Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Norrtäljeavtalet – överenskommelse för mandatperioden 2022-2026

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har enats om sju löften till Norrtälje kommuns invånare och företag som anger hur Norrtälje kommun ska utvecklas under mandatperioden 2022-2026.

Sju löften till Norrtälje kommuns invånare och företag. Norrtälje kommun växer och står de kommande åren inför stora utmaningar och oändliga möjligheter. Att allt fler människor vill bo i Norrtälje kommun och att företag vill etablera sig här är en fantastisk möjlighet, men det ställer också krav. En växande kommun kräver god beredskap och planering, liksom kapacitet att möta ökad efterfrågan på kommunens verksamheter – framför allt när det gäller skola, förskola, vård och omsorg samt infrastruktur som vägar och reningsverk. Samtidigt måste det säkerställas att Norrtälje kommun växer hållbart - att ekonomisk, social och ekologisk hänsyn tas till kommande generationer.

Löftena ska vara infriade till 2030

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har enats om sju löften till Norrtälje kommuns invånare och företag som anger hur Norrtälje kommun ska utvecklas under mandatperioden 2022-2026, med en ambitionsnivå att respektive löfte ska vara infriat till år 2030, ett centralt år för ansträngningar världen över att åstadkomma en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Ambitionsnivån ska användas som ett riktmärke, utifrån vilket gradvisa framsteg årligen ska mätas och redovisas.

Våra sju löften till Norrtälje kommuns invånare och företag är:

  1. Norrtälje ska ha en sund och hållbar ekonomi
  2. Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun - som sätter kommuninvånaren först
  3. Norrtälje ska vara en trygg kommun – både i vardag och kris
  4. Norrtälje ska vara en kunskapsinriktad kommun där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential
  5. Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt
  6. Norrtälje ska vara företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas
  7. Norrtälje ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning


1. Norrtälje ska ha en sund och hållbar ekonomi


En hållbar ekonomi är välfärdens förutsättning. I grunden handlar en hållbar ekonomi om att kostnaderna inte överstiger intäkterna och att kostnader inte överförs på kommande generationer. Varje skattekrona ska användas ansvarsfullt och skatteuttaget användas till kvalitetsförbättringar och nödvändiga investeringar som krävs i en växande kommun. Norrtälje kommun ska ha handlingskraft och förmåga att driva utveckling och innovation för ständiga förbättringar som borgar för en kvalitativ välfärd idag och i framtiden. Norrtälje kommuns investeringar och upphandlingar ska vara ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara och kommunens resurser ska fördelas jämställt. Under mandatperioden ska följande mål uppfyllas:


1. Norrtälje kommun ska ha en ekonomi i balans, med årliga överskott på minst två procent över tid.
2. Skatten ska sänkas när verksamheterna har prioriterats och när omvärldsläget och de ekonomiska förutsättningarna så tillåter.
3. Kommunen ska, i den utsträckning det är möjligt, redovisa vilka kostnader som är lagstadgade och vilka som är frivilliga.
4. Vi ska utveckla arbetet med att nyttja statsbidrag, EU-bidrag och andra externa delfinansieringsmöjligheter, till exempel genom att tillsätta en finansieringslots/tjänst för medfinansiering.
5. Kommunens organisation och administration ska genomlysas med syfte att
effektivisera verksamheten utan att göra avkall på kvaliteten.
6. Antalet nämnder och storleken på dessa ska minska.
7. Ett tak för kommunens låneskuld (kr/invånare) ska införas.
8. Partistödets utformning ska utredas.
9. Kommunen ska lämna Mälardalsrådet.

2. Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun - som sätter invånaren först


En sammanhållen och attraktiv kommun är en kommun där människor vill och kan bosätta sig
och där företag vill och kan etablera sig och växa. I Norrtälje kommun ska stad och landsbygd
utvecklas tillsammans. Det förutsätter att vi som kommun ständigt utvecklar vår dialog med
invånare och företag, samt arbetar aktivt för att främja hela Norrtälje kommun som
bostads- och etableringsort. För att lyckas krävs från Norrtälje kommuns sida en samlad
strategi, ett innovativt arbetssätt, hög tillgänglighet och förenklade processer, inte minst på
samhällsbyggnadsområdet. Det handlar till exempel om att förenkla planarbetet så långt det
är möjligt. Utgångspunkten för allt arbete med tillväxt och utveckling är att utgå från våra
speciella förutsättningar som en kommun med en stor andel av befolkningen boende på
landsbygden. Norrtälje kommun ska vara Sveriges populäraste landsbygdskommun - med
god tillgång till mötesplatser, affärer, skolor, arbetsplatser och kommunikationer.
Under mandatperioden ska följande mål uppfyllas:


