Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Elda utomhus

Du som eldar är alltid ansvarig för att bevaka elden och se till att inget blir fel. På den här sidan hittar du information om vad som gäller vid eldning utomhus.

Av miljöskäl är det inte tillåtet att elda utomhus i detaljplanerat område från 1 april till 30 september. 

Här berättar vi om det säsongsbundna eldningsförbudet som alltid råder i detaljplanerat område samt det eldningsförbud, och skärpta eldningsförbudet, som kan beslutas om vid risk för gräs- eller skogsbrand. 

Eldningsförbud i detaljplanerat område 

Av miljöskäl är det inte tillåtet att elda utomhus i detaljplanerat område från 1 april till 30 september. Kontrollera på kartan om platsen där du vill elda är inom detaljplanerat område.

Karta över detaljplanerat område

Eldningsförbud i hela Norrtälje kommun – både i och utanför detaljplanerat område

 • Kommunen eller Länsstyrelsen kan besluta om eldningsförbud när risken för gräs- eller skogsbrand är stor.
  Om eldningsförbud (lansstyrelsen.se)
 • Det är dock fortfarande tillåtet att grilla på egen tomt och på fasta grillplatser. Det är även tillåtet att använda friluftskök som drivs av gas eller vätska.

Skärpt eldningsförbud i hela Norrtälje kommun – både i och utanför detaljplanerat område

 • Kommunen eller Länsstyrelsen kan besluta om skärpt eldningsförbud när risken för gräs- eller skogsbrand är mycket stor.
 • Det är förbjudet att grilla, elda, bränna med fasta bränslen (som kol, ved, gräs, ris och grenar) utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller även vid fasta grillplatser på allmän plats.
 • Det är förbjudet att använda pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen.
 • Utanför sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att anordningen är placerad så att faran för eldspridning och antändning är låg.
 • Inom parker och allmänna ytor är det ej tillåtet att grilla med fasta bränslen.
 • Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Så tar du reda på om eldningsförbud råder

Det är förbjudet att elda avfall som till exempel hushållssopor, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material. Avfall som du inte får elda är du välkommen att lämna på någon av våra återvinningscentraler.

Trädgårdsavfall

I första hand ska trädgårdsavfall lämnas till återvinningscentral eller komposteras på tomten. Om det inte är möjligt, på grund av exempelvis långa avstånd till återvinningscentralen, är det inte förbjudet att elda trädgårdsavfall utanför detaljplanelagt område.

Ny lag från 1 januari

Från och med 1 januari 2024 gäller en ny lagstiftning i avfallsförordningen. Förändringen innebär att trädgårdsavfall i första hand ska komposteras eller lämnas till återvinningscentralen. Bestämmelsen om att bioavfall ska sorteras ut kommer från EU:s avfallsdirektiv och har i Sverige införts i avfallsförordningen. Trädgårds- eller parkavfall går in under begreppet bioavfall. Syftet med bestämmelserna är att förbättra omhändertagandet av avfall genom att främja återvinning och kompostering så att trädgårdsavfallet kan återanvändas som en resurs.

Enligt 1 c § i avfallsförordningen (2020:614) gäller följande:

"Den som behandlar bioavfall ska vid val av behandlingsmetod prioritera

 1. materialåtervinning, eller
 2. annan behandling än materialåtervinning som sammantaget ger likvärdiga eller bättre miljöeffekter.

Bioavfall som innehåller parkslide eller invasiva främmande arter som finns upptagna på unionsförteckningen enligt förordning (EU) nr 1143/2014 ska dock förbrännas eller behandlas på annat sätt som förhindrar spridning av dessa arter. Förordning (2022:1871)."

Kommunen hämtar inte ris

Det pågår en översyn av Norrtälje kommuns lokala föreskrifter för skydd av människors hälsa och miljön. Kommunen kommer i nuläget inte att ordna hämtning av ris.

Om du har särskilda skäl till att elda trädgårdsavfall inom detaljplanelagt område inom perioden 1 april–30 september, kan du söka dispens. Samhällsbyggnadskontoret, i samråd med räddningstjänsten, bestämmer om du kan få dispens. En förutsättning för att få dispens är att du kan elda på ett sätt som gör att din omgivning störs minimalt.

