Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Marums naturreservat

Marums naturreservat, utgörs av ett område på Björkö, västra delen av Marboö och den lilla holmen Kattören.

Strand i Marums naturreservat.

Reservatet är beläget vid Björköfjärden, 3 kilometer söder om Björkö-Arholma kyrka. Marums badplats tillgänglighetsanpassades 2012.

1974 samt reviderat den 17 augusti 1993. Det skyddade området utgörs huvudsakligen av skogsmark och är framför allt avsatt för att tillvarata de möjligheter området erbjuder för bad och rekreation. Här finns bland annat en cirka 75 meter bred badvik med utmärkt sandstrand och sandbotten. Reservatet omfattar en landareal av 25 hektar.

Så hittar du hit

Från Älmsta kör du Simpnäsvägen ( väg 283) cirka 22 kilometer, Sedan svänger du höger mot Marums brygga efter kyrkan. Därefter svänger du vänster mot Marums samfällighet. 

Stormskadad skog

I januari 2019 drabbades Marums naturreservat av stormen Alfrida. Många träd har fallit. För att underlätta för friluftslivet har vindfällen tagits ut från området och längs stigar har rotvältor välts tillbaka och lutande träd tagits ned.

I ett stormdrabbat område är det viktigt att inte:

  •  klättra på högar med träd, trädstammarna kan börja röra sig,
  •  gå under lutande eller hängande träd, de kan glida och falla ner,
  •  gå inte under rotvältor, de kan tippa tillbaka.

 

I området har en del ris lämnats för naturvårdsnytta, detta ris kommer på sikt att brytas ned. De djupare spår som har uppkommit efter skogsmaskinerna kommer också på sikt att minska. Körspåren kommer inte att åtgärdas eftersom det kan medföra större skador, till exempel i form av läckage av tungmetaller till Björköfjärden.

Skogen i Marums naturreservat har i och med stormen genomgått en förändring. Det har bildats större luckor vilket ger ett större ljusinsläpp som på sikt kommer att gynna tall och lövträd. Det kommer också att bli en mer spridd åldersfördelning av träden och en ökning av döda träd vilket gynnar många olika arter av till exempel fåglar och insekter.

Skogsmark med naturskogskvalitéer

Större delen av reservatets skogsmark är bevuxen med en grandominerad äldre barrskog, ofta med ett betydande inslag av hassel. Delar av områdets skogar har avverkats i modern tid, men de har fortfarande en del gemensamt med mer orörd naturskog. I äldre partier finns både ovanliga och sällsynta växter och djur.

Gamla träd ger boplats och föda

De gamla granarna i reservatet utgör boplats för en mängd insekter och spindlar. Dessa är i sin tur föda åt flera av barrskogens mest typiska invånare. Det gäller mesar som talltita, tofsmes och svartmes, samt trädkrypare och kungsfågel. På Marboö är skogen relativt rik på lågor (omkullfallna träd). Här finns goda förutsättningar för vedlevande insekter och svampar att växa och frodas.

Den lilla holmen Kattören är delvis bevuxen med lövträd. Kattören är, likt andra små holmar ute på fjärdarna, mycket eftertraktad av sjöfåglar som häckningsplats. Här får de förhoppningsvis vara ifred från störande rävar och människor.

Lövklädd udde som inbjuder till bad

Den södra spetsen av Marboö, Fredagsören, skiljer sig från områdets övriga mark. Udden är mer öppen och i dungarna dominerar lövträd, framför allt ask, rönn och klibbal. Flera av de äldre askarna bär tydliga spår av hamling (lövtäkt), vilket vittnar om att byns invånare längre tillbaka tog sig hit för att skörda vinterfoder till sina djur. Den västra stranden mot Björköfjärden är klippig och mycket inbjudande för bad.

Ett område för friluftslivet

Motivet bakom naturreservatsbildningen är att bevara och vårda ett område för friluftslivet. Detta sker bland anant genom att sköta sandstranden vid Marum. Skogen inom naturreservatet vårdas på ett för friluftslivet attraktivt sätt. Ön Kattören ska bevaras som häckplats för sjöfågel.

 

Senast ändrad: 2015-06-22
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.