Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje stad växer

Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om Norrtälje hamn.

Byggtiden för hela stadsdelen beräknas ta ungefär femton år. Norrtälje Hamn byggs i tre etapper för att det inte ska vara ett arbetsområde under byggtiden. Byggstarten av första etappen påbörjades i oktober 2014 och pågår till 2022. Etapp två, som är störst, startade 2017 och fortsätter till 2025, och den sista etappen ska löpa från 2022-2030.

I de politiska beslut som är tagna finns två principer för finansiering. Det första är att den nya bebyggelsen med mera ska bäras av exploateringsintäkter och intäkter från markförsäljning. Det innebär att drygt en miljard kronor finansieras på detta sätt. Den andra principen är att ”Norrtäljes vardagsrum” som utgörs i huvudsak av kajstråket och kajpromenaden kan och får bekostas av skattekollektivet, cirka 233 (2015) mnkr. Det motsvarar dessutom den kostnad det skulle innebära om ingen exploatering skulle äga rum, det vill säga att renovera den äldre kajen för att upprätthålla dess funktioner. Den äldre kajens livslängd var förbrukad och har tidigare haft ras ner i havet. Kostnad för detta skulle ändå få bäras av skattemedel.

Lekplatser?

Det kommer att finnas både lekplatser och många andra lekfulla miljöer i Norrtälje Hamn. I områdets mest centrala mötesplats, Hamnparken, skapas en stor lekplats.

Hyresrätter?

Minst 400 hyresrätter kommer att finnas i Norrtälje Hamn. Slättö Förvaltning samt Magnolia planerar att bygga ca 400 hyresrätter i 3 kvarter närmast Vegagatan. Dessutom kommer det att finnas totalt 160 hyresrätter av typen vårdboende i kvarter 4 och 18.

Badplats?

Vi planerar för ett så kallat stadsbad på östra sidan av Piren. Bad sker där i havsvattnet i ett bad omgärdat av bryggor.

Skolor/förskolor?

Vi planerar in förutsättning för förskolor i eller i anslutning till området. Två områden har pekats ut som utredningsområden för förskola och medger sammanlagt ca 10-12 avdelningar. Det har inte uttryckts något behov av skola i Norrtälje Hamn. Flera skolor finns nära området och planering för behovet då staden växer sker för Norrtälje som helhet.

Restauranger?

I detaljplanerna för kvarteren säkerställs krav på verksamhetslokaler, främst i bottenvåningar, längs viktiga stråk, mötesplatser och andra lämpliga lägen. Det sker en samverkan runt centrumutveckling i området för att få en levande stad med ett varierat utbud. Det blir högst sannolikt ett flertal restauranger och caféer i området, bland annat längs med Hamnpromenaden. I de färdigställda kvarteren 1 och 3 finns redan var sin restaurang. Restaurang finns också på  ångfartyget SS Norrtelje som nu är åter på sin plats vid kajen intill Hamnbron.

Idrottsplatser?

Idrottsplatser kommer inte finnas i hamnen men bron kommer ge nära tillgång till aktiviteter i Societetsparken, och det blir enkelt att ta sig vidare till Sportcentrum med mera. Lek, rekreation och fritidsupplevelser är fokus inom området.

Parker?

Mitt i området kommer det att anläggas en stadspark, den så kallade Hamnparken. Dessutom planeras några mindre så kallade fickparker. I västra delen av området finns parkytor, Kärleksparken, längs med Roslagsgatan. I områdets östra delar planeras för en öppen parkyta vid vattnet direkt öster om den våtmarkspark som anläggs för dagvattenrening direkt norr om Piren.

Träd och grönska?

Utöver träd och grönska i parkerna kommer träd, buskar och blomplanteringar att finnas integrerade i de anlagda klipporna längs kajpromenaden samt inom gångartsområdena. Träd planteras även längs med huvudgatorna i området. Grönska i olika former ordnas också inom kvarteren, ofta både på tak och innergårdar samt i vissa fall på byggnadernas väggar.

Konst och kultur?

