Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje växer

Parkeringsstrategi i Norrtälje stad

Norrtälje stad växer kraftigt och flera nya stadsdelar planeras. Norrtälje stad går från karaktären av en tätort till att bli en stad vilket ställer krav på nya typer av parkeringslösningar och en parkeringspolitik som styr mot ett hållbart resande.

Tullportsgatan, Norrtälje.

Varför en parkeringsstrategi?

En högre exploateringsgrad innebär ofta både tekniska och ekonomiska svårigheter att ordna med parkering inom den egna fastigheten och nya lösningar för att ordna parkering behövs som gör bostadsbyggandet mer kostnadseffektivt och samtidigt bidrar till en ekonomisk och ekologisk hållbar stadsplanering.

Parkeringsstrategin syftar till att stödja kommunens ambitioner om att bygga stad genom att möjliggöra en högre exploateringsgrad och tätare bebyggelse i balans med andra stadskvaliteter och attraktiva livsmiljöer som exempelvis mötesplatser, torg och grönytor.

Parkeringsstrategin är avgränsad till Norrtälje stad och har utarbetats tillsammans mellan kommunen, stadens handlare och exploatörer. Syftet är att ha en gemensam syn på hur parkering ska hanteras som möjliggör en attraktiv och lättillgänglig stadskärna samt ha ett parkeringstal för bostäder och verksamheter som gör det möjligt att uppskatta parkeringsefterfrågan i nybyggda hus och samtidigt främja människors tillgänglighet inom samtliga trafikslag.

Norrtälje kommun har enligt plan- och bygglagen ett övergripande ansvar för parkeringsplaneringen. Norrtälje kommun har dock ingen skyldighet att ordna parkering. Detta åtagande åvilar fastighetsägaren.

En tydlig inriktning gynnar och underlättar kommunens planering av parkering på allmän plats, men också vid beslut i exploateringsprojekt, planläggning och i bygglovshanteringen för bostäder och verksamheter.

Parkeringsstrategin är uppdelad i två block, dels på allmänna parkeringar i stadskärnan och dels på bil- och cykelparkeringstal för bostäder och verksamheter. Därutöver anger parkeringsstrategin förhållningssätt till nya parkeringslösningar samt prioriteringar av olika parkeringsanvändares behov.

Till parkeringsstrategin hör dokumenten ”Parkeringsstrategi för Norrtälje stad - utredningsunderlag” samt ”Vägledning till parkeringsstrategi för Norrtälje stad”.

Läs hela parkeringsstrategin här
Senast ändrad: 2023-05-10