30/3 kl. 07.00: Telefonin på Tiohundra ur funktion Läs mer...
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Schakt, grävning och trafikanordningsplan

Här hittar du information om vad som gäller för schaktnings- och TA-plansförfrågan i allmän plats inom detaljplanelagt område i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik.

Vill du gräva i eller i anslutning till kommunens allmänna platsmark?

Från och med 2022-01-01 har Teknik och klimatnämnden beslutat om att anta Avgifter för schakt och Trafikanordningsplan (TA-plan) samt Sanktionsavgifter enligt avgifter schakt i allmän plats.

Schakttillstånd och trafikanordningsplan behövs alltid för schakt och grävarbeten som ska utföras i allmän platsmark d.v.s. i kommunens mark eller i gator, vägar eller inom vägområden där kommunen är väghållare.

Innan tillstånd ges för att påbörja arbetet skall beställaren/nät-/ledningsägaren göra en förbesiktning av arbetsområdet tillsammans med kommunen. Förbesiktning beställs via inloggningen i e-tjänsten och beställaren hålls löpande uppdaterad av oss under handläggningen av ärendet.

Efter slutfört arbete ska beställaren/nät-/ledningsägaren beställa en slutbesiktning av genomfört arbete. Slutbesiktningen beställs via inloggningen i e-tjänsten.

Gatu- och parkavdelning på Norrtälje kommun förvaltar och väghållaransvar för Allmän plats inom detaljplanerat område i tätorterna Norrtälje, Rimbo och Hallstavik. Endast dessa schakt och TA-plansansökningar ansöker ni i e-tjänsten

Övrig kommunalägd mark förvaltar kommunens Mark- och Exploateringsavdelning. I och med det är det de som är markägare och har ansvar för marken. Deras ansökningar skickas in via e-tjänsten.

På vissa delar av den kommunalägda marken kan det vara samfällighetsföreningar som förvaltar och har avtal med Mark- och exploateringsavdelning för skötsel av och drift. Behöver man till exempel ansöka om schakt eller TA-plan i Älmsta ska denna ansökan gå till Elmsta samfällighet.
Dessa samfälligheter har sina egna återställningskrav.

Om ni har frågor om fastighets- och markägare kan ni mejla till Mark- och exploateringsavdelningen

Din schaktnings- och TA-plansförfrågan med tillhörande bilagor skall vara inskickad till kommunen via e-tjänsten minst 10 arbetsdagar innan ansökan kan godkännas, vid helt ny ledningssträckning ska den skickas in minst 50 arbetsdagar innan ansäkan kan godkännas. Tänk på att ansökan behöver vara komplett med tillhörande bilagor för att kunna prövas och godkännas. Handläggningstiden påbörjas inte förrän ansökan är helt komplett med tillhörande bilagor.

E-tjänsten "Ansökan om schaktnings- och TA-plansförfrågan i allmän plats"

Här ska nät- och ledningsägare som har avtal för sina ledningar söka tillstånd för schakt, TA-plan och grävarbeten för att få schakttillstånd.

Vid helt ny ledningssträckning ska du skicka in din schaktning- och TA-plansföfrågan med tillhörande bilagor minst 50 arbetsdagar innan ansökan kan godkännas.

Tjänsten kan även användas av fastighetsägare som behöver utföra arbeten i eller i anslutning till kommunens gator och vägar och därmed behöver söka tillstånd för dessa. Detta sker via e-tjänsten "Ansökan om schaktnings- och TA-plansförfrågan i allmän plats".

 

Senast ändrad: 2023-03-14