Avsikten är att det ska finnas mycket konst i området och ansluta till det rika utbudet av konstnärlig gestaltning som finns i centrala Norrtälje stad. Det första konstverket i Norrtälje Hamn är  verket ”Solsnäckan” av Bigert & Bergström på Sjötullstorget, som invigdes  i juni 2019. Ambitioner finns även om ett rikt utbud av kultur och upplevelser av andra slag. Exakt vilka verksamheter det blir är inte bestämt ännu.

Ingen befintlig byggnad inom området behålls. Samtliga byggnader inventerades i ett tidigt skede och har inte bedömts ha något värde för att spara undantaget de befintliga pumpstationerna som renoveras. Inom Brännäset (Brännäsgården och det gamla läroverket) bildar idag inom hamnområdet ett kvarter med bland annat barn- och kulturverksamhet som fritidsgård och kulturskola. Avsikten är att behålla dessa byggnader och inriktningen på barn och kultur. Hamnprojektets nya gränser stämmer inte alltid överens med de nya kvartersbildningarna och därför har Norrtälje kommun köpt loss ett antal fastigheter de senaste två åren. Några av dem är bostäder. Ingen tvångsinlösen har skett utan om eventuell avflyttning har överenskommelser skett frivilligt.

Verksamheter i Norrtälje Hamn följer riktlinjer från Naturvårdsverket och Arbetsmiljöverket vad gäller tider, ljud- och partikelnivåer. Frågorna om att minimera påverkan på omgivningen är något som vi i projektet arbetar kontinuerligt med, och vidtar åtgärder både i förebyggande syfte och anpassat till verksamheter och väder. Exempel på åtgärder som idag vidtas är bullerplank, bevattning, sopning av gator mm. Dialog med närboende sker löpande. Den som upplever störning kan kontakta tillsynsmyndigheten, Bygg- och Miljökontoret.

Det ska vara hälsosamt att leva, bo och arbeta i Norrtälje Hamn. På grund av tidigare verksamheter i hamnområdet är jord och grundvatten till stor del förorenat, och vi behöver minska risken att dessa föroreningar sprids och påverkar människors hälsa eller miljön. Omfattande provtagning och utredningar har genomförts för att kartlägga föroreningarna och göra riskbedömningar och fastställa vilka åtgärder som behöver göras.  Normalt kallas sådana åtgärder för efterbehandling eller marksanering. I Norrtälje Hamn kommer efterbehandling att utföras genom att vi gräver bort de förorenade massor som inte är godkända att finnas kvar. Viss utsortering och återanvändning sker också av massor som är miljömässigt godkända och tekniskt användbara. Åtgärderna regleras och granskas av tillsynsmyndigheten, Bygg- och miljönämnden. Efterbehandlingsåtgärderna sker successivt och samordnas oftast med övrig schakt i byggentreprenaderna.

I Norrtälje hamn finns sedan 2020 en så kallad sopsug. Maskinen kan förenklat beskrivas som en stor dammsugare som suger avfallspåsar med hjälp av undertryck. Sopsugen minskar tung fordonstrafik i området och i staden totalt och bidrar till en bra miljö i den täta stadsdelen. I varje kvarter finns ett eller flera inkast för avfall. Alla inkast är anslutna till en rörledning med stor diameter (400 mm). Rörledningen slutar i en gemensam terminal med slutna avfallscontainrar och ljuddämpade fläktar, filter och styrutrustning. Sopsugen ersätter de vanliga avfallskärlen på hjul som oftast hämtas en gång per vecka. Sopsugens inkast töms/sugs bort minst en gång per dag. Avfallscontainrar från terminalen hämtas med lastväxlarfordon. För hamnen kommer hushållen att kunna lämna matavfall respektive restavfall – i olika inkast. Verksamheter med hushållsliknande avfall kan lämna detta i ett eget verksamhetsinkast.

