Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Tjänstegaranti för handläggning enligt plan- och bygglagen

Tjänstegarantier är löften till invånare och företag. De ska göra det tydligt vilka förväntningar man kan ha på kommunens tjänster och myndighetsutövning. De tydliggör även vilka eventuella motkrav som gäller för att tjänstegarantierna ska kunna uppfyllas.

Beskrivning

Bygglovenheten tillhör organisatoriskt samhällsbyggnadskontoret och arbetar på uppdrag av bygg- och miljönämnden. På bygglovenheten arbetar vi till största del med myndighetsutövning utifrån plan- och bygglagen och miljöbalken (strandskyddsfrågor) mot privatpersoner och företagare. Enheten handlägger bygglovsärenden, anmälan, strandskyddsdispenser och tillsynsärenden.

Vi ser till att:

  • Fatta beslut om bygglov inom tio veckor från det att ärendet bedöms vara komplett. Om bygglovsenheten behöver mer tid för att utreda ditt ärende kan detta längre tid, men inte mer än 20 veckor totalt.
  • Fatta beslut om startbesked inom fyra veckor från det att anmälan bedöms vara komplett.

Du ser till att:

  • Inkomma med kompletta handlingar.
  • Inkomma med komplettering vid begäran om komplettering.
  • Frågar Bygg- och miljökontoret om du har funderingar innan ärendet skickas in eller om du har frågor om ditt ärende.

Uppföljning:

Varje handläggare följer dagligen upp sina ärenden via en visuell styrning samt att det görs veckovis av kontoret. Månadsvis redovisas statistik för hela kontoret, där genomsnittlig handläggningstid framgår. Om kontoret överskrider tiderna enligt denna tjänstegaranti reduceras avgiften med en femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist överskrids.

Senast ändrad: 2023-03-20