Kontakta Samhällsbyggnadskontorets Miljö- och hälsoskyddsavdelning i god tid innan eventuell eldning av ris om du vill ansöka om dispens från det generella förbudet. Eldning får inte ske förrän dispens är beviljad. Avgift för nedlagd handläggningstid av ärendet tas ut även vid avslag.

Så ansöker du om dispens

Skicka mejl till bygg.miljonamnden@norrtalje.se där du skriver vad du ska elda, när och hur, samt vilka skyddsåtgärder du kommer vidta. Skicka med en situationsplan över eldningsplatsens område.

 • Du som ska arrangera en valborgsmässoeld har själv ansvaret för säkerheten kring elden och att förebygga, hindra och begränsa så att elden inte sprider sig.
 • Valborgsmässoeldar är tillåtna både inom och utanför detaljplanerat område under förutsättning att det inte är eldningsförbud på grund av brandrisk.

Räddningstjänsten Norrtälje kommun rekommenderar att dessa råd och anvisningar efterlevs vid valborgsfirande för att förhindra uppkomst av brand och begränsa skador till följd av brand på liv och hälsa samt egendom och miljö.

Tillstånd söks hos polisen 

Om tillställningen är offentlig eller sker på allmän plats, om ni gjort reklam i tidning, sociala medier eller på annat sätt ska tillstånd sökas hos Polismyndigheten. Inget tillstånd krävs för mindre brasor inom egen förening eller på egen tomt.

Regler för valborgsmässoeld 

 • Platsen för elden bör vara lämplig så att det inte finns någon risk för brandspridning till närliggande byggnader eller vegetation. Vid bedömning av avstånd bör hänsyn tas till vindförhållanden, fuktighet i skog och mark samt huruvida närliggande byggnader har fasad eller taktäckning av brännbart material. Om bedömning inte kan göras bör avståndet uppgå till minst 50 meter.
 • Högen med ris bör vara maximalt åtta meter i diameter och fyra meter hög.
 • Ett område på fem meter omkring brasan bör röjas från torrt gammalt fjolårsgräs eller liknande, samt vattnas så att marken blir ordentligt fuktig vid behov.
 • Bålet bör placeras så att vindriktningen inte gör att rök eller aska besvärar de som bor i närområdet.
 • Bålet får endast innehålla trädgårdsavfall såsom grenar, ris och andra träprodukter. Undvik fuktigt gräs och löv på grund av kraftig rökutveckling. Plast, gummi, hushållsavfall, impregnerat eller målat virke, sopor och annat osorterat eller miljöfarligt skräp får inte förekomma. Frågor kring bålets innehåll hänvisas till miljöenheten på Norrtälje kommun.
 • Åtgärder bör vidtas för att hindra allmänheten att komma för nära elden.
 • Det ska finnas anordning för släckning av brand på platsen. Anordningen ska kunna nyttjas på brasan direkt och hela det område som elden riskerar spridas till. Exempel på anordningar är vattenslang, fyllda vattentunnor, hinkar och handbrandsläckare.
 • Tänk på att aldrig lämna elden utan tillsyn. Bålet bör inte antändas vid starka vindar, och om eldningsförbud råder är det absolut förbjudet.
 • Tips: Om möjligt, lasta om eller flytta din rishög innan du tänder brasan, för att undvika att djur såsom igelkottar far illa.

Du som eldar är alltid ansvarig 

Oavsett om eldningsförbud råder eller inte så eldar du alltid på eget ansvar och är juridiskt ansvarig för eventuella konsekvenser. Den som handskas vårdslöst med eld kan dömas enligt brottsbalken för allmänfarlig eller grov allmänfarlig vårdslöshet.

Tips och råd vid eldning utomhus

 • Lämna aldrig din eld obevakad!
 • Elda inte om det är stark vind, när marken är torr eller när det blivit mörkt.
 • Se till att rök och gnistor inte kommer för nära hus, träd/buskar eller el- och teleledningar. Lämpligt avstånd för en normalstor eld är cirka 15 meter.
 • Du måste ha släckutrustning nära till hands (även vid eldning i liten omfattning) till exempel handbrandsläckare (pulver), vattenslang, vattenhinkar, vattenkannor och krattor/räfsor.
 • Använd bara tändvätskor som är avsedda för ändamålet. Häll aldrig tändvätskor direkt på elden.
 • Var noga med att släcka elden ordentligt när du är klar.
  Senast ändrad: 2024-05-02