Tidigt i planeringsprocessen har man utrett konsekvenser av framtida vattenståndsförändringar och hur dessa kan hanteras i planeringen av Norrtälje Hamn. Som faktagrund har man använt regionala prognoser (Riskområden för skred, ras erosion och översvämning i Stockholms län i dagens och framtidens klimat, Länsstyrelsen i Stockholms län, 2010).  För att göra Norrtälje Hamn mindre sårbart för vattennivåhöjningar så har man gjort en höjdsättning av området som innebär betydande marknivåhöjningar i större delen av stadsdelen.  Utöver detta anger Skelettplanen krav; ”Byggnader och tekniska anläggningar ska utformas så att naturligt översvämmande vatten upp till +2,5 m (RH00) inte skadar byggnaden/anläggningen”. Motsvarande krav avseende höjder för golvnivåer mm anges i detaljplanerna för bostadskvarteren vartefter dessa tas fram. Nivån på +2,5 m är vald utifrån en prognos för havsnivån 2200. Vind och vågor kan också medföra temporärt högre vattennivåer. För att ha skydd även för detta samt för att ha god marginal med tanke på osäkerheterna i klimatmodeller så har man också lagt till ytterligare 1 m marginal gentemot prognosnivån. Utöver förändrad havsnivå behöver  vi i planeringen ta hänsyn till ökade regnmängder. Detta görs bl.a. genom att  ledningsnät för dagvatten dimensioneras med en så kallad klimatfaktor på 1,25 dvs. kapaciteten  blir 25 % större än  dagens behov.  Höjdsättningen av området är  också gjord så att det sker en  naturlig avrinning  längs gatorna till havet vid extrema skyfall då vattenmängderna är större än ledningsnätet kan hantera.

Cirka 2 000 bostäder kommer byggas i hamnen, vilket innebär ungerfär 4 000-5 000 boende. De flesta bostäderna blir bostadsrätter men det kommer även att byggas minst 400 hyresrätter. I stadsdelen byggs även två vårdboenden.

Om du är nyfiken på att köpa eller hyra en bostad i Norrtälje Hamn ska du kontakta respektive byggherre som bygger i de olika kvarteren.  Några av dem kommer allt eftersom att erbjuda möjligheten att skriva upp dig på en intresselista eller göra en intresseanmälan för en bostad.

När försäljning startar är olika för vart och ett av de kvarter som skapas, eftersom Norrtälje Hamn byggs ut etappvis. De första bostäderna började säljas redan under 2016, och de sista säljs troligtvis inte förrän i mitten eller slutet av 2020-talet. Det är byggherrarna som ansvarar för uthyrning och försäljning och som påverkar när byggstart sker. Preliminära tider i etapp 1 och 2 hittar du här.

De flesta byggnader i hamnen kommer att bli mellan 4 och 6 våningar. Höjden varierar inom kvarteren och delar av kvarteren kan på enstaka ställen vara högre eller lägre. Där silobyggnaderna tidigare stått kommer nya byggnader att byggas med ungefär samma höjd som silobyggnaderna hade. Det motsvarar ungefär 16 och 22 våningar.

Vi tycker att det är viktigt att Norrtälje Hamn ska ha en tydlig koppling till Norrtäljes rika historia och tradition av hamn och badort . Därför vill vi förädla vårt arv genom att göra vår nya stadsdel mer båt- och badvänligt än någonsin.

Norrtälje Hamn ska också bli en stadsdel som berikar vår stad med miljöer som gör den  anpassad för att våra barn och unga ska vara trygga och trivas.

Barnperspektivet inom stadsutveckling ger trygga och lekfulla miljöer, minimalt med biltrafik och massor av roliga aktiviteter. Det går dessutom hand i hand med vår vilja att locka fler barnfamiljer till Norrtälje.