Samhällsbyggnad och trafik


10. Kommunens parkeringsstrategi ska uppdateras för att möjliggöra för fler parkeringsplatser i Norrtälje stad.
11. Hallstavik ska få en permanent lösning för vänthall.
12. Planering för ett nytt och modernt resecentrum i Norrtälje stad ska påbörjas.
13. Planering för ett nytt och modernt resecentrum i Rimbo ska påbörjas.
14. Ett kommunövergripande arkitekturprogram ska tas fram.
15. Arbetet med snabbspår för fler detaljplaner för villor på fler orter i kommunen ska fortsätta.
Exploatörsdrivna planer ska användas i högre utsträckning och tydliga riktlinjer för dessa ska tas fram.
16. Kommunen ska ha som ambition att planera för så stora byggrätter som möjligt när detaljplaner tas fram, till exempel genom att ange procentandel av fastigheten som får bebyggas.
17. De redan pågående fördjupade översiktsplanerna ska färdigställas och efter dessa ska fördjupade översiktsplaner prioriteras för Grisslehamn och Bergshamra i nämnda ordning.
Ett planprogram för Rådmansö ska också tas fram.
18. Kommunens ska ha en generös inställning och hjälpande attityd avseende omvandling av fritidshus till permanentboende, inte minst avseende behovet av uppdaterade VA-lösningar.
19. Möjligheten att på ett snabbt, enkelt och billigt sätt upphäva gamla detaljplaner för fritidshusområden ska undersökas, så att fler kan bygga om och till sina hus.
20. Kommunen ska ha en aktiv och långsiktig bostadsplanering, där såväl kapacitetsutmaningar som behov av olika upplåtelseformer styr och är vägledande.
21 . Behovet av fler LSS-boenden i kommunen ska tillgodoses.
22. Utbyggnaden av bredbandet ska snabbas på.
23. Arbetet med att trycka på statliga myndigheter och Region Stockholm för att förbättra kommunens trafiksituation, till exempel väg 77 /280 i Rimbo, och Norrtäljesäkra kollektivtrafiken, till exempel med stombuss mellan Norrtälje-Arlanda, förlängning av Roslagsbanan och verka för att giltighetstiden för enkelbiljett höjs från 75 minuter till 120 minuter, ska fortsätta.
24. Snöröjningen och halkbekämpningen ska förbättras.
25. Pensionärer ska erbjudas kostnadsfria halkskydd.
26. Byggnation av gång- och cykelvägar till och från skolor samt idrottsplatser ska prioriteras och cykelvägen längs Vätövägen mellan Norrtälje och Utlundabadet ska färdigställas. Gång- och cykelprogrammet ska utifrån detta revideras.
27. Vätövägen ska breddas och förses med påfarter och avfarter för att dimensioneras för framtida trafikbelastning.

Demokratisk delaktighet och samhörighet


28. Yttrandefrihets- och demokratidagen ska årligen uppmärksammas i kommunens verksamheter, på SFI och vid lokala tematräffar för nyanlända, exempelvis genom att uppmärksamma genomförda e-förslag och i skolan erbjuda utbildningar och föreläsningar om demokratins grundstenar.
29. Sverigefinnars rättigheter ska bejakas via kompetensutbildningar av finskspråkig personal och behovet av tvåspråkig personal på förskolor och äldreboenden ska tillgodoses.
30. Dialogmöten mellan politiker och kommuninvånare ska löpande arrangeras under mandatperioden i syfte att stärka delaktigheten och möjligheten att få sin röst hörd.
31. Hanteringen av e-förslag ska förbättras genom snabbare handläggning och bättre återkoppling.
32. Kommunikationen med kommuninvånarna, exempelvis vid taxejusteringar eller andra frågor av stor vikt, såsom utökning av verksamhetsområden för allmänna vattentjänster, ska förbättras.
33. Kvaliteteten i utfärdade tjänstegarantier ska säkerställas och antalet tjänstegarantier ska utökas vid behov. Man ska alltid veta vad man kan förvänta sig av kommunen.
34. Vid tillkomsten av ny offentlig konst ska rådgivande omröstningar genomföras.


Landsbygd och skärgård


35. Ett landsbygdsperspektiv ska säkerställas på kommunala beslut, så att påverkan på landsbygden belyses och lyfts fram.
36. Ett landsbygds- och skärgårdsstöd ska införas som är kopplat till Landsbygdsrådet respektive Skärgårdsrådet.
37. Mer kommunal service ska erbjudas på fler orter, till exempel genom att permanenta medborgarkontor på större orter, genom att erbjuda mobila lösningar där det behövs och genom att utöka antalet e-tjänster som medborgarna kan använda sig av.
38. Inga landsbygdsskolor som är öppna för antagning från och med höstterminen 2023 ska stängas.
39. Norra båtlinjen mellan Norrtälje hamn och Arholma ska permanentas.
40. En jordbruksmarksstrategi ska tas fram med syfte att skydda de bästa åkermarkerna från exploatering och i särskilda fall ska kompensatoriska åtgärder kunna vidtas när viss åkermark exploateras.
41. Servicen av båttömningsstationer i skärgården ska utvecklas och kundvänliga system för till exempel lokalisering och funktionalitet ska tas fram.
42. Ett aktivt arbete ska bedrivas för att nå acceptabla nivåer på bestånden av vildsvin, kanadagäss, skarv och säl. Vidare ska arbetet med att bekämpa invasiva arter i kommunen ska utökas.
43. Grovsophämtning med färja i skärgården ska återinföras.
44. Norrtälje kommun ska ligga i framkant vad gäller småskaliga avloppslösningar, dels genom att alltid vara tillåtande till enskilda eller samfällda avlopps- och vattenlösningar, dels genom att bygga och driva mindre anläggningar inom ramen för NVAA när så är lämpligt.
45. Fortsätta satsningen på bredbandsstöd för utbyggnad av bredbandet på landsbygden.
46. Ödehus i kommunen ska inventeras och en dialog med fastighetsägare avseende framtida användningsområden ska genomföras.
47. Antalet trygghetsnoder ska utökas till fler orter runt om i kommunen.
48. Flera olika satsningar ska genomföras för att höja såväl lärar- som rektorsyrkenas attraktivitet och för att säkerställa tillgången till behöriga lärare i hela kommunen, exempelvis genom att erbjuda lärare på landsbygdsskolor dubbel lön månad 3 och 14
vid nyrekrytering.
49. Verka för ett landsbygdsperspektiv i yttranden till Region Stockholms angående kollektivtrafik på landsbygden och i skärgården.

3. Norrtälje ska vara en trygg kommun - både i vardag och kris


Människors trygghet och säkerhet är ett grundläggande samhällsuppdrag och vår tids viktigaste frihetsfråga. Enskilda människors känsla av trygghet är ett av de mest centrala måtten på hur väl ett samhälle lyckas med sina kärnuppdrag. När människor är trygga - möts och har tillit till varandra - ökar kommunens kreativa och innovativa förmåga. Trygghet och säkerhet skapar en god grund för välbefinnande. Människor som är otrygga har mindre handlingsutrymme och sämre förutsättningar att förverkliga sina livsmål. Denna betoning av trygghetens betydelse för samhällsutvecklingen ska vägleda kommunen såväl i arbetet för ökad trygghet och säkerhet som i utvecklingen av Norrtäije kommuns krisberedskap. Till år 2030 ska Norrtälje kommun vara Sveriges tryggaste kommun. Under mandatperioden ska följande mål uppfyllas:


50. En plan för kommunkoncernens krigsorganisation avseende livsmedelsförsörjning ska upprättas.
51. Frivilliga slumpmässiga drogtester på högstadiet och gymnasiet ska genomföras.
52. Regelbundna besök av narkotikahundar på grundskolorna och gymnasiet ska genomföras.
53. Utdrag ur belastningsregistret ska begäras för all skolpersonal inför varje läsår samt vid nyanställning ska även bakgrundskontroll genomföras.
54. Satsningen på nattvandrare ska fortsätta och utvecklas, med målet att få fler vuxna att engagera sig på fler orter.
55. Satsningen på nattidrott ska fortsätta och utökas vid behov.
56. Tillsammans med civilsamhället ska fler fritidsgårdar på kommunens mindre orter möjliggöras.
57. Trygghetskameror ska sättas upp på fler utsatta eller potentiellt utsatta platser.
58. Kamerabevakning på returstationer ska erbjudas vid behov.
59. Antalet ordningsvakter och fältsamordnare ska utökas och kommunen ska arbeta för att utöka de så kallade LOV-3-områdena. Kommunen ska även säkerställa att ordningsvakter och väktare som jobbar för kommunen är utrustade med kroppskameror.
60. Kommunens strategiska arbete med belysning och park-/fastighetsskötsel för ökad trygghet ska utvecklas och en särskild satsning på trygga gång- och cykeltunnlar ska genomföras.
61. Kommunens brottspreventiva arbete ska förstärkas, till exempel genom att inkludera Polisen i framtagande av översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner samt genom att arbeta tillsammans med exempelvis Sjövärnskåren och andra ideella organisationer.
62. Det lokala näringslivet ska inkluderas i kommunens brottsförebyggande arbete.
63. Tillsammans med Polisen och ideella organisationer, ska samverkan för att motverka förekomsten av stöldligor i kommunen stärkas.
64. Arbetet mot välfärdsbrottslighet, till exempel att förhindra bidragsfusk/brott, ska stärkas.
65. Inom ramen för Trygg i Norrtälje kommun (TiNK) ska arbetet med kvinnofridsarbete och mot hedersrelaterat våld och förtryck stärkas, bland annat genom att utöka resurserna för att kunna återanställa en kommunstrateg med ansvar över arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära relation.
66. Tiggeritillstånd ska införas i awaktan på införandet av ett nationellt tiggeriförbud.
67. Satsningen på Trygghetsfonden ska fortsätta och insatserna till brottförebyggande åtgärder ska prioriteras.
68. Kommunen ska utveckla arbetet med att motverka och förebygga förekomsten av hedersrelaterad brottslighet, klankriminalitet, islamism och politisk extremism.
69. En översyn av den kommunala ordningsstadgan ska genomföras så att otrygga områden får tydliga regler och tillsyn för att motverka brott.
70. Samverkan med kvinno-, mans-, tjej- och killjourer för att öka tillgängligheten och kontinuiteten ska fortsätta och utvecklas.
71 . Stödet till personer utsatta för våld i nära relation ska förbättras, med ambition att alltid erbjuda en omedelbar kontakt och underlätta kontaktvägar, information, handläggning etc.
72. Efterlevnaden av klotterpolicyn ska säkerställas så att klotter saneras inom 48 timmar.
73. Möjligheten att använda så kallade högfrekvensskrämmor för att motverka skadegörelse ska utredas.

4. Norrtälje ska vara en kunskapsinriktadkommun där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential


Barn och unga ska rustas för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential. Det är en uppgift där både föräldrar, skola och andra delar av samhället spelar en roll och har ett ansvar. Skolan har en stor strategisk betydelse både för individen och samhällsutvecklingen. Det är genom dedikerat arbete för kunskap, trygghet, ordning och trivsel i skolan som kunskapsresultaten ska höjas och därigenom rusta barn och unga för framtiden. Att utveckla samhällets insatser för att stärka barns och ungas psykiska hälsa är en annan prioriterad uppgift som ryms inom detta löfte. Genom denna ambition byggs välbefinnande nu och för kommande generationer. Till år 2030 ska Norrtälje vara Sveriges bästa skolkommun. Under mandatperioden ska följande mål uppfyllas:


74. Skolan ska prioriteras i budgetsammanhang och vid fördelning av resurser. Barn- och skolnämnden ska få full uppräkning efter ökade volymer och ökade kostnader. Nya uppdrag ska finansieras krona för krona.
75. Sidouppdrag som tillförts skolan ska rensas och lärare ska tillåtas vara lärare.
76. Fler vuxna ska synas i skolan, gärna pensionerade lärare (seniorer) i skolan, där vi tillvaratar det ideella engagemang som finns och som ger lärarna stöd och skapar tryggare skolor.
77. Ett aktivt arbete ska bedrivas för att minska barn- och elevgrupperna samt för att höja personaltäthet inom såväl förskola, grundskola som fritidshem.
78. En elevassistentpool ska införas, med centralt anställda personer, så att fler elever kan erbjudas hjälp vid behov.
79. En skolbokssatsning ska genomföras.
80. Flera olika satsningar ska genomföras för att höja såväl lärar- som rektorsyrkenas attraktivitet och för att säkerställa tillgången till behöriga lärare i hela kommunen.
81 . En skolmatssatsning ska genomföras, där kvaliteten står i fokus. Ett pilotprojekt med att erbjuda frukost till elever i F-6 ska genomföras och möjligheten att erbjuda frukost även till högstadie- och gymnasieelever ska utredas.
82. En ny resursfördelningsmodell ska införas som säkerställer att resurser också fördelas utifrån strukturella faktorer.
83. En skolgala ska införas där kommunen årligen uppmuntrar och uppmärksammar goda exempel från såväl elever som personal, oavsett driftsform.
84. Upprustning, ombyggnation och nybyggnation av skol- och förskolelokaler samt skolgårdar ska prioriteras och genomföras.
85. En resursskola ska skapas och behovet av en resursförskola ska tillgodoses.
86. Behovet av platser inom särskolan (för elever med anpassad skolgång) ska tillgodoses.
87. Särskilda klasser på mellan- och högstadiet där elever med hög frånvaro erbjuds distansundervisning ska skapas och utvecklingen av närvaroteam ska fortsätta.
88. Särskilda ungdomsstödjare ska införas, med