Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Parkeringstillstånd

Du som är rörelsehindrad och är folkbokförd i Norrtälje kommun kan ansöka om parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål, din arbetsplats eller bostad. Om du inte kör bil själv kan du få parkeringstillstånd om särskilda skäl finns, exempelvis att du har ett kontinuerligt tillsynsbehov.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

För att få parkeringstillstånd krävs att du som förare har ett varaktigt rörelsehindershinder och betydande svårigheter att förflytta dig på egen hand. Rörelsehinder avser alltid förflyttningsförmågan med bästa hjälpmedel.
Är du passagerare måste du även vara i ständigt behov av förarens hjälp utanför fordonet.

Observera att det inte tillåtet att använda någon annans tillstånd, eller att parkera på plats för rörelsehindrad utan att den som äger tillståndet har för avsikt att stiga ur.

Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas

Det finns situationer då du inte kan få ett parkeringstillstånd. Det gäller exempelvis om du

 • har ett rörelsehinder under kortare period
 • är blind men har inte något rörelsehinder
 • har svårt att ta dig i och ur ett fordon
 • har svårighet att bära
 • har mag- och tarmproblem som gör att du akut kan behöva uppsöka en toalett

Små barn

Små barn beviljas normalt inte parkeringstillstånd eftersom rörelsehindret kan kompenseras genom vårdnadshavarens eller annan persons normala omsorg. Med stigande ålder hos ett barn med betydande rörelsehinder kan emellertid behovet öka. Det kan ibland finnas skäl att ge ett litet barn parkeringstillstånd trots att barnet är så litet att dess behov anses falla under det normala omsorgsansvaret. Sådana skäl kan exempelvis vara om barnet är i behov av speciell och omfattande utrustning.

En individuell bedömning görs i varje enskilt fall.

Ansökan, beslut och överklagande

I Norrtälje kommun fattar tekniska kontoret beslut om parkeringstillstånd på delegation från Kommunstyrelsen. Handläggare på gatu- och parkavdelningen bedömer ansökan.

Handläggningstiden är normalt max tre veckor. Om kommunen gör bedömningen att din ansökan behöver kompletteras kan handläggningstiden bli längre än tre veckor. Det är vanligt att kommunen begär in komplettering i form av gångtest.

Om du inte är nöjd med ditt beslut kan det överklagas till länsstyrelsen.

Hur länge är tillståndet giltigt och hur förnyar jag det?

Giltighetstiden för tillståndet kan vara minst 6 månader och max 5 år. När giltighetstiden för ditt parkeringstillstånd löpt ut måste du göra en ny ansökan, eftersom tillståndet inte förnyas automatiskt. Den nya prövningen sker då utan hänsyn till tidigare prövning.

Försök om möjligt att skicka in din ansökan om förnyelse av ditt tillstånd i god.

Vad gör jag om jag tappar mitt tillstånd, det blir stulet eller slutar att gälla?

Ditt tillstånd är en värdehandling. Om du tappar ditt tillstånd eller om det blir stulet ska du göra en polisanmälan. Skicka en kopia av polisanmälan till oss så spärrar vi tillståndet och utfärdar ett nytt.

Om du hittar ett parkeringstillstånd ska du lämna det till polisen eller den kommun som utfärdat det.

När ditt tillstånds giltighetstid har löpt ut ska du lämna tillbaka det till kommunen.

Om en person med parkeringstillstånd avlider ska tillståndet lämnas tillbaka till kommunen.

Regler för att parkera

Parkeringstillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter. Att du har parkeringstillstånd för rörelsehindrade innebär dock inte att du får parkera var du vill.

Här får du parkera med tillståndet

 • Du får parkera i högst 3 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under en kortare tid än 3 timmar.
 • Du får parkera i högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under mer än 3 timmar men mindre än 24 timmar.
 • Du får parkera i högst 3 timmar på gata som är utmärkt som gågata om det inte finns andra lokala trafikföreskrifter om parkering på gatan.
 • Du får parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd. Du måste då följa de regler för längsta parkering som finns.
 • Du får också parkera i andra kommuner i Sverige, men då enligt de regler som gäller för varje kommun. Vissa kommuner tar ut parkeringsavgift, i andra är parkering gratis för dig med parkeringstillstånd.
  På de kommunala parkeringarna i Norrtälje kommun behöver du som har ett parkeringstillstånd varken registrera dig eller betala parkeringsavgift om du parkerar på en plats avsedd för rörelsehindrade.
 • Du får parkera med tillståndet i de flesta EU-länder. Kontakta ambassaden i det land du ska besöka för att ta reda på vad som gäller i det landet.

Här får du inte parkera med tillståndet

 • i parkeringshus
 • på tomtmark – om ägaren inte tillåter det
 • på vändplats
 • på plats anvisad för viss trafikgrupp, exempelvis konsulat
 • på plats anvisad för visst slag av fordon, till exempel buss
 • i gångfartsområde (där parkering bara är tillåten på särskilt anordnad p-plats)
 • på huvudled, om det inte finns andra lokala trafikföreskrifter om parkering på gatan

Så ansöker du om parkeringstillstånd

Skicka in ifylld ansökningsblankett tillsammans med läkarintyg (ej äldre än tre månader) och ett välliknande foto till Norrtälje kommuns Gatu- och parkavdelning:

Norrtälje kommun
Gatu- och parkavdelningen
Box 802
761 28 Norrtälje

Du kan antingen skriva ut blanketten själv eller få den hemskickad:

Senast ändrad: 2023-04-03