Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Krav på lekplatser och lekredskap

Det är viktigt att lekplatser är säkra och tillgängliga för alla barn. Därför finns det regler i plan- och bygglagen som fastighetsägaren behöver följa. De bestämmer hur lekplatser får anläggas, ändras och skötas. De lekredskap som finns på lekplatser behöver leva upp till produktsäkerhetslagen som ställer krav på säkerheten. Eftersom lekredskap är produkter, är det Konsumentverket och inte kommunen som ansvarar för tillsynen av dessa.

I plan- och bygglaglagen finns krav på lekplatser både när det gäller marken som lekplatsen står på och de fasta lekanordningarna.

Marken ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas. Det får inte heller uppstå betydande störningar för omgivningen eller trafiken.

Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas.

De krav som är viktigast är att:

 • lekplatsen är säker när den används
 • lekplatsen är tillgänglig och kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Fastighetsägarens ansvar:

 • göra rutinmässiga kontroller på lekplatsen för att kontrollera slitage och hur lekplatsen används
 • göra månads- eller kvartalsvisa funktionskontroller av stabilitet och slitage
 • göra årliga säkerhetsbesiktningar genom att anlita exempelvis en certifierad besiktningsman för lekredskap.

Olyckor på lekplatser

Undersökningar som Boverket och Konsumentverket har gjort visar att det finns stora brister på många lekplatser.

Det gäller:

 • hur säker lekplatsen är
 • hur tillgänglig lekplatsen är
 • hur lekplatsen används.  

De största problemen beror på:

 • brister i underhåll av mark och lekredskap
 • brister i stötdämpande underlag under gungor, klätterställningar och liknande lekredskap
 • hinder som försvårar att ta sig till och från lekplatsen samt hinder på lekplatsen.
 • Tillsyn

Vem ansvarar för tillsyn av lekplatser?

Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet för lekplatser enligt plan- och bygglagen. Tillsynen sköts av handläggare på Bygglovsavdelningen som kontrollerar att fastighetsägaren följer de regler och krav på underhåll och säkerhet som finns.

Om det finns brister som kan ge en försämrad säkerhet kan Bygg- och miljönämnden besluta om åtgärds- eller rivningsföreläggande. Det innebär att Bygg- och miljönämnden kan kräva av fastighetsägaren att de rättar till brister, river en lekplats eller tar bort ett lekredskap som inte är säkert. Bygg- och miljönämnden kan också ge en straffavgift om fastighetsägaren inte lever upp till kraven.

Om du vill anmäla en lekplats som du tycker ser farlig ut

Kommunens lekplatser

Om kommunen äger lekplatsen felanmäler du den här

Privata lekplatser

Om lekplatsen ägs av en privat fastighetsägare anmäler du den till Bygg- och miljönämnden som är tillsynsmyndighet för lekplatser. Du hittar kontaktuppgifter längre ned på sidan. När du gjort din anmälan, skapar kommunen ett tillsynsärende och tar kontakt med fastighetsägaren för att åtgärda problemet. 

När du anmäler en privat lekplats blir din anmälan en allmän handling. Hen som gör anmälan blir part i tillsynsärendet, vilket innebär att du som anmäler kommer att beröras av ärendet.

 

Senast ändrad: 2023-03-20