Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Miljö, klimat och natur

Naturreservat och annan skyddad natur

I Norrtälje kommun finns det 118 naturreservat och många andra skyddade naturområden, bland annat en nationalpark och Sveriges största marina naturreservat. Nio av de 118 naturreservaten förvaltas av kommunen.

Naturreservat

Naturreservat bildas vanligen för att bevara och vårda naturvärden och biologisk mångfald men också för att tillgodose områden för friluftslivet. 

Ett naturreservat kan hysa fler olika naturmiljöer och inrättas av kommunen eller länsstyrelsen. Varje naturreservat har en skötselplan där det står hur området ska skötas. Vissa av naturreservaten sköts genom röjning, bete, slåtter med mera medan andra har en mer naturskogskaraktär. 

Nio av de 118 naturreservaten i Norrtälje kommun förvaltas av kommunen: Färsna, Lindholmen, Vigelsjö, Rönnskärs udde, Oxnäset, Fäviksgrundet, Linkudden, Marum och Rörvik.

På länsstyrelsens hemsida hittar du information om alla naturreservaten i Norrtälje kommun och resten av Stockholms län. Där kan du bland annat läsa om naturen i reservaten, om skötseln och vilka föreskrifter som gäller.

Naturreservat (lansstyrelsen.se)

Annan skyddad natur

Förutom 118 naturreservat finns det flera andra områden med skyddad natur av olika slag. Det finns en nationalpark, 107 Natura 2000-områden, 27 naturminnen, tre samrådsområden, 156 biotopskyddsområden, 99 naturvårdsavtal, fyra fågeldirektivsområden, 14 fågelskyddsområden, två sälskyddsområden och två så kallade BSPA-områden (Baltic sea protected area).

Nationalpark

I Norrtälje kommun finns Sveriges äldsta nationalpark, Ängsö nationalpark, som bildades 1909. 

Läs mer om Ängsö nationalpark

Natura 2000

Natura 2000 är EUs nätverk av värdefulla naturområden. Det är Naturvårdsverket som samordnar arbetet med Natura 2000 medan Länsstyrelsen är dem som tar fram bevarandeplaner och, i många fall, utför arbetet med områdena. 

Läs mer om Natura 2000 på Länsstyrelsens hemsida

På vår karta kan du se var i kommunen naturområden, naturreservaten, Natura 2000-områden och nationalparken Ängsö finns.

Visa kartan över alla naturskyddsområden i helskärm

I Länsstyrelsens naturkarta hittar du alla naturreservat, nationalparker, vandringsleder och annan besöksvärd natur i hela Stockholms län.

Länsstyrelsens naturkarta (naturkartan.se)

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en utflyktsguide över skyddad natur i länet. Ängsö nationalpark, Häverö Prästäng, Norr Malma och Riddersholm är exempel på områden i kommunen som finns med i guiden.

Utflyktsguide till 33 skyddade naturområden i Stockholms län (lansstyrelsen.se)

Skyddade arter

På flera platser i kommunen pågår friställning av gamla ekar och andra gamla skyddsvärda träd som en gång stått öppet, men som nu står igenväxta. Vi gör detta för att gynna en rik biologiska mångfald på kommunens mark. För att må bra vill eken ha sin trädkrona fri, med minst 5 meter till närmaste träd så att stammen blir solexponerad.

Läs mer om skyddsvärda träd

Stockholms skärgård är viktiga häckningsområden för fåglar. Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en sammanställning över säl- och fågelsskyddsområden i Stockholms län där du kan läsa om vilka områden som är fredade och under vilka tider på året.

Fågel- och sälskydd i Stockholms län (lansstyrelsen.se)

I Norrtälje kommun finns flera fridlysta arter som det är förbjudet att plocka eller samla in. I broschyren Fridlysta växter och djur i Norrtälje kommun kan du läsa mer om vilka arter som är fridlysta i kommunen.

Fridlysta växter och djur i Norrtälje kommun

Länsstyrelsen har gjort en sammanställning över fridlysta arter i Stockholms län. 

Om fridlysta arter på Länsstyrelsen hemsida

Det är Länsstyrelsen som ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren i länet.

Om stora rovdjur på Länsstyrelsens hemsida