Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Regler för placering i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Nedan följer de regler som du behöver ta del av för att använda en plats i förskola eller familjedaghem för ditt barn.

Nya regler i förskolan från 1 september 2019

Nya regler innebär bland annat att föräldralediga/arbetslösa har rätt att ansöka om upp till 20 timmar, till skillnad från tidigare upp till 30 timmar.

Allmänt

I Norrtälje kommun tillämpas maxtaxa. Regler och avgifter gäller för alla som bedriver och utnyttjar verksamheten i kommunen. Avgiftsnivåerna för maxtaxan indexregleras och uppräknas årligen.

Platser i kommunens verksamheter erbjuds till barn och elever som är folkbokförda i kommunen samt för barn och elever som ansöker om asyl eller om uppehållstillstånd.

Barn och elever från andra kommuner kan erbjudas plats i kommunens förskoleverksamhet i mån av plats eller har särskilda skäl att gå i kommunens förskola. Fristående förskolor beslutar själva om mottagandet av barn från annan kommun. 

För barn vars vårdnadshavare inte arbetar eller studerar förläggs närvarotiden i förskoleverksamheten och i fritidshemmet med barnets och verksamhetens bästa i fokus.

Dubbla förskoleplatser godkännes inte. Växelvis boende är inte ett skäl för att erbjudas plats i olika förskolor.

Intyg kan begäras in från arbetsgivare eller utbildningssamordnare för att kontrollera rätt till plats och behovet.

 

Öppettider

Förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem, flerfamiljslösningar med flera)

Kl. 6.00-18.00 eller kl. 6.30-18.30, måndag till fredag. Undantag:
Midsommarafton, julafton och nyårsafton då verksamheterna är stängda.

Fritidshemmet

Morgonen från kl. 6.00 eller 6.30 fram till skolstart och från skolslut på eftermiddagen fram till kl. 18.00 eller 18.30. Verksamheten ska alltså erbjudas den del av dagen då eleverna inte går i skolan samt hela dagar under lov. Undantag: Midsommarafton, julafton och nyårsafton då verksamheterna är stängda.

Nattomsorg

Tider då förskola, familjedaghem och fritidshem är stängda. Det vill säga från kl. 18.00 eller 18.30 på vardagar, fram till kl. 6.00 eller 6.30 på morgonen. Samt helger. Huvudmannen fattar beslutet i vilken omfattning verksamheten erbjuds i samråd med vårdnadshavaren.

Barnens och elevernas åldrar

Förskola och pedagogisk omsorg

Barn som har fyllt 1 år– till och med 30 juni det år barnet fyller 6 år.

Fritidshemmet

Elev som har fyllt 6 år till och med att skolår 6 avslutas. Undantag: medges för elev som har beviljats förlängd skolplikt.

Obs!
I Norrtälje Kommun ingår inga skolskjutsar till och från fritidshemmet.

Nattomsorg

Barn som har fyllt 1 år – till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år eller till och med att skolår 6 avslutas.

Barn i åldern 1- 6 år som har rätt till en plats i förskola, pedagogisk omsorg

 • Barn i behov av särskilt stöd.
 • Barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar.
 • Barn till arbetslösa vårdnadshavare.
 • Barn till föräldralediga vårdnadshavare. Placeringens omfattning är 20 timmar per vecka.
 • Barn har från höstterminen det år de fyller 3 år rätt till en avgiftsfri plats i förskolan så kallad allmän förskola. Omfattningen är 525 timmar per år. Ingen närvaro medges under skolans lov.
 • Barn i åldern 3-6 år med en plats i pedagogisk omsorg har även rätt till 15 timmar per vecka i en förskola.
 • Barn oavsett ålder, som på grund av familjens situation i övrigt har ett behov av en plats, har rätt till 15 timmar per vecka (vårdnadshavare varken arbetar eller studerar). Behöver barnet mer tid än 15 timmar i veckan kan en ansökan om utökad tid göras. Blankett finns på kommunens hemsida.
 • Barn vars vårdnadshavare blir sjukskrivna har rätt att behålla sin närvarotid i samma utsträckning som innan sjukskrivningen.

Stängningar

Förskola och pedagogisk omsorg har en möjlighet att stänga 4 dagar per år för planering, utvärdering och kvalitetsarbete.

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem har en möjlighet att stänga en dag i månaden från och med tidigast kl. 16.00 för planering.