Norrtälje Hamn ska bli en levande stadsdel som kompletterar och utvecklar den befintliga staden. Området är till för boende såväl i Norrtälje Hamn som hela Norrtälje kommun, men även för besökare. En levande stad har en blandning av många olika människor och funktioner. Det är en stad där människor bor, arbetar, gör sina vardagsärenden, vistas, möts och umgås. Där finns en mångfald av platser och aktiviteter för  hela året. Norrtälje Hamns tydliga fokus på barn innebär framför allt höga krav på trygghet, miljökvaliteter, grönområden och lekplatser,  förskolor och begränsad biltrafik. Vår inriktning mot båtar innebär det att det ska finnas utrymme för båtplatser både för fritidsbåtar och besökare, skärgårdstrafik och gott om roliga evenemang och andra möjligheter för båtlivet. När vi pratar om bad kopplar vi framtidens Norrtälje Hamn till Norrtäljes historia som kurort, och det innebär att det ska finnas badmöjligheter i hamnen och att vi ska främja hälsoaktiviteter av olika slag. Det innebär också en målsättning att uppnå långsiktig god vattenkvalitet i området.

Lekplatser?

Det kommer att finnas både lekplatser och många andra lekfulla miljöer i Norrtälje Hamn. I områdets mest centrala mötesplats, Hamnparken, skapas en stor lekplats.

Hyresrätter?

Minst 400 hyresrätter kommer att finnas i Norrtälje Hamn. Slättö Förvaltning samt Magnolia planerar att bygga ca 400 hyresrätter i 3 kvarter närmast Vegagatan. Dessutom kommer det att finnas totalt 160 hyresrätter av typen vårdboende i kvarter 4 och 18.

Badplats?

Vi planerar för ett så kallat stadsbad på östra sidan av Piren. Bad sker där i havsvattnet i ett bad omgärdat av bryggor.

Skolor/förskolor?

Vi planerar in förutsättning för förskolor i eller i anslutning till området. Två områden har pekats ut som utredningsområden för förskola och medger sammanlagt ca 10-12 avdelningar. Det har inte uttryckts något behov av skola i Norrtälje Hamn. Flera skolor finns nära området och planering för behovet då staden växer sker för Norrtälje som helhet.

Restauranger?

I detaljplanerna för kvarteren säkerställs krav på verksamhetslokaler, främst i bottenvåningar, längs viktiga stråk, mötesplatser och andra lämpliga lägen. Det sker en samverkan runt centrumutveckling i området för att få en levande stad med ett varierat utbud. Det blir högst sannolikt ett flertal restauranger och caféer i området, bland annat längs med Hamnpromenaden. I de färdigställda kvarteren 1 och 3 finns redan var sin restaurang. Restaurang finns också på  ångfartyget SS Norrtelje som nu är åter på sin plats vid kajen intill Hamnbron.

Idrottsplatser?

Idrottsplatser kommer inte finnas i hamnen men bron kommer ge nära tillgång till aktiviteter i Societetsparken, och det blir enkelt att ta sig vidare till Sportcentrum med mera. Lek, rekreation och fritidsupplevelser är fokus inom området.

Parker?

Mitt i området kommer det att anläggas en stadspark, den så kallade Hamnparken. Dessutom planeras några mindre så kallade fickparker. I västra delen av området finns parkytor, Kärleksparken, längs med Roslagsgatan. I områdets östra delar planeras för en öppen parkyta vid vattnet direkt öster om den våtmarkspark som anläggs för dagvattenrening direkt norr om Piren.

Träd och grönska?

Utöver träd och grönska i parkerna kommer träd, buskar och blomplanteringar att finnas integrerade i de anlagda klipporna längs kajpromenaden samt inom gångartsområdena. Träd planteras även längs med huvudgatorna i området. Grönska i olika former ordnas också inom kvarteren, ofta både på tak och innergårdar samt i vissa fall på byggnadernas väggar.

Konst och kultur?

Avsikten är att det ska finnas mycket konst i området och ansluta till det rika utbudet av konstnärlig gestaltning som finns i centrala Norrtälje stad. Det första konstverket i Norrtälje Hamn är  verket ”Solsnäckan” av Bigert & Bergström på Sjötullstorget, som invigdes  i juni 2019. Ambitioner finns även om ett rikt utbud av kultur och upplevelser av andra slag. Exakt vilka verksamheter det blir är inte bestämt ännu.

Galären är ett arbetsnamn för vattenområdet och anslutande strand samt Piren i östra delen av Norrtälje Hamn. Inom Galären planeras många viktiga och spännande funktioner bland annat en våtmarkspark för dagvattenrening, en parkyta vid vattnet, stadsbad, båtbryggor, sjösättningsplats för mindre fritidsbåtar samt gångstråk och vistelseytor med utsikt över Norrtäljeviken.

