Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Riktlinjer för skolskjuts

Vad är skolskjuts?

Skolskjuts är resa mellan plats i anslutning till hemmet och skolan av elev i förskoleklass, grundskola och särskola i anslutning till skoldagens början och slut. För barn som är inskrivna i barnomsorgen är det förälders ansvar att lämna och hämta i barnomsorgen. Resor till och från fritidshem räknas inte som skolskjuts.

Skolskjuts kan ske i form av

  • resor med allmän kollektivtrafik (buss, båt)
  • resor med särskilt upphandlad skolskjuts i form av skolbuss, skoltaxi eller sjötransport
  • självskjutsersättning

Vad säger skollagen?

Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas.

Vem har rätt till skolskjuts?

Elev måste vara folkbokförd i kommunen för att ha rätt till skolskjuts. Rätt till skolskjuts bedöms mellan folkbokföringsadress och den skola som kommunen placerat eleven i med hänsyn till folkbokföringsadressen.

Huvudregel

Rätten till skolskjuts motiveras av att färdvägens längd, inklusive gång- och cykelväg, överstiger för

  • Årskurs F-3 2 kilometer
  • Årskurs 4-6 3 kilometer
  • Årskurs 7-9 4 kilometer

Enhetlighet inom område

Likformighet ska eftersträvas inom ett väl avgränsat bostadsområde när det gäller rätten till skolskjuts, vilket kan innebära att vissa elever får skolskjuts trots att de har kortare skolväg än vad föreskrifterna säger. Det kan också innebära att ett område behandlas restriktivt och att ingen elev inom området får skolskjuts trots att en del elever har så lång skolväg att de enligt avståndsreglerna har rätt till skolskjuts.

Trafikfarlig väg

E18 har en trafiksituation som motiverar rätt till skolskjuts trots att minimiavstånden enligt huvudregeln inte är uppfyllda. För övriga vägar kan skolskjuts motiveras om färdvägen bedöms riskfylld ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Förskoleklass

Elev i förskoleklass har ingen lagreglerad rättighet att erhålla skolskjuts. Barn- och skolnämnden har dock beslutat att dessa elever ska erhålla skolskjuts på samma villkor som grundskoleelever.

Val av annan skola i kommunen

Barn- och skolnämnden har den 17 december 2002 beslutat att i de fall eleven väljer en annan skola i kommunen än den skola kommunen placerat eleven i med hänsyn till folkbokföringsadressen och som uppfyller avståndet enligt kriterierna i huvudregeln, skall eleven erhålla ett SL Access-kort. Barn folkbokförda på ö utan broförbindelse erhåller ett WÅAB-kort. Saknas reguljär WÅAB-tur beviljas så kallad självskjutsersättning för resa över vatten till närmaste uppsamlingsplats.

Val av skola i annan kommun

Hemkommunen är ej skyldig att anordna skolskjuts för elever som på grund av personliga förhållanden väljer att gå i en annan kommuns grundskola.

Växelvis boende

Elever till föräldrar med gemensam vårdnad och där eleven bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna och som ej betalar underhåll, så kallat växelvis boende, beviljas skolskjuts till den skola som kommunen placerat eleven i med hänsyn till folkbokföringsadressen. Rätten till skolskjuts prövas då från båda adresserna. I de fall adressen är utanför skolans upptagningsområde kan gränserna för väntetid och restid enligt dessa riktlinjer komma att överskridas. Skolskjuts anordnas inte till eller från andra kommuner eller fram till kommungräns. Elev med växelvis boende som väljer annan skola i kommunen och i övrigt uppfyller gällande skolskjutsregler till den adress eleven inte är folkbokförd på, erhåller ett SL Access-kort. Är den adressen på ö utan broförbindelse erhåller eleven ett WÅAB-kort.

Skolskjutsplaneringen

Planeringen av skolskjutsar skall ske på ett för kommunen ekonomiskt fördelaktigt sätt med beaktande av trafiksäkerhet, restid och skolornas undervisning.

Vänte- och restider

Långa res- och väntetider ska om möjligt undvikas och måste avvägas med hänsyn till geografiska förhållanden, ekonomi och samordningsmöjligheter. Totala väntetiden under en skoldag bör ej överstiga 60 minuter och restiden per resa ej överstiga 60 minuter. Elever med lång resväg bör inte ha lång väntetid.

Avstånd mellan hem och uppsamlingsplats

Den längsta färdväg mellan hem och tilldelad uppsamlingsplats en elev kan tvingas godta är för:

  • Årskurs F-3 2 kilometer
  • Årskurs 4-6 3 kilometer
  • Årskurs 7-9 4 kilometer

Ansvarsfördelning

Vårdnadshavare ansvarar för elev från hemmet till uppsamlingsplats på morgonen och från uppsamlingsplats till hemmet på eftermiddagen. Kommunen har huvudansvaret för eleven från uppsamlingsplats på morgonen och åter till uppsamlingsplats på eftermiddagen, men låter ansvaret för ordning och trafiksäkerhet i fordonet omhändertas av entreprenören.

Om elev missat skolskjutsen är det vårdnadshavaren som har ansvar för att eleven kommer till skolan. Om elev på grund av undervisning missar hemskjutsen är det kommunens skyldighet att ordna hemskjuts för eleven. För att skolskjutsfordon ska trafikera enskild väg krävs att vägen är i farbart skick, till exempel plogad och sandad. Detta ansvarar ägaren av vägen för. Rektor ansvarar för att en utbildning gällande trafiksäkerhets- och ordningsregler genomförs vid läsårets början. Om ordningsreglerna inte följs ansvarar rektor för att förhållandena rättas till. Rektor ska påtala den bristande ordningen för vårdnadshavarna så att lämpliga åtgärder kan vidtas. Personal vid enheten svarar för ordningen vid skolans hållplats.

SL Access-kort

Skolskjuts skall i första hand ske med kollektivtrafiken. Eleven erhåller då ett SL Access-kort laddat med en terminsbiljett. Vårdnadshavare ska registrera kortet på ”Mitt SL” på sl.se. På ”Mitt SL” anmäls också förlust av kort. SL:s förlustgaranti ersätter då kortet. Icke registrerat kort ersätts inte.

Skolskjuts med båt

För barn bofasta på ö utan broförbindelse gäller att skolskjuts i första hand sker med reguljär båttrafik. Om reguljär båttrafik saknas är huvudregeln att föräldrar skjutsar barnet till närmaste skolskjutshållplats mot en självskjutsersättning som Barn- och skolnämnden årligen fastställer. Ersättning kan erhållas även om inte avståndsgränserna enligt huvudregeln uppfylls. Om särskilda skäl finns kan Barn- och skolnämnden besluta att transport skall anordnas på annat sätt. I enskilda fall kan Barn- och skolnämnden också besluta att bevilja inackorderingsersättning för barnet om resvägen bedöms alltför lång och/eller kostnaden för transporten orimligt hög.

Undantag av speciella skäl

Barn- och skolnämnden har uppdragit till förvaltningschefen att på framställan från vårdnadshavare pröva särskilda skäl för skolskjuts. Bedömningen sker i varje enskilt fall. Förvaltningschefen kan samråda med trafikutskottet, polismyndighet samt berörd väghållare.

Framställan om undantag på grund av särskilda skäl sänds till:

NORRTÄLJE KOMMUN
Barn- och utbildningskontoret
Box 803
761 28 Norrtälje

Överklagan

Beslut om skolskjuts kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Uppsala som så kallat förvaltningsbesvär. Överklagandet skall skriftligen ges in till Barn- och utbildningskontoret inom tre veckor från det att beslutet kommit till sökandes kännedom.

Utbildning och information

Barn- och utbildningskontoret informerar inför varje läsår respektive skola om aktuell skolskjutsplanering. Skolan informerar sedan vårdnadshavare om aktuella skolskjutsar. Vid läsårets början skall särskild genomgång hållas med de elever som åker skolskjuts. Genomgången skall omfatta trafiksäkerhets- och ordningsregler vid skolan hållplats, vid av- och påstigning, under färden samt vid förflyttning till och från fordonet. Det är lämpligt att samråda med skolskjutsentreprenören. Rektor ansvarar för att detta genomförs. 

Senast ändrad: 2015-11-25