Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Trygg i Norrtälje kommun (TiNK)

Folkhälsa

Folkhälsoarbetet syftar till att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet  - med våra invånares bästa i fokus. 

Folkhälsoarbetet syftar till att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet  - med våra invånares bästa i fokus.  Det hälsofrämjande arbetet är en del av trygghetsarbetet i Norrtälje kommun. Eftersom hälsan är olika mellan olika grupper i samhället, behöver vi i ha ett jämställd- och jämlikhetsperspektiv i åtanke när vi arbetar med folkhälsan. Tillsammans ska vi jobba för ett friskare Norrtälje.

Den psykiska ohälsan ökar i hela landet, så även i Stockholms län. En nulägeskartläggning och analys av situationen i Norrtälje kommun har gjorts inom folkhälsopolitikens åtta målområden. Kartläggningen och analysen visar på ett 20-tal identifierade åtgärdsbehov i där  utvecklingsarbeten behöver ske.

Så jobbar vi med psykisk hälsa

Handlingsplan för psykisk hälsa

Handlingsplanen – Tillsammans för psykisk hälsa - syftar till att stödja ett långsiktigt och gemensamt arbete för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Handlingsplanens aktiviteter och resultat har gemensamt tagits fram i dialog med verksamheter i Norrtälje kommun och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Här kan du läsa handlingsplanen Tillsammans för psykisk hälsa

Bilaga "Nulägesbild och analys" kopplad till handlingsplanen Tillsammans för psykisk hälsa

Uppdrag psykisk hälsa

Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för 2017. Socialdepartementet finansierar arbetet som har sin organisatoriska placering på Sveriges Kommuner och Landsting.

Här kan du läsa mer om Uppdrag psykisk hälsa

Agenda Välbefinnande

Norrtälje kommun och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje ingår som pilotkommun i Region Stockholms arbete – Agenda Välbefinnande – strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa.

Bakgrund och fakta

  • Besvär av ängslan, oro, ångest och sömnbesvär har ökat under de senaste två decennierna. Nedsatt psykiskt välbefinnande är i dag ett omfattande folkhälsoproblem.
  • Det psykiska välbefinnandet påverkas av en rad olika faktorer, bland annat individens förmåga att hantera stress, arbetslöshet, ekonomisk utsatthet samt förmåga att upprätthålla goda levnadsvanor.
  • År 2030 förväntas psykisk ohälsa vara den dominerande folkhälsoutmaningen, inte bara i Sverige utan också globalt.
  • Andelen barn som uppger att de har haft minst två besvär, psykiska och/eller somatiska, mer än en gång i veckan under de senaste sex månaderna ökar, särskilt bland de äldre barnen.
  • Psykosomatiska besvär bland ungdomar kan kopplas till varaktiga negativa effekter på hälsan. Unga personer som upplever ängslan och nervositet löper större risk att drabbas av allvarlig psykisk ohälsa senare i livet.
  • Psykisk ohälsa den främsta orsaken till sjukfrånvaro i stora delar av västvärlden och i Sverige står psykiska diagnoser för cirka 45 procent av alla pågående sjukskrivningar.

Så arbetar vi för att främja fysisk hälsa i Norrtälje kommun.

Handlingsplan för fysisk aktivitet

Aktiv Senior - Öppen arena

Senast ändrad: 2023-10-27