Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Oxnäsets naturreservat

Oxnäsets naturreservat ligger i Rådmansby på Rådmansö och är 7,7 hektar stort.

Reservatet inrättades av kommunen år 2002 med syfte att bevara ett mycket värdefullt naturskogsområde med växtliv och djurliv samt geovetenskapliga företeelser. Oxnäset är variationsrikt med fuktiga områden, hällmarkspartier och kala klippor intill vattnet. Området är betydelsefullt för friluftslivet. Det är framförallt stränderna som lockar besökare.

Så hittar du hit

Om du kommer från Norrtälje stad med bil tar du E18 österut mot Kapellskär. Efter ca 12 km svänger du till vänster mot Södersvik. Du fortsätter cirka 8,5 km och svänger sedan vänster mot Hummelsvik fritidsby. I Hummelsvik svänger du till vänster och fortsätter några hundra meter norrut.

Orörd skogsmark

Naturreservatet utgörs av skogsmark som bär få spår av skogliga åtgärder och som är opåverkad av exploatering. Området har troligen nyttjats som utmark och skogsbete längre tillbaka i tiden. En hundraårig barrskog dominerar i reservatet. Gran och tall är de mest förekommande trädslagen. Skogen påverkades av stormen Alfrida 2019 och de träd som föll har lämnats kvar, men stigarna är framhuggna.

Spår av istiden

Oxnäset ligger i den del av landet som har en terrängtyp som kallas för sprickdalslandskap. De högsta partierna ligger centralt i reservatet. Dessa når cirka 15 meter över havet och stupar brant nedåt. Den östra respektive norra kanten av reservatet gränsar mot Norrtäljeviken och stränderna består i huvudsak av urbergshällar. Hällarna är slipade av inlandsisen och på flera platser finns tydliga isräfflor.

Orörd skogsmark

Naturreservatet utgörs av skogsmark som bär få spår av skogliga åtgärder och som är opåverkad av exploatering. Området har troligen nyttjats som utmark och skogsbete längre tillbaka i tiden. En hundraårig barrskog dominerar i reservatet. Gran och tall är de mest förekommande trädslagen.

Höga naturvärden

På de magra hällmarkerna breder tallen ut sig tillsammans med enstaka lövträd samt enbuskar. I den södra delen av reservatet finns ett parti sumpblandskog. Här växer det mest gran, men det finns även inslag av klibbal och björk. Området har en intressant flora och fauna. I naturreservatet återfinns ett antal signalarter som är knutna till gammal skog. Vedsvampfloran är tämligen artrik, dessutom har den ovanliga arten granticka hittats i området. Sällsynta kärlväxter, såsom mossviol och sårläka återfinns i vegetationen i sumpblandskogen. Den rödlistade arten grön sköldmossa har dessutom hittats i reservatet.

Fri utveckling

Naturvärdena inom reservatet är framförallt knutna till gammal barrskog, fuktig sumpskog och ett rikligt inslag av död ved. En riktlinje för skötseln inom reservatet är att vegetationen skall få utvecklas fritt. Träd och buskar, såväl levande som döda, skall lämnas orörda. Hålträd, torrträd, högstubbar och lågor på marken ska bevaras.

Senast ändrad: 2015-06-22
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.