Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Rapportering av projektekonomi för hamnutbyggnaden

23 juni 2015

Projekt Norrtälje Hamn har den 17 juni redovisat en exploateringskalkyl för samhällsbyggnadsutskottet i Norrtälje kommun.

Rapporten sammanställer intäkter från bland annat VA-avgifter, gatukostnadsersättningar och utbyggnadskostnader i projektet. BK Beräkningskonsulter AB har haft uppdraget att beräkna kostnaderna för utbyggnaden av hamnområdet.

Bekostas av exploatörer och byggherrar

Projektet redovisar ett kostnads- och intäktsintervall som utgör projektets budget. Det exakta utfallet beror på hur upphandlingar, besparingsmål och konjunkturen över tiden faller ut men beror även på kommunens egna val kring exempelvis hur markförsäljningen disponeras i området.  Detta betyder att Norrtälje Hamn bekostas av exploatörer och byggherrar med mellan 956 - 1.016 miljoner kronor, genom bland annat gatukostnadsersättning, VA-avgifter och försäljningsintäkter av kommunalt ägd mark.

Det som i vissa sammanhang beskrivs som ”Norrtäljes vardagsrum” – en plats för Norrtäljes invånare, besökare och båtliv med flera, som tidigare utgjorts främst av kajstråket – bekostas delvis av skattemedel med 45 - 233 miljoner kronor. Denna skattefinansierade del ska ställas mot bakgrunden att det krävs renovering av de befintliga kajytorna inom 10-15 år, oberoende av stadsomvandlingen. Renoveringen uppgår till en kostnad av cirka 202 miljoner kronor. Stadsomvandlingen beräknas ta 15-20 år.

Viktiga investeringar ökar värdet för området

Utbyggnadskostnaderna består främst av sanering och förstärkning av gator och kajkonstruktion samt de nya parker, kajstråk och utsmyckning som den nya stadsdelen får. Vatten och avlopp finansieras inom VA-kollektivet, där den största enskilda kostnaden på ca 25 miljoner kronor utgörs av en uppgradering av en pumpstation som hanterar avloppet i dagens stadskärna. Totalt beräknas VA-kostnaden till ca 75 miljoner kronor och VA-intäkterna till ca 57 miljoner kronor.

- Vi kommer arbeta aktivt och metodiskt för att skapa förutsättningar för att minska kostnaderna. Det är viktigt med en accepterad budget för styrning av ett stort projekt. Samtidigt måste vi också jobba tydligare med attraktiva områdesförutsättningar så som båtplatser, bad och kultur. Det är investeringar som ökar intäktsvärdet för hela området på sikt, men även värdet på kommunens marktillgångar vid försäljning, säger Roger Gustafsson, projektledare Norrtälje Hamn.

Budgetreserv och besparingsmål

Projektet jobbar även med en budgetreserv om cirka 10 % av den totala utbyggnadskostnaden. Avsikten är att inte behöva använda den del av budgeten, men i och med den långa utbyggnadstiden är detta motiverat. Projektet har även tydliggjort ett besparingsmål på cirka 30 miljoner inom gata, kaj och sanering, samt för gång- och cykelbron.

 - Det här är en rimlig och kvalitetssäkrad kalkyl som fungerar som en överblicksbild och en bra arbetsmetod för att ta fortsatta beslut i projektet, säger Ulrika Falk (S), kommunstyrelsens ordförande.