Den verksamhetsansvarige eller rektorn är skyldig att informera vårdnadshavarna om stängningen i god tid. Det innebär i Norrtälje Kommun minst 2 månader innan planerad stängning.
Den verksamhetsansvarige eller rektorn är skyldig att ordna tillsyn för de barn och elever, vars vårdnadshavare inte kan ordna ledighet.

Vårdnadshavare är skyldig att i god tid anmäla till verksamheten om tillsyn behövs under den tiden.

Nattomsorgen har inte rätt till stängning för planering.

Semestrar och sommarledighet

Förskola och pedagogisk omsorg har skyldighet att ta emot barn under sommaren. En verksamhet har möjlighet att samverka med en annan verksamhet under semesterperioden. Det kan innebära att barn får vistas i en annan förskola, pedagogisk omsorg. Om vårdnadshavare önskar ska de erbjudas en möjlighet att besöka den förskola, den pedagogiska omsorgen.

Barn till föräldralediga vårdnadshavare som har valt 20 timmar per vecka ska förlägga sommarledighet med minst fyra veckor under perioden v 25 – 32.

Introduktion (inskolning) 

I samband med att barn börjar i en ny verksamhet förutsätts att vårdnadshavare medverkar i introduktionen av sitt barn. Den dag vårdnadshavare erbjudits plats och tackat ja, räknas som startdatum för placeringen oavsett om inskolningen påbörjas den dagen eller inte. Från det datumet betalar vårdnadshavare avgift och barnets inskolning i verksamheten måste påbörjas inom en månad från det datumet.

Anmälan om platsbehov och köregler

Huvudregel

Alla vårdnadshavare ska göra en anmälan via kommunens e-tjänst. Anmälningsdatumet används som kontroll av den skyldighet kommunen har att erbjuda en plats inom 4 månader.

Ansökan kan göras så fort barnet har ett personnummer.

Alla får också ett ködatum. Det används för att reglera turordningen vid kö. Det datumet kan ändras om vårdnadshavaren ändrar valet av önskad förskola.

Vid samma anmälningsdatum/ködatum ska det barn som bor närmast verksamheten, prioriteras.

Vårdnadshavare abonnerar på en plats och har inte rätt till något uppehåll i placeringen utan betalar för en plats 12 månader per år oavsett lov, semester, sjukdom och annan ledighet.

Vårdnadshavare väljer ut fem tänkbara förskolor/familjedaghem och anger vilket av alternativen som önskas i första, andra och tredje hand. Vid kö till önskad förskola/familjedaghem utgår verksamheterna i första hand från anmälningsdatumet och i andra hand från vårdnadshavares prioritet över önskad verksamhet.

Vid placeringar gäller följande

Erbjudande om placering skickas till vårdnadshavare via e-post eller med vanligt brev.

Vårdnadshavare ska tacka ja inom 8 dagar.

När vårdnadshavare tackat ja, innebär det att vårdnadshavare accepterar de regler för placering som Norrtälje Kommun antagit.

Vårdnadshavare som har tackat ja till en plats har två månaders uppsägningstid oavsett om platsen har påbörjats eller inte. Vårdnadshavare har dock rätt att ångra sitt accepterande inom en vecka utan att uppsägningstid räknas.

Vårdnadshavare ska ha accepterat placeringserbjudandet innan inskolning påbörjas.

Vårdnadshavaren är ansvarig för att aktuellt schema och att aktuella inkomstuppgifter registreras på e-tjänsten.

För barn som står under vårdnad av två vårdnadshavare gäller vad som stadgas i kapitel 6, föräldrabalken (1949:381). Vårdnadshavare ska gemensamt fatta beslut angående barnets personliga förhållanden.

Platsgaranti

Kommunen ska erbjuda en plats inom 4 månader. Garantin avser plats i den kommunala förskolan men det finns inga hinder att ett barn erbjuds en plats i en fristående verksamhet.

Växelvis boende och plats i en annan kommun

Att ett barn bor växelvis hos sina respektive vårdnadshavare är inte ett skäl för att erbjuda plats i olika förskolor, pedagogisk omsorg eller fritidshem.

Om en vårdnadshavare önskar en plats i en annan kommun av skäl som t.ex. färdvägen till arbetet, ansvarar vårdnadshavaren själv för kontakten med den andra kommunen.

Om det med hänsyn till barnets personliga förhållande finns särskilda skäl att gå i en annan kommuns förskola ska mottagande kommun inhämta ett särskilt yttrande från barnets hemkommun.

