Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Tillsyn enligt plan- och bygglagen

Tillsyn är en granskning som sker i efterhand och som syftar till att överträdelser ska rättas. Tillsynsmyndighet i plan- och bygglagstiftningen är framför allt byggnadsnämnden men även länsstyrelsen, Boverket, regeringen och Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndigheter som har tillsynsansvar.

Tillsynsmyndigheterna är skyldiga att ta upp en fråga om ingripande och påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse, en dom eller andra beslut.

Hur ser ärendegången ut generellt i ett tillsynsärende? 

Bygglovsavdelningen registrerar inkommer anmälan och ärendet fördelas sedan till en handläggare.

Steg 1: Samhällsbyggnadskontoret i Norrtälje mottar information och kontaktar den anmälde

Information kommer in till Samhällsbyggnadskontoret. Vi kontaktar ägarna till anmäld fastighet med information om inkommen anmälan samt att vi kommer att göra en besiktning. Om ägaren/ägarna vill delta ber vi om förslag på tider så att vi kan mötas på fastigheten.

Steg 2: Besiktning utförs av två stycken handläggare

Besiktning på fastigheten utförs så att handläggaren kan få en fristående uppfattning om vad som finns på fastigheten. Besöket dokumenteras för vidare handläggning.

Steg 3: Samhällsbyggnadskontoret diskuterar ärendet och kontaktar er

Samhällsbyggnadskontoret gör en bedömning om det utförts något på fastigheten som kräver lov eller startbesked utan att bygglov lämnats. Har så inte skett avslutas ärendet med ett beslut om avskrivning eller så meddelar vi vår bedömning huruvida lov kan lämnas i efterhand eller som det som utförts måste återställas. Ni informeras även om ni riskerar en byggsanktionsavgift och vad ni kan göra för att undvika den. Ni ges då möjlighet att meddela vad ni avser att göra med anledning av Samhällsbyggnadskontoret bedömning.

Steg 4: Bygglov i efterhand samt uttag av byggsanktionsavgift

Har Samhällsbyggnadskontoret bedömt att ni kan få lov i efterhand kommer ni att få möjlighet att ansöka om lov i efterhand genom ett lovföreläggande. Söker ni då inte lov kommer Bygg- och miljönämnden besluta att nödvändiga handlingar för att pröva frågan om lov upprättas på er bekostnad. En byggsanktionsavgift kommer även tas ut om det som olovligen utförts är förenad med en sådan i plan- och byggförordningen. Kan lov inte beviljas i efterhand upprepas byggsanktionsavgiften till dess att ni återställer det som är utfört.

Steg 5: Föreläggande förenat med vite

Återställer ni det utförda så avslutas ärendet, men om inte så sker och en byggsanktionsavgift inte kan tas ut kommer Bygg- och miljönämnden besluta om att rikta ett föreläggande om återställande (rättelse eller åtgärd). Ett sådant föreläggande är ofta förenat med ett vite.

Steg 6: Uppföljningsbesök och beslut om utförande på er bekostnad

Följs föreläggandet så avslutas ärendet, efterföljs det inte kommer Bygg- och miljönämnden besluta om det som olovligen utförts ska återställas på er bekostnad. Detta sker därefter med stöd av kronofogdemyndigheten via en ansökan om verkställande.

 

Antagen tillsynsplan

Bygg- och miljönämnden antog 2021 en tillsynsplan där Bygg- och miljönämndens tillsynsarbete redovisas med mål, aktiviteter och uppföljning.

Boverkets information om tillsyn

Om tillsyn enligt plan- och bygglagen (Boverket)

 

 

 

 

Senast ändrad: 2023-03-20