Avsikten är att skapa ett stadsbad öster om piren där man badar i havsvattnet. I det aktuella området är vattendjupet stort och det ligger öppet så att vattenomsättningen har bra förutsättningar. Badvattenprover har tagits löpande under lång tid och under alla årstider. Badvattenprovtagningarna har visat  att det nästan alltid är godkänd vattenkvalitet redan idag. Provtagningar har också gjorts  av föroreningar för att säkerställa att dessa inte är hälsoskadliga. Modelleringar har  utförts gällande strömning och vattenomsättning i området för att väl kartlägga förutsättningarna samt för att kunna bedöma påverkan av och på de nya anläggningar som byggs. Den dagvattenrening som planeras i området kommer att minska utsläppen jämfört med idag och vilket bidrar till ännu bättre vatten.

Den ombyggda kajen – Hamnpromenaden – tillsammans med Sjötullstorget i väster och Hamnplan i öster tål såväl vardagliga funktioner som stora arrangemang. Hamnplanen kommer att bli stadens största torg.

I planeringen ingår möjlighet att vid reglerade tillfällen sjösätta fritidsbåtar vid Piren-Hamnplan. Det finns också planer på att bygga en sjösättningsramp för mindre fritidsbåtar vid Port Arthurudden.

Kajen öster om s/s Norrtelje är avsedd som besökshamn (dagsbesök) för mindre båtar. Kajens östra del, där djupet är större, är avsett för något större båtar. Det finns också planer på att möjliggöra båtplatser vid flytbryggor söder om Piren. Den södra kajens funktion som gästhamn påverkas inte av hamnprojektet.

I Norrtälje Hamn-området kommer det inte att finnas någon uppställningsplats för båtar. Det är olämpligt och finns inget intresse av att i stadskärnan ha upplag för båtar med de krav som ställs på spolplattor och miljöhänsyn.

Precis som i Norrtäljes befintliga stadskärna med ett stort antal broar över Norrtäljeån som knyter ihop stadskärnan, vill vi knyta ihop hamnområdet och Societetsparken med en bro över hamnbassängen. Gång- och cykelbron binder ihop stråk och kommer göra parken mer tillgänglig för gående och de som cyklar.

Stadsbussen kommer att gå genom området i en slinga via Brännäsgatan, Östra Rögårdsgatan och Hamnvägen. Idag går stadsbusstrafiken längs Roslagsgatan och Vegagatan med busshållplatser i och i nära anslutning till Norrtälje Hamn. Det är linjen via Vegagatan som kommer att gå igenom hamnområdet. Det kommer att anordnas en hållplats på Östra Rögårdsgatan söder om Hamnparken.

Norrtälje Hamn kommer att ge plats för båtar och båtliv med många bryggplatser, precis som en skärgårdsstad ska göra. Det kommer att finnas besökstrafik, taxibåtar och turbåtar. Däremot försvinner industrihamnen med flishantering och farligt godstrafik. Gästhamnen kommer liksom idag att finnas kvar på den södra sidan vid Societetsparken.

Norrtälje Hamn har en betydande roll för Norrtäljes tillväxt och utveckling. För att kunna behålla och attrahera nya människor till vår kommun så behöver vi erbjuda fler bostäder, mötesplatser och aktiviteter. Norrtälje Hamn blir en helt ny stadsdel med stadens bästa läge och omvandlingen kommer att fördubbla Norrtäljes stadskärna.

Norrtälje Hamn ska i första hand bli en mötesplats för människor där alla ska känna sig välkomna. Den nya stadsdelen blir en förlängning av Norrtäljes stadskärna och här ska det byggas parker, torg, kajstråk och ytor för handel, rekreation, service och bostäder. Dessutom byggs en bro som ska sammanbinda den nya stadsdelen med Societetsparken på andra sidan vattnet.

