Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Systematiskt brandskyddsarbete

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska ägaren till en byggnad eller den som bedriver verksamhet i byggnaden förebygga bränder och se till att brandutrustning finns och är i gott skick. Du ska även känna till hur du ska agera vid en eventuell brand.

Brandskyddsarbete kan vara allt från att skaffa utrustning för brandsläckning eller informera och utbilda. Ett passande brandskydd kräver någon form av systematiskt arbete för att inte bli sämre med tiden. Därför måste du som ägare eller verksamhetsutövare ha ett systematiskt brandskyddsarbete – SBA.

SBA i olika nivåer

Det finns inga krav på särskilda metoder för detta arbete, utan arbetets omfattning och nivå är beroende av hur bland annat verksamheten, byggnaden och organisationen ser ut. Ett systematiskt brandskydd bör alltså bedrivas för alla byggnader eller anläggningar, dock i varierande omfattning. 

I många fall är huvudsaken att göra klart vem som har ansvar för vad när det gäller brandskyddsarbetet och att beskriva de brandskyddsåtgärder som finns och hur de upprätthålls. De som medverkar i brandskyddsarbetet ska förstå systemet och hitta i det. 

Det systematiska brandskyddsarbetet växer sedan successivt beroende på en verksamhets eller en byggnads risker. Exempelvis kan en förskola ha en enklare form av systematiskt brandskyddsarbete och dokumentation, medan en komplex industri behöver ett mer avancerat systematiskt brandskyddsarbete med en mer omfattande dokumentation för detta.

10 steg till systematiskt brandskyddsarbete

Du och ditt företag kan bedriva systematiskt brandskyddsarbete på olika sätt. Här presenteras ett arbetssätt som är indelat i tio steg

1. Skapa en brandskyddspolicy 

En brandskyddspolicy utgör grunden för det systematiska brandskyddsarbetet. Policyn anger hur verksamheten och de ansvariga cheferna vill att brandskyddet ska inriktas gäller för hela verksamheten. Målet med policyn är att alla i verksamheten ska arbeta aktivt för att upprätthålla en bra nivå på brandskyddet. Här hittar du ett exempel på en brandskyddspolicy.

2. Ha en tydlig byggnads- och verksamhetsbeskrivning

Se till att verksamhetens byggnads- och verksamhetsbeskrivning är tydlig. En byggnadsbeskrivning består av byggnadsritning och dokument som visar till exempel byggnadens utformning, byggnadsmaterial och läge. Du bör också beskriva vilken typ av verksamhet som bedrivs. Olika verksamheter har olika risker som i sin tur medför att olika sorters brandskydd krävs. 

3. Ordna en brandskyddsbeskrivning 

Ordna en brandskyddsbeskrivning som ger information om hur brandskyddet ser ut rent byggnadstekniskt. Detta gör du enklast med hjälp av en ritning över samtliga plan. Här ska du kunna se det byggnadstekniska brandskyddet och de olika brandskyddsinstallationerna -exempelvis brandcellsgränser, sprinklersystem, magnetupphängda dörrar, handbrandsläckare, utrymningsskyltar.

4. Gör en riskinventering

Gör en riskinventering för att identifiera riskkällorna i verksamheten. En riskkälla kan till exempel vara ett farligt ämne, en aktivitet eller teknisk utrustning som kan orsaka en brand eller förvärra följderna av en brand. Vad finns det som kan öka risken för att brand uppstår, eller sprids? Vad finns det som kan ge problem vid utrymning? Riskinventeringar varierar mycket i utformning beroende på typen av verksamhet. Här finns en mall på en inventarielista som du kan skriva ut och använda.

5. Utforma brandskyddsregler 

Vid arbete med skyddsfrågor måste alla i verksamheten vara överens om hur man agerar. Därför är det viktigt att skapa regler för att minska risken för olyckor eller bränder. Dessa regler kan exempelvis behandla instruktioner för levande ljus, trasig el-utrustning eller rökning. Reglerna ska vara kända och följas av alla i verksamheten.Här hittar du exempel på vilka regler som kan vara aktuella att ha med.

6. Bilda en förebyggande brandskyddsorganisation

Bilda en brandskyddsorganisation som har till uppgift att planera, utföra och följa upp brandskyddsarbetet i din verksamhet. Det yttersta ansvaret finns hos den som är ansvarig för verksamheten, men denne kan i sin tur ta hjälp av medarbetare i organisationen. Viktigt är att brandskyddsorganisationens utformning och storlek är anpassad efter verksamheten. Här ser du hur en brandskyddsorganisation kan vara uppbyggd.

7. Ha en brandskyddsorganisation vid brand 

På samtliga arbetsplatser är det viktigt att personalen vet vad de skall göra om brandlarmet går. I större verksamheter där utrymningssituationen kan bli komplicerad är det viktigt att ha en förutbestämd organisation som vet vad de ska göra och kan utföra en god utrymning. Här kan du se ett exempel på vad som kan ingå i en sådan checklista. Brandskyddsorganisationen för brand som bör bestå av personer som alltid finns närvarande i verksamheten. 

8. Se till att alla får utbildning 

Se till att alla i verksamheten som är berörda är medvetna om och utbildade för de uppgifter de förväntas utföra. Det bör finnas en dokumenterad plan som talar om när övning och brandskyddsutbildning ska ske. Dessutom ska det finnas information om vem som har blivit utbildad i vad.

9. Skapa ett kontrollsystem 

För att upprätthålla nivån på brandskyddet krävs det underhåll och kontinuerliga kontroller, så att utrymningsvägar är fria och släckutrustning och branddörrar fungerar. Till grund är det bra att ha regelbunden brandskyddskontroll med checklista för kontrollrond och kontrollinstruktioner.  

Med hjälp av checklistan vet den som utför kontrollen vad som ska kontrolleras och på vilket sätt det ska göras. Därefter vet personen även hur den bör åtgärda och rapportera eventuella brister och incidenter.Här kan du se ett exempel på ett kontrollsystem.

9. Dokumentera brandskyddsarbetet 

Det systematiska brandskyddsarbetet ska även dokumenteras. Dokumentationen är dels för att ditt företag ska ha koll på brandskyddsarbetet, dels för att enkelt kunna redovisa arbetet om vi på kommunen genomför tillsyn. Dokumentationen är i stora drag en sammanfattning av punkterna 1-8 ovan, men omfattningen för respektive del beror på vilken verksamhet du bedriver. 

Dokumentationen bör innehålla följande punkter

 • Generell beskrivning av byggnaden.
 • Generell beskrivning av verksamheten och dess risker.
 • Ansvarsfördelning för brandskyddet.
 • Beskrivning av tekniska brandskyddsåtgärder.
 • Förutsättningar för att med egen personal och med hjälp av räddningstjänsten utföra en akut insats i byggnaden/verksamheten.
 • Plan för utbildning och övning med uppgifter om vilka som ska övas och utbildas, vilka typer av övningar och utbildningar som ska finnas och hur ofta det ska ske.
 • Underhålls- och kontrollplan för samtliga brandskyddsåtgärder med uppgifter om vem som är ansvarig, typ av kontroll och hur ofta det ska ske.
 • Genomförda kontroller och brandskyddsåtgärder.
 • Genomförd utbildning och övning.
 • Rutiner för information till hantverkare, besökare med flera.
 • Tillstånd för hantering av brandfarliga eller explosiva varor och andra tillstånd som rör brandskyddet borde kompletteras i dokumentationen. 

10. Följ upp 

En förutsättning för att brandskyddsarbetet ska vara systematiskt är att det kontinuerligt följs upp. Det innebär att man kontrollerar att det som ska ha utförts faktiskt är gjort, utvärderar det som har utförts och vid behov förändrar delar som är inaktuella.

Du ska även känna till hur du ska agera vid en eventuell brand. Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska du som ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Detta kan vara allt från att skaffa utrustning för brandsläckning eller informera och utbilda.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.