fortsatt uppfyllda.

E-tjänst för anmälan av ändring

Senast ändrad: 2024-04-08