Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje stad växer

Norrtälje Hamns stadsmiljö

Norrtälje Hamn är en levande stadsdel som har dynamik, puls och hjärta med en mångfald av människor, aktiviteter och trevliga platser. Här ska boende känna sig trygga och besökare välkomna. Här ska det byggas parker, torg, kajstråk och mängder av ytor för handel, rekreation, service och kultur.

Illustration av bron Havslänken som binder samman Societetsparken med Norrtälje hamn.Sydväst arkitektur och landskap

Klipporna

Längs hamnkajen sträcker sig klippor som gjuts allt eftersom kajen byggs ut. Klipporna gestaltar skärgården och fyller en rad olika funktioner. De tar upp nivåskillnaderna mellan promenadstråk intill kvarteren och stråk närmast vattnet. I klipporna är det stora ursparningar där träd och andra växter planteras för att få in mer grönska i hamnområdet. Planteringsytorna tar även hand om reningen av dagvattnet. Förutom att fylla en praktisk funktion är klipporna dessutom utformade så att det går att sola, leka och hänga vid klipporna.

Växtlighet

Mitt i området kommer det anläggas en stadspark. Dessutom planeras några mindre så kallade fickparker. I områdets östra delar planeras för en öppen parkyta vid vattnet i anslutning till Galären.
Utöver träd och andra växtligheter i parkerna kommer träd, buskar och blommor finnas planterade utmed gator och i klipporna längs Hamnpromenaden. Även i kvarteren blir det grönska, på innergårdarna och i vissa fall även på taken och fasaderna.

Hamnparken

I hjärtat av hamnen ligger Hamnparken. I kontrast till Hamnpromenadens mer extroverta miljö blir detta en mer intim, rofylld plats. Gestaltningsidén för tankarna till kontinentens små piazzor med välsvarvade trappor, små fontäner och blomsterprakt men också till Norrtäljes historia som kurort. I parken huserar riktigt stora träd och här erbjuds både en stilla plats och plats för lek och rörelse.

Parkens rofyllda del placeras i norr på ”Solterassen” med sittplatser vända mot södersol och med utblick över parkrummet. En trappa leder till pelousen, en gräsmatta för spontanlek och picknick. I södra delen ligger lekplatsen, nära cykelstråket och områdets busshållplats. Hela parken ramas in av en städsegrön formklippt häck.

Brygga

I mitten av kajen kommer en brygga med en underliggande dagvattenbassäng att placeras. Bryggans uppgift, utöver att rena dagvatten, är att ta emot besökande med båt och ge plats att förtöja och gå iland. Men den är också en umgängesplats för att vistas och sola på.

Torg

Den ombyggda kajen, Sjötullstorget och Hamnplan kommer vara ytor för både vardagliga funktioner och större evenemang. Hamnplan kommer att bli Norrtäljes största torg.

För barnen

Lekplatser och andra lekfulla miljöer kommer att finnas området, både på allmän plats och i kvarteren. Den första lekytan öppnade i juni 2019 i en av klipporna längs hamnkajen.

Galären

Galären är ett arbetsnamn för vattenområdet och anslutande strand samt Piren i östra delen av Norrtälje Hamn. Inom galären planeras många viktiga och spännande funktioner, bland annat en våtmarkspark för dagvattenrening, en parkyta vid vattnet, stadsbad, båtbryggor samt gångstråk och vistelseytor med utsikt över Norrtäljeviken

Havslänken

I förlängningen av Hamnvägen ligger Havslänken, en öppningsbar gång- och cykelbro som binder ihop Norrtälje Hamn med Societetsparken. Sammanlänkningen av Norrtälje Hamn och Societetsparken medför större flöde av människor vilket leder till en ökad upplevelse av trygghet. Kontakten med havet ökar och nya mötesplatser skapas. Bron är öppningsbar, vilket ger en fortsatt möjlighet att utveckla Norrtäljes båtliv och tillgänglighet till gästhamnen likväl som besökshamnen längs med Norrtälje Hamns kajer.

Konst

Konst blir en viktig del av Norrtälje Hamn och ska finnas inom både allmän plats och kvarter. Det första konstverket Solsnäckan som är skapad av konstnärsduon Bigert & Bergström invigdes på Sjötullstorget 11 juni 2019. 

Trafik

I Norrtälje Hamn prioriteras klimatsmarta transportmedel. Högst prioritet har gående, därefter prioriteras andra hållbara alternativ till bilen som cykel eller kollektivtrafik. Det kommer vara möjligt att köra bil, men för lokala resor är det enklare och smidigare att välja andra transportmedel. Det kommer att finnas både cykel- och bilpooler i området.

Stadsbussen kommer att gå genom området i en slinga via Brännäsgatan, Östra Rögårdsgatan och Hamnvägen. Det är linjen som idag går via Vegagatan som kommer att gå genom hamnområdet.  

Parkeringsplatser

Det kommer finnas ca 300 allmänna parkeringsplatser i området. De boende i Norrtälje Hamn har parkeringsplatser inom kvarteren, i garage under husen.

Båtliv

Det ska vara enkelt att använda båten i Norrtälje Hamn. Kajen öster om s/s Norrtelje är avsedd som besökshamn för mindre båtar. Kajens östra del, där djupet är större är avsedd för större båtar. Norrtälje Hamn och Hamnplan planeras för att kunna sjösätta båtar och ta emot skärgårdstrafik.

 

Senast ändrad: 2023-04-06