Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunens LONA-projekt

Under 2018 tilldelades sex naturvårdsprojekt regeringens LONA-bidrag (Lokala naturvårdssatsningen) via Norrtälje kommun, för lokala naturvårdssatsningar för att skapa ett hållbart och livsstarkt landskap.

För att stimulera till långsiktiga naturvårdsengagemang uppmuntrar Norrtälje kommun föreningar och ideella organisationer att ansöka om LONA-bidrag, för att bidra till att bygga en livskraftig landsbygd och skärgård med ett rikt växt- och djurliv i hela kommunen.

Under 2018 fick tio naturvårdsprojekt i kommunen bidrag beviljat:

Ansvarsarter och ansvarsbiotoper för Norrtälje kommun

Roslagens Ornitologiska förening (ROF) avser att göra en analys över ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Norrtälje kommun. Med ansvarsart menas en art där Norrtälje kommun ur olika aspekter har ett särskilt ansvar för artens fortlevnad.

På samma sätt gäller för biotoper. Detta skall göras genom att utgå ifrån redan kända förekomster, kompletterande förekomstuppgifter och ur dessa göra en analys över vilken betydelse Norrtälje kommun har för arten i ett svenskt, respektive globalt perspektiv.

Målet är att med denna studie som grund kunna prioritera naturvårdsarbetet i kommunen och därmed hjälpa till att flera miljökvalitetsmål nås.

Läs mer om ansvarsarter och ansvarsbiotoper i Norrtälje kommun.

Värt att se i Roslagens natur – tillgänglig för alla

För att människor ska få kännedom om naturområden och besökare ska hitta ut i dem behövs en korrekt, uppdaterad och lättillgänglig vägvisare online. En sådan saknas idag. Genom projektet tas information om besöksvärda naturområden i Norrtälje kommun tillvara genom att revidera texter från boken Värt att se i Roslagens natur, utgiven 1992.

Texterna kommer att illustreras av nytagna bilder av arter och miljöer. En nättjänst av det här slaget är fundamental för besöksnäring, kommuninvånarna och andra som vill hitta Roslagens smultronställen. Genom att knytas ihop med olika webbaserade tjänster får den stor spridning.

Här kan du läsa mer om projektet Roslagens natur.

Tätortsnära natur i Norrtälje kommun

Den tätortsnära naturen är viktig både för människan och den biologiska mångfalden. Att vandra i skog och mark är en av de vanligaste fritidsaktiviteterna i Sverige. Många söker sig ut i naturen för avkoppling och motion. Man njuter av tystnaden, vilar hjärnan och blir befriad från vardagsstressen.

Det är här som många kommer i kontakt med vilda växter och djur. Här kan man promenera, bygga kojor, leka, tälta och i skogen plocka svamp och bär. Här finns möjlighet till rekreation, lek och naturstudier för tätorternas invånare. Den tätortsnära naturen har därför en stor betydelse för många människor och för vår livskvalitet. Många och breda stigar och kojor visar också att områdena är välbesökta av människor.

Roslagens Naturskyddsförening har därför i detta projekt inventerat naturvärden och friluftslivsvärden inom närområdena till 10 av de större tätorterna i Norrtälje kommun. Syftet med rapporten är både att utgöra ett underlag för kommunen vid samhällsplanering, men ses också som en tillgång för skolor, förskolor och allmänheten vid planering av friluftsaktiviteter. Totalt inventerades cirka hundra områden inom Norrtälje kommun, sammanlagt cirka 1800 hektar. I detta ingår våtmark, sjöar och vattendrag, odlingslandskap, skog. Rapporten är gjord av Naturskyddsföreningen Roslagen som ansvarar för innehållet i rapporten.

Läs rapporten om tätortsnära natur.

Skog för alla i Roslagen – utveckling av hyggesfritt skogsbruk genom dialog, utbildning och praktiska åtgärder

Det finns ett starkt behov att utveckla skogsbruksmetoder som innebär ett lönsamt skogsbruk med bibehållande av naturvärden och sociala värden. Skogar nära tätorter och skogsområden som genomkorsas av vandringsleder är exempel på områden där det är önskvärt att hitta brukningsformer som bevarar dessa värden. Intresset är stort från skogsägare, men konkreta exempel på skogsbruksmetoderna saknas till stor del i regionen.

Med detta projekt ges möjlighet att erbjuda intresserade skogsägare nödvändig kunskap och involvera dem i arbetet med att skapa modeller för nya skogsbruksmetoder, med utgångspunkt i deras egna behov.

Med kunskapen och visst ekonomiskt stöd sänker man tröskeln för skogsägare och genom exemplen hoppas vi på det här sättet få bollen i rullning för ett skogsbruk som bevarar sociala och ekologiska värden, samtidigt som de är ekonomiskt hållbara.

Här kan du klicka och läsa mer om skogen i Roslagen.

Upplevelsesatsning Färsna

Positiva och trygga naturupplevelser har en mycket viktig funktion för det lokala hållbarhetsarbetet – nu och i framtiden. Färsna gårds tätortsnära natur spelar en nyckelroll för många av Norrtälje kommuns invånare när det gäller naturupplevelser, inspirerande möten och rekreation. Det här projektet är en förstudie och syftar till att öka natur- och upplevelsevärden för alla samt höja områdets naturvärden- och kulturvärden.

Utifrån planen ska Norrtälje Naturcentrum utveckla de naturpedagogiska aktiviteterna och bjuda in fler aktörer och för att bredda Färsna gårds verksamheter. Resultatet från förstudien kommer att sammanfattas i en detaljerad plan för framtida genomföranden samt en åtgärdskatalog med ekonomiska kalkyler och en skötselplan.

Läs mer om Färsna här.

Erkenleden - en möjlig vandrings- och paddlingsled genom unik vildmark

Sjön Erken i Norrtälje kommun tillhör länets största sjöar och kringgärdas av värdefull vildmark och kulturmark. Trots att området innehåller en mängd naturpärlor och är centralt beläget i Norrtälje kommun är det relativt okänt och lite besökt.

Det finns en potential att binda ihop området och skapa en helhet som gör det lätt för besökare att hitta dit – genom att binda ihop naturpärlorna med en vandringsled som även parallellt är en paddlingsled runt sjön. En sådan led finns ingen annanstans i regionen och skulle kunna vara värdefull för besöksnäringen och för kommunens invånare för naturupplevelser och motion.

Den totala sträckningen av leden kan vara ca 40 km. Projektet är en förstudie för att utreda Erkenledens möjligheter, sträckning, naturvärden och potential för besöksnäringen, samt finansiering och kostnader för genomförande och underhåll.

Klicka här och läs mer om Erkenleden.

  • Våtmark Norsjöbäcken

 

  • Våtmark Enviken

 

  • Malmby våtmarkssatsning

 

  • Restaurering av Gunnarsmaren

 

Mer om LONA

LONA-projekten genomförs antingen i kommunens egen regi eller av en lokal aktör som tecknat avtal med kommunen. Det är alltid kommunen som är ansvarig för projektet, från ansökan till slutrapportering, men intresseorganisationer och ideella föreningar har möjlighet att söka bidrag via kommunen.

För att genomföra ett LONA-projekt krävs att den intresseorganisation eller förening som driver projektet också finansierar hälften av den totala projektkostnaden.

Läs mer om LONA-bidrag och hur man ansöker om det.

Senast ändrad: 2022-02-10
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.