Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Skolval

Du som har ett barn som ska börja i förskoleklass eller i årskurs 7 kommande läsår behöver lämna dina önskemål i skolvalet. E-tjänsten för vårdnadshavare är öppen för skolval under en begränsad period i början av året. Inloggning sker med bank-id.

Skolbarn på väg.

Skolvalet

Alla elever har rätt att önska plats i alla kommunala och fristående skolor i Norrtälje kommun. Elev som inte lämnar önskemål om plats i specifik skola eller som inte kan erbjudas plats i önskad skola är garanterad plats i en kommunal skola. Det går att lämna minst ett och max fem önskemål om skola och vi rekommenderar att man listar fler än en. Antalet skolor påverkar inte chansen att få eller inte få plats i den skola man önskat i första hand. Tänk på att önskemålet av skola kan påverka rätten om skolskjuts. Läs mer om skolskjuts längre ner på sidan.

Elever som går i årskurs 6 på en skolenhet som också erbjuder högre årskurser har placeringsförtur och flyttas upp till årskurs 7. Du behöver ändå logga in på e-tjänsten för vårdnadshavare och delta i skolvalet för att bekräfta att det är ditt önskemål.

Båda vårdnadshavarna ska godkänna 

Det är viktigt att båda vårdnadshavarna godkänner önskemålet om skola. När den ena vårdnadshavaren registrerar ett skolval kommer den andra vårdnadshavaren att få ett meddelande via sms. Man ombeds att logga in på e-tjänsten för vårdnadshavare och svara. Om den andra vårdnadshavaren inte svarar eller om vårdnadshavarna inte är överens om önskemålet av skola kommer kommunen att placera eleven på en skola utifrån ordinarie urvalsprinciper. Skolvalet kommer inte att behandlas förrän det är bekräftat av båda vårdnadshavarna. 

Logga in på e-tjänsten för vårdnadshavare i god tid före skolvalet och uppdatera dina kontaktuppgifter så att du inte missar viktig information. Utskick sker i första hand via sms och e-post.

Här kan du logga in och uppdatera dina kontaktuppgifter

Fristående skolor

Skolvalet genomförs på e-tjänsten för vårdnadshavare, både till kommunala och fristående skolor. De fristående skolorna hanterar sina egna köer och fattar egna beslut om mottagande.

Om du redan fått besked från en fristående skola att eleven har tagits emot där, behöver du ändå logga in på e-tjänsten för vårdnadshavare pch göra ett skolval för att bekräfta att detta är ditt önskemål. 

Musikklass

Mottagande i musikklass på Roslagsskolan sker före skolvalsperiod. För mer information mejlar ni Roslagsskolan@norrtalje.se

Öppet hus

För information om öppet hus, se respektive skolas hemsida.

Här hittar du alla grundskolor.

Fördelning av platser

Elev ska enligt huvudprincipen placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om antalet sökande elever överstiger antalet tillgängliga skolplatser används följande kriterier för placering av elever i angiven ordning:

(Urvalskriterierna har ändrat ordning och uppdaterats från och med 21-12-13.)

1. Placeringsförtur

  • Gäller för elever som redan går i årskurs 6 vid en skolenhet som även erbjuder årskurs 7-9.
  • Elever som ska erbjudas plats i resursklass eller motsvarande.
  • Elever som ska erbjudas plats vid skola dit skolskjuts ordnas.
  • Elever som bara har en skola i sitt närområde och avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och närmaste alternativ skola innebär att kommunens avståndskriterier för skolskjuts uppfylls.

Sociala skäl utgör inte särskilda skäl att få placeringsförtur till viss skolenhet.

2. Syskonförtur

Syskonförtur kan tillämpas om två elever valt samma skola och antalet platser på skolan är begränsad. Den elev som har ett syskon på den valda skolan har då rätt till platsen. Med syskon avses endast barn folkbokförda på samma adress.

3. Relativ närhet

Om två elever har valt samma skola och bara en av dem kan få plats, så är det eleven som har längst väg till den alternativa skolan som har rätt till platsen. Exempel: I skola A finns endast en plats kvar att erbjuda men två elever har sökt dit. Eleverna har ingen annan typ av förtur.

Elev 1 har 500 m till skola A och 1200 m till skola B.
Elev 2 har 400 m till skola A och 900 m till skola B.

Elev 1 får platsen i skola A eftersom hen har längre till skola B än elev 2.

4. Absolut avstånd

Om två elever har exakt samma relativa närhet och syskonförtur inte är tillämpligt används absolut avstånd som urvalsgrund.

5. Lottning

Om ingen av ovan kriterier går att tillämpa så avgör lottning.

Kötid

Observera att kötid inte är ett urvalskriterium vid antagning till de kommunala skolorna.

Relativ närhet 

Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavarens önskemål när den placerar en elev på en viss skola. Men vårdnadshavarens önskemål om skola får inte gå ut över ett annat barns rätt till en skola nära hemmet. Det kan finnas flera skolor som anses vara belägna nära hemmet, så närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerad i den skola som ligger närmast hemmet. När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder, måste kommunen därför bedöma vilka elever som har mest rätt till en plats på skolan.

Närområdesskola

Närområdesskola är den eller de skola/or som ligger närmast folkbokföringsadressen och som Norrtälje kommun i första hand skulle placerat eleven på om inget önskemål gjorts, givet de urvalsprinciper som finns.

  • För årskurs F-3 ligger en närområdesskola inom en radie på 2 km från folkbokföringsadressen.
  • För årskurs 4-6 gäller en radie på 3 km från folkbokföringsadressen.
  • För årskurs 7-9 gäller en radie på 4 km från folkbokföringsadressen.

Skolskjuts

Tänk på att ditt önskemål om skola kan påverka rätten till skolskjuts. Elever i åk 6 flyttas upp till åk 7 om eleven går i en F-9 skola. För vissa elever betyder det att de flyttas upp till åk 7 i en skola som inte är den skola eleven annars skulle ha blivit placerad i. Det kan innebära att eleven inte har rätt till skolskjuts. Alla elever som uppfyller avståndskriteriet kan ansöka om busskort.

Fritidshem

Om ditt barn går i förskola kommer placeringen automatiskt att avslutas den 30 juni det år barnet börjar i förskoleklass. Om du därefter har behov av omsorg så ansöker du om fritidshem här:

E-tjänst för vårdnadshavare

Beslut

Om du inte är nöjd med den placering ditt barn har fått så har du möjlighet att göra ett önskemål om skolbyte efter att placeringsbesluten publicerats. Vi vill då ha din ansökan senast 10 april 2023. Beslut publiceras sedan i månadsskiftet april/maj.

Om du har frågor, hör av dig till Norrtälje kommuns kontaktcenter.

kontaktcenter@norrtalje.se  eller tel: 0176-710 00

Så här överklagar du ett beslut

Om du anser att beslutet är felaktigt handlagt så kan du överklaga det. Vid överklagan prövas beslutet genom laglighetsprövning. Det innebär att beslutet endast prövas utifrån om det följer lagen.

Mer information om hur man överklagar beslutet hittar du här på Norrtälje kommuns webbplats.

Överklaga kommunalt beslut

Frågor?

5 vanliga frågor och svar om skolvalet

Norrtälje kommuns kontaktcenter kan hjälpa dig med information via telefon 0176-710 00 eller e-post:

kontaktcenter@norrtalje.se

Senast ändrad: 2023-03-15