Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Om Norrgärdsskolan

Här hittar du information om Norrgärdsskolan, vår vision, hur vi arbetar och hur vår organisation ser ut.

Arbetssätt och vision

Norrgärdsskolans vision är att alla barn ska känna glädje i skolan, både själv och från andra man möter. Alla elever ska känna sig trygga med tillit till vuxna och den egna förmågan till att lösa olika situationer. Glädje och trygghet ska ligga till grund för att varje barn ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och skolans arbete ska hanteras av lösnings- och utvecklingsfokus för att stötta barnen mot det målet.

Vår vision bygger på ledorden trygghet, glädje, och kunskap som ska vara stöttepelarna i vårt arbete.

Vi arbetar ständigt för att utveckla elevernas känsla av delaktighet, så att de blir medskapare i sitt eget lärande. Vi arbetar för en trygg miljö som breddar förutsättningarna för eget lärande, god hälsa, utnyttjande av modern teknik och ger våra elever en god grund för framtiden. Alla blir sedda och får den hjälp var och en behöver för att kunna nå upp till läroplanens kunskapskrav.

Organisation

Skolan har nyligen genomför en omorganisation där årskurser F-2 nu är belägna på Södra (f.d. Parkskolan) och åk 3-6 på Norra (f.d. Grindskolan). Fritids är beläget i samma byggnader som eleverna har sin skolgång. På skolan finns har 23 klasser och 5 fritidshem med erfarna och behöriga pedagoger.

Skolledning

Skolledningen består av rektor Bobo Börjesson, biträdande rektor för södra huset Louise Hafdell och biträdande rektor för Norra huset Jeanette Wass Andersson.
De finns även inom organisationen stöd av de funktioner som behövs för att bedriva en god utbildning utifrån nuvarande läroplan som till exempel SYV, studiestöd, bibliotek, elevhälsoteam, trygghetsteam med flera.

Elevhälsa

Elevhälsoteamet består av rektor, biträdande rektorer, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska och skolpsykolog. Elevhälsoteamet fokuserar på främjande och förebyggande arbete kring lärmiljöer, kunskapsutveckling och stöd till elever samt elevers välbefinnande ur ett fysiskt och psykosocialt perspektiv.
Trygghetsteamet leds av kurator med stöd av biträdande rektor och olika personal från skola och fritids. Trygghetsteamet planerar främjande och förebyggande insatser för elevers trygghet och trivsel samt ansvarar för åtgärdande insatser på individ- och gruppnivå och följer upp kränkningsutredningar.

Norrgärdsskolan tillhör samma rektorsområde som Vätö skola, Drottningdal skola samt Norrgärdsskolan anpassade skola.

Senast ändrad: 2023-09-12