Norrtälje Hamn kommer att innebära en ökning av Norrtäljes befolkning, precis som andra byggprojekt. Detta är viktigt för kommunens långsiktiga utveckling och ekonomi. En större befolkning ger också ett bättre underlag för servicefunktioner, och förutsättningarna för såväl vård som kultur, handel och näringsliv förbättras genom detta.

Norrtälje Hamn ska bli levande stadsdel och ha en stads funktioner – vilket betyder att stadsdelen kommer att ge Norrtälje så mycket mer än bara bostäder. En utökad stadskärna, fler bra mötesplatser och trivsamma miljöer, exempelvis det härliga södervända kajstråket och spännande aktiviteter, ska göra att Norrtälje Hamn har något för alla. Oavsett om du bor i området, kommunen eller besöker Norrtälje.

Sydväst arkitektur och landskap – som utsågs till vinnare i vår landskapsarkitekttävling – överför intentionerna i sitt vinnande förslag till konkreta handlingar som ligger till grund för gestaltningen och framtagande av bygghandlingar för genomförandet.

Man kan både följa och påverka planeringen på flera sätt, bland annat genom information på Norrtälje växer, vårt nyhetsbrev eller via öppet hus. I processer som rör tillstånd eller detaljplaner kan man framföra sina synpunkter i formella samråd. Vi jobbar också med invånardialoger av olika slag, där vi vill ha in förslag och synpunkter som rör särskilda saker, områden och funktioner som är aktuella i planeringen. Dialogerna anpassas till den särskilda frågeställningen som är aktuell. De kan till exempel ske digitalt via projektets hemsida, genom workshops eller genom intervjuer med människor i samband med olika event. Resultat av dialogerna använder vi för att identifiera behov och finslipa planeringen.

För att få en effektiv organisation med många kompetenser nära varandra har ett särskilt projektkontor skapats. Projektkontoret är beläget i hamnen för att få närhet till byggherrar och arbetsområdet. Kontoret har cirka 10-12 personer med olika ansvarsområden.

Skelettplanen är en detaljplan som styr de övergripande strukturerna för allmän plats exempelvis gator, torg och parker samt vattenområden i Norrtälje Hamn. Den ligger sedan till grund för de kommande separata detaljplanerna som innehåller bestämmelser om hur kvarteren får användas (bebyggas).

Hur fungerar planprocessen?

Detaljplaneprocessen olika steg är styrd i plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Processen omfattar två skeden, samråd och granskning, som är till för att sakägare, berörda i övrigt, myndigheter och andra remissinstanser ska få en möjlighet till insyn och påverkan. För mer information se PBL Kunskapsbanken från Boverket.

Hamnbassängen är Östersjön, det vill säga gäller samma regler för fiske som i skärgården – du kan fiska med spinnspö, flugspö, pimpel eller mete utan fiskekort. I Norrtäljeån är det fiskekort som gäller. Gränsen för Norrtäljeån går vid Hamnbron.

Vid Piren i Norrtälje Hamn ligger det gamla stödfundament från tiden då det var färjeläge i hamnen. Idag används de som häckningsplatser för flera olika fågelarter, varav vissa är skyddade på olika vis. När hamnen är färdigbyggd kommer de sex innersta fundamenten ligga precis intill Hamnbadet och Galärparken, vilket skulle kunna göra så fåglarna inte längre vill häcka just där. För att erbjuda fåglarna ett alternativ har kommunen i samråd med Länsstyrelsen anlagt en häckningsplattform. Det är en första testflotte. Om den fungerar bra så är avsikten att lägga ut ytterligare plattformar motsvarande ytan på de sex fundamenten. Hittills har ingen häckning bekräftats på flotten. Det kan bero på att fåglarna ännu inte störs på sina gamla häckningsplatser eller att de är försiktiga kring nya saker.

2023 är det den andra häckningssäsongen som plattformen finns på plats och fågellivet i området kommer följas under våren och sommaren för att se hur den används.

Öppning av bron Havslänken sköts av Norrtälje gästhamn.

Havslänken (norrtaljeghasthamn.se)

Senast ändrad: 2024-03-14