Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Att vara kulturombud

Att vara kulturombud på din förskola/skola är en väldigt viktig funktion för att projekten inom Skapande skola och Kultur i skolan - förskolan ska fungera på ett smidigt sätt för dig.

Att vara Kulturombud

Varje enhet utser ett kulturombud. F-9 skolor kan behöva ha två ombud, helst ett per stadium. Om enheten inte utser kulturombud så är chef/rektor kontaktperson och den som kommunens kulturadministratörer kommer att vända sig till. Kulturkombudet ska säkra att det nödvändiga i kommunikationen kring projekten, bokningen och samordningen på skolan blir gjort genom att se till att information från kommunens kulturadministratörer kommer fram till berörda lärare.

Det finns just nu två större kultursatsningar riktade till barn- och unga i förskola och skola i Norrtälje kommun: Skapande skola och Kultur i skolan-förskolan.

Båda ställer samma krav på att information kommer ut till rätt personal på enheterna, och då mejlas ni kulturombud och vi ber er vidarebefordra informationen till de som berörs.

Varmt välkommen som ombud, du är viktig! 

Kulturombudsträffar

Alla enheternas kulturombud bjuds in till en ombudsträff per termin. Det är en träff specifikt för förskolornas ombud och en träff för grundskolornas ombud. På mötet träffas de kulturombud som har möjlighet. Vi diskuterar kulturrelaterade frågor och vi brukar presentera kommande termins utbud. Det bjuds på fika/lättare förtäring och ibland smakprov från aktuella kulturaktörer/utställningar. På våren sker en digital träff och på hösten träffas vi fysiskt. Arbetsplanen för Skapande skola och Kultur i skolan-förskolan revideras tillsammans med ombuden vartannat år i samband med att Barnkulturplanen revideras.

Kommunens kultursamordnare, samordnaren för Skapande skola och samordnaren för Kultur i skolan-förskolan träffar årligen rektorer och förskolechefer. Där lyfts frågan om att ge kulturombuden rätt förutsättningar att utföra sitt uppdrag och tid att komma på ombudsträffar.

Kulturombudets uppdrag är att:

 • Vara den första kontaktpersonen på enheten för kommunens kultursamordnare
 • Hålla sig uppdaterad via kommunens kultursamordnares nyhetsutskick och hemsidorna för Skapande skola och Kultur i skolan
 • Vid terminsstart och löpande förmedla vidare information till arbetslag och kollegor om programmet för Skapande skola och Kultur i skolan
 • Påminna sina kollegor att det är obligatoriskt deltagande för alla klasser i Skapande skola
 • Informera om att Kultur i skolan-förskolans föreställningar är frivilliga och för vissa årskurser kompletterar de workshopen inom Skapande skola så att eleverna kan både uppleva och pröva en konstform
 • Påminna sina kollegor att i början på varje läsår och vid terminsstart boka/ lämna önskemål på sin klass/grupps tid i bokningen för Skapande skola.
 • Påminna sina kollegor att i början på varje läsår och vid terminsstart lämna intresseanmälan för föreställningar i Kultur i skolan-förskolan
 • Säkra att information om Skapande skola-projekten och påminnelse att boka når fram till rätt pedagog/lärare
 • Vid behov säkra att information når vidare till de lärare som ska ta emot eller besöka Skapande skola- eller Kultur i skolan-förskolanprojekt
 • Vid behov vara den första kontaktpersonen på skolan för kulturaktörer
 • Påminna pedagogerna/lärarna om att en digital utvärdering ska fyllas i efter genomfört projekt
 • Delta om möjligt i läsårets två kulturombudsträffar. Diskutera kulturrelaterade frågor och komma med input för kommande utbud för kultur på skoltid. (Det är samordnarnas uppgift att komma med ett grundförslag på kulturinsatser inom sitt ansvarsområde utifrån sina kompetenser på kulturområdet men alltid i samklang med skolornas önskemål)
 • Vara förskolan/skolans förmedlare av önskemål och förslag för utvecklingen av Skapande skola och Kultur i skolan-förskolan. Som kulturombud representerar du även enhetens barn/elever och ombeds att ta in synpunkter och önskemål via klassråd/elevråd
 • Slutar du som kulturombud vänligen meddela det både till kommunens kultursamordnare och din rektor/chef så att rekryteringen av nytt ombud inte faller mellan stolarna

Kultur i förskolan och skolan

Kultur i skola och förskola är kommunens eget scenkonstutbud som presenteras i katalogen ”Kultur i skola och förskola”. Den skickas ut till alla skolor, förskolor och fritidshem en gång i början av varje termin. Ansvarig för scenkonstutbudet är Kultursamordnare för barn och unga.

Kultur i skola och förskola är helt kostnadsfritt att ta del av och bokas genom att fylla i ett formulär på hemsidan. Ibland händer det att föreställningar i katalogen har platser kvar, då brukar vi maila dig som kulturombud och ber dig vidarebefordra den informationen till berörd personal för målgruppen på förskolan/skolan.

Läs allt om och boka Kultur i skolan-förskolan på den här sidan

Skapande skola

Skapande skola är i huvudsak uppsökande på enheterna. Projekten kan vara i form av workshop med en professionell kulturaktör eller en interaktiv föreställning. Att barnen är medskapande är kärnan i Skapande skola. Det finns ett projekt för varje deltagande skola och dess respektive klasser upphandlade för läsåret när läsåret börjar.

Samordnare för Skapande skola är Johanna Heissenberger som söker bidraget och sätter ihop programmet av projekt. Det är en långsiktig planering som görs för ett helt läsår i taget. Vid kulturombudsträffarna finns det möjlighet för kulturombud att påverka innehållet utifrån önskemål från personal, lärare och barn.

Skapande skola är helt kostnadsfritt att ta del av och bokas genom att fylla i ett formulär på hemsidan. Ibland händer det att lärare glömmer att boka sin klass Skapandeskolaprojekt, då informeras du som kulturombud och ombeds vidarebefordra den informationen till berörd lärare för klassen. Det är bra att regelbundet ta upp klassernas deltagande i Skapande skola och Kultur i skolan -förskolan på personalmöten och arbetslagsträffar, att stämma av vilka som bokat/ lämnat intresseanmälan.

Inför höstterminen skickas det ut en presentation av läsårets program som du som kulturombud kan visa för sina kollegor på t ex ett uppstartsmöte/terminsplanering. På hemsidan kan du och kollegorna läsa information om alla de olika projekten, boka, fylla i utvärderingar och lämna in önskemål.

Läs allt om och boka projekt på Skapande skolas sida

Kontaktuppgifter

Samordnare skapande skola

Johanna Heissenberger
Telefon: 0176–284 13 2
E-post: johanna.heissenberger@norrtalje.se

Samordnare kultur i skolan–förskolan

Kimberley Gustavsson
Mitt lov och skolbio
Telefon: 0176–284 20 7
E-post: kimberley.gustavsson-lorne-mc-dougall@norrtalje.se

Följ oss på: 

Senast ändrad: 2023-01-26