Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rörviks naturreservat

Rörviks naturreservat innefattar större delen av Ramviksudden vilken sträcker sig ut i Bagghusfjärden.

Rörviks natureservat.

Naturreservatet inrättades 1981 av Länsstyrelsen och Norrtälje kommun förvaltar reservatet. Området är botaniskt värdefullt och en anledning till bildandet av naturreservatet är förkomsten av ett tiotal orkidéarter.

Så hittar du hit

Rörviks naturreservat ligger 8 kilometer sydost om Älmsta. På vardera sidan om udden ligger Väddö och Björkö. Reservatet gränsar till Fritidsområdet Rörviks udde i Södra Rörvik.

Spår av tidigare markanvändning

I naturreservatet finns flera spår av det historiska brukandet av marken. I öppnare områden finns många hävdgynnade arter och det finns ett stort antalet träd med spår av lövtäkt, så kallad hamling.

Lundvegetation med rik flora

Vegetationen i Rörvik består huvudsakligen av gles till lundartad lövskog med rikt buskskikt. De dominerande trädslaget är ek, men lönn, ask, asp och alm är rikligt förekommande. Lundfloran är rik med arter som storrams, lundsmörblomma, vårärt, hässleklocka, desmeknopp, vätteros och Sankt Pers nycklar. I öppnare partier finns rester av en hävdgynnad flora med arter som Adam och Eva, klasefibbla och krissla.

En kalkpåverkad havsstrandäng/fuktäng återfinns i områdets södra del. Havsstrandängar är sällsynta i kommunen och i Stockholm län. Rörviks strandäng är visserligen liten men den visar stora kvalitéer med stora mängder ängsnycklar och kärrspira samt trubblansmossa.

Inbjudande miljö för fågel

Lundar och andra skogar med ett stort inslag av lövträd och undervegetation lockar till sig många olika fågelarter. Under vår och försommar ljuder fågelsång från mesar, trastar och sångare. Rosenfink, grönsångare gärdsmyg och härmsångare tillhör de något mindre vanliga fågelarterna som påträffas i reservatet. Förekomsten av gamla hamlade träd i området medför även att många insekter trivs här.

Återskapande av öppna marker

Ramviksudden har varit lövdominerad under väldigt lång tid, men vid mitten av 1900-talet skedde en betydande kolonisation av barrträd. Denna kolonisation efterföljdes av igenväxning. För att återskapa det tidigare utseendet med öppen mark och lövträd är områdets skötsel idag till stor del knuten till tidigare bruksformer, med bland annat bete och slåtter.

Senast ändrad: 2015-06-22
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.