Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Det här är Skapande skola

Professionell konst och kultur för 6000 grundskolebarn varje år!

Mikrofon på mixerbord.

Skapande skola är ett statligt bidrag från Kulturrådet som ska öka elevernas möjligheter att uppleva och möta professionell kultur. Syftet med stadsbidraget är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan. Med utgångspunkt i skolans läroplan skall det möjliggöra elevernas eget kulturskapande.

– Jag har i enlighet med Kulturrådets intention valt att lägga fokus på det interaktiva mötet med professionella kulturaktörer, deras konstformer och barnets eget utforskande och skapande, säger Johanna Heissenberger, samordnare Skapande skola.

Detta sker inom Skapande skola genom workshops vilka kompletteras med föreställningar inom programmet för Kultur i skolan. Bidraget för Skapande Skola söks hos Kulturrådet i början av februari varje år och är avsett att användas påföljande läsår. Norrtälje kommun har en anställd samordnare för Skapande skola som årligen gör en gemensam ansökan för alla skolors räkning, kommunala som fristående. För varje läsår utser skolorna ett kulturombud som tillsammans med samordnaren koordinerar och utvecklar arbetet.

Läs mer om det uppdraget på sidan Att vara kulturombud

Detta innebär att Norrtälje kommun tillsammans med skolorna kan samordna idéer och önskemål, lägga upp en långsiktig plan för kulturutbudet på skoltid och säkerställa att utbudet når ut till alla elever i hela kommunen.

En arbetsplan finns upprättad för Skapande skola i Norrtälje kommun. Den revideras vart annat år i samråd med kulturombuden och ansvariga enheter Barn- och utbildningskontoret och Kultur- och fritidskontoret. Arbetsplanen syftar till att alla elever långsiktigt skall nås av varierade kvalitativa kulturuttryck.

Varje enskild årskurs möter minst en konstform per läsår enligt kommunens kulturtrappa. Efter 10 år i grundskolan har varje elev på så sätt mött och deltagit i en mängd olika konstnärliga uttryck. Utöver varje årskurs projekt så finns varje läsår ytterligare minst ett konstprojekt för klasser i åk F-9 att delta i.

Alla läsårets projekt inom kulturtrappan hittar du här

Samordnarna för Skapande skola och Kultur i skolan-förskolan på Kultur- och fritidskontoret arrangerar två möten under läsåret med kulturombuden från alla förskolor och skolor för att diskutera och utvärdera kulturinsatserna. Kulturombuden representerar förskolornas barn och grundskolornas elever genom exempelvis klassråd och elevråd. Kulturinsatserna följs även upp genom en webbenkät som pedagogerna och lärarna gemensamt med sina elever svarar på. Pedagoger, lärare och elever uppmanas att fylla i enkäten efter varje genomfört projekt.

Alla Skapandeskolaprojekt skall vara kostnadsfria för klasserna att delta i. Varje år söks även medel för att vid behov kunna hjälpa klasser med abonnerad buss till Norrtälje konsthall och för Åk 3 vars projekt sker på en kulturhistorisk plats i kommunen. Skolan bokar sin buss via kommunens upphandlade företag för skolskjuts efter överenskommelse med samordnaren för Skapande skola.

Läs arbetsplanen för Skapande skola här

Länk till Statens kulturråd

Till Grundskola och fritidshem
Senast ändrad: 2022-03-07
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.