Föräldralediga vårdnadshavare

I Norrtälje kommun finns följande alternativ för föräldralediga vårdnadshavare med barn i förskola och pedagogisk omsorg:

 • Allmän förskoleplacering (endast i en förskola) för barn mellan 3-6 år. Närvarotiden är 525 timmar per år. Ingen vistelse medges på skolloven. Tiderna i förskolan beslutas av förskolechefen med barnet och verksamhetens bästa i fokus.
 • Femton timmar per vecka i förskola eller i pedagogisk omsorg. Rätten till en plats omfattar hela året. Tiderna i förskolan beslutas av förskolechefen med barnet och verksamhetens bästa i fokus.
 • Upp till 20 timmar per vecka i förskola eller i pedagogisk omsorg som ska förläggas inom spanet 8.00-14.00. Rektorn kan beslut om tiden ska läggas på fyra eller fem dagar. Under veckorna 25-32 ska minst fyra veckors ledighet förläggas. Vårdnadshavare ska tillsammans med förskolan eller den pedagogiska omsorgen upprätta en överenskommelse om barnets närvarotid.

I samband med föräldraledighet är vårdnadshavare ansvarig för att ändra schema och inkomstuppgifter på e-tjänsten senast 30 dagar efter syskonets födelse. Under den 30-dagarsperioden har barnet rätt till en närvarotid i samma omfattning som innan syskonets födelse. Undantag: Barn i hushåll där den som ska vara föräldraledig inte är vårdnadshavare. De barnen har rätt att närvara i verksamheterna utifrån vårdnadshavarens schematider.

Arbetslösa vårdnadshavare

I Norrtälje kommun finns följande alternativ för arbetslösa vårdnadshavare med barn i förskola och pedagogisk omsorg:

 • Allmän förskoleplacering (endast i förskola) för barn 3-6 år. Närvarotiden är 525 timmar per år. Ingen vistelse medges på skolloven. Tiderna i förskolan beslutas av förskolechefen med barnets och verksamhetens bästa i fokus.
 • Femton timmar per vecka i förskola eller i pedagogisk omsorg. Rätten till en plats omfattar hela året. I första hand ska de 15 timmarna fördelas under veckan för att täcka vårdnadshavares behov av en plats. Räcker inte de 15 timmarna ska närvarotiden utökas för barnet. Tiderna i förskolan beslutas av förskolechefen med barnets och verksamhetens bästa i fokus.
 • Upp till 20 timmar per vecka i förskola eller i pedagogisk omsorg. Rätten till en plats omfattar hela året. Vårdnadshavare ska tillsammans med förskolan eller den pedagogiska omsorgen upprätta en överenskommelse om barnets närvarotid.

Barn från 6 år– till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år eller tills eleven slutar årskurs 6, har rätt att behålla sin plats i fritidshemmet med en närvarotid på högst 10 timmar i veckan.

När förhållandet varaktigt förändras t.ex. för att arbete eller studier påbörjas, ska vårdnadshavaren omgående göra en schemaändring på e-tjänsten.

En vårdnadshavare som är arbetslös har rätt att omgående få utöka barnets vistelsetid i förskolan, pedagogisk omsorg eller i fritidshemmet om denne erbjuds ar-bete.

Vårdnadshavare som har avgångsvederlag eller liknande är att betrakta som arbetande tills avgångsvederlaget upphör.

Närvarotider

Vårdnadshavare är ansvarig för att ändra uppgifter på e-tjänsten.

Schemat ska omfatta den tid som motsvarar vårdnadshavares arbets- eller studietid samt resor till och från arbetet. Ändring av fastlagt schema ska göras så snart som vårdnadshavaren känner till förändringen.

Semester eller annan ledighet är inte ett skäl för att ändra inlämnat schema.

Förändringar som avser enstaka tillfällen ska inte registreras på e-tjänsten utan ändringen sker i samråd med verksamheten.

Om vårdnadshavaren har oregelbundna tider anges ett obestämt schema med en genomsnittstid som överensstämmer med timmarna som vårdnadshavaren beräknar arbeta under månaden.

Barn till vårdnadshavare som arbetar natt har rätt till skälig sov- och vilotid både inför och efter arbetspasset.

Närvarotid för barn med en placering enligt skollagen (2010:800) 8 kap, 7§ förläggs utifrån barnets behov. Beslut om en sådan plats utreds av ansvarig tjänsteman på barn- och utbildningskontoret i samråd med vårdnadshavare och verksamheten.

När det gäller vårdnadshavare som är arbetslösa eller har tillfälliga anställningar med olika varaktighet ska ett flexibelt förhållningssätt gälla i verksamheterna, för att vårdnadshavare ska kunna ha möjlighet att snabbt kunna komma i arbete. Vårdnadshavare ska omgående ändra barnets närvarotid på e-tjänsten.

Om en vårdnadshavare  inte unyttjar platsen på en månad utan att meddela förskolan, så ska förskolan avisera vårdnadshavaren om uppsägning av platsen. Uppsägningstiden är därefter två månader och vårdnadshavaren debiteras avgiften under hela perioden. Dispans kan sökas skriftligt hos rektor för ledighet upp till tre månader.

Uppsägning av plats

Uppsägning ska göras av vårdnadshavare på e-tjänsten eller till kontaktcenter.

Vårdnadshavare som har tackat ja till en plats har två månaders uppsägningstid oavsett om platsen har börjat användas eller inte. Vårdnadshavare har dock rätt att ångra uppsägningen inom en vecka utan att uppsägningstid räknas.

Uppsägning av plats för de vårdnadshavare som delar på en plats ska göras via e-tjänsten för vårdnadshavare eller genom ett mejl till kommunens kontaktcenter, var för sig. Respektive vårdnadshavare säger upp "sin" plats.

Avgift ska betalas för platsen under uppsägningstiden oavsett om den utnyttjas eller inte.

Automatisk uppsägning

Sker den 30 juni i förskola och pedagogisk omsorg det år barnet fyller 6 år.

Avgifter

Kommunen tillämpar maxtaxa och inga extra avgifter får tas ut.

Alla vårdnadshavare med en plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem betalar en månadsavgift som debiteras i efterskott från det datum man har tackat ja till.

Månadsavgift betalas 12 månader per år. Avgift betalas även om vårdnadshavares barn inte varit närvarande med anledning av ledighet eller sjukdom.

Avgiften betalas månadsvis och beräkningen grundar sig på 30 dagar, oavsett hur många dagar aktuell månad har. 

Avgiften för en plats fastställs utifrån den inkomstuppgift som registrerats på e-tjänsten. 

En allmän förskoleplats (525 timmar per år) för barn i åldern 3-6 år är avgiftsfri.

Från och med hösten det år barnet fyller 3 år reduceras avgiften under skolans läsår, september- maj. Hela avgiften betalas för månaderna juni, juli och augusti.

Inkomstuppgift begärs in en gång per år. Begärd inkomst ska lämnas på e-tjänsten inom 14 dagar. Vid en nyanmälan ska vårdnadshavaren själv uppge inkomst när man tackar ja till platsen. I annat fall debiteras högsta avgift.

Vårdnadshavare är ansvarig för att omgående anmäla ändrad inkomst via e-tjänsten. Då justeras avgiften från det datum ändringen avser, dock högst 2 månader bakåt i tiden.

Inlämnad inkomstuppgift kan komma att kontrolleras med arbetsgivare och skattemyndighet, vilket innebär att om inkomsterna är felaktiga kan avgiften justeras. Vid sådan kontroll kan avgiften komma att justeras för ett längre tidsintervall.

Om avgiften inte betalas i tid debiterar kommunen dröjsmålsränta från och med förfallodagen enligt Räntelagen och inkasso enligt Inkassolagen. Detta sker till de vårdnadshavare där kommunen debiterar avgift.

Avgiftsgrundande inkomst

Hushållets gemensamma ekonomi ligger till grund för avgiften. Det är hushållets sammanlagda bruttoinkomster per månad, d.v.s. lön före skatt, och alla andra skattepliktiga inkomster som ska anges.

Förändrade familjeförhållanden påverkar avgiften. T.ex. skilsmässa eller giftermål/nytt samboförhållande.

Om ett barn har växelvis boende debiteras avgift till båda vårdnadshavares hushåll. Avgiften grundar sig på respektive vårdnadshavares schema samt dennes hushålls inkomster. Den totala avgiften får inte överstiga högsta avgiften för en plats, enligt reglerna för maxtaxa.

Platsinnehavaren ska omgående anmäla ändrade familjeförhållanden som påverkar avgiften. Anmälan ska göras på e-tjänsten.

Senast ändrad: 2023-02-08