Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vår skola

Vår vision

Norrgärdsskolans vision är att alla barn ska känna glädje i skolan, både själv och från andra man möter. Alla elever ska känna sig trygga med tillit till vuxna och den egna förmågan till att lösa olika situationer. Glädje och trygghet ska ligga till grund för att varje barn ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och skolans arbete ska hanteras av lösnings- och utvecklingsfokus för att stötta barnen mot det målet.

Vår vision bygger på ledorden kunskap, glädje, och kunskap som ska vara stöttepelarna i vårt arbete.

Vi arbetar ständigt för att utveckla elevernas känsla av delaktighet, så att de blir medskapare i sitt eget lärande. Vi arbetar för en trygg miljö som breddar förutsättningarna för eget lärande, god hälsa, utnyttjande av modern teknik och ger våra elever en god grund för framtiden. Alla blir sedda och får den hjälp var och en behöver för att kunna nå upp till läroplanens kunskapskrav.

Organisation

Norrgärdsskolan är en F-6 skola med fritidshem i respektive hus. Skolan är organiserad i olika arbetslag med arbetslagsledare som ingår i skolans pedagogiska ledningsgrupp tillsammans med skolledningen. Skolledningen består av rektor Erin Gustafsson som har övergripande ansvar samt särskilt ansvar för pedagogisk utveckling och resultatuppföljning, biträdande rektor Andreas Mauritszon Daun som ansvarar för trygghetsfrågor, elevdelaktighet och fritidshemmet samt biträdande rektor Lina Sjöström som ansvarar för elevhälsan.

Utöver grund organisationen finns det andra nyckel grupper på skolan;

Elevhälsoteamet: som består av de biträdande rektorerna, specialpedagogerna, skolkuratorn, skolsköterskan, och trygghetsteamssamordnaren. Elevhälsoteamet fokuserar på främjande och förebyggande arbete kring lärmiljöer, kunskapsutveckling och stöd till elever samt elevers välbefinnande ur ett fysiskt och psykosocialt perspektiv. De har även ansvar för åtgärdande insatser.

Trygghetsteamet: biträdande rektor, trygghetsteamssamordnaren, skolkuratorn och olika personal enligt uppdrag. Trygghetsteamet planerar främjande och förebyggande insatser för elevers trygghet och trivsel samt ansvarar för åtgärdande insatser på individ- och gruppnivå. De har även övergripande ansvar för vår rastverksamhet Busliv och Trivselledare.

Skolutvecklingsgruppen: skolledningen, arbetslagsledarna, specialpedagogerna och förstelärarna. Skolutvecklingsgruppen utgår ifrån skolans systematiska kvalitetsarbete för att planera kompetenshöjande insatser mot personalen för att säkerställa vårt förbättringsarbete.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar i arbetslag med gemensamt ansvar för eleverna, för att bygga relationer och ge förutsättningar för lärande utifrån inre lust och nyfikenhet. Det gör vi främst genom att möta eleverna där de befinner sig. En förtroendefull relation till elev och vårdnadshavare, samt att se hela eleven är viktiga faktorer i arbetet. Det skapar vi genom att möta eleverna med tilltro på deras förmåga, genom lyhördhet och dialog. Vi arbetar för att eleverna ska tycka att skolan är meningsfull och känna att allt är möjligt. Tillsammans med personal och elever strävar vi efter en stimulerande och trygg skolmiljö och vi arbetar förebyggande och främjande.

Till Grundskola och fritidshem
Senast ändrad: 2022-05-04
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.