Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar förebygga brand samt hindra och begränsa skador till följd av brand. För att uppfylla dessa krav bör ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bedrivas.

Person som håller i en SBA-pärm.

Enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

*Nyttjanderättshavare är den som, utan att vara fastighetsägare har rätt att avnända en fastighet. Dit räknas exempel hyresgäst och arrendator.

Teknisk och organisatorisk karaktär

Åtgärderna kan vara av teknisk eller organisatorisk karaktär. Åtgärder av teknisk karaktär kan vara anskaffande av utrustning för brandsläckning medan åtgärder av organisatorisk karaktär kan vara utbildning och information.

Dokumentation

För att uppfylla dessa krav bör ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bedrivas under byggnadens eller anläggningens hela användningstid. I detta ingår att brandskyddet bör dokumenteras.

Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (pdf). 

 

Senast ändrad: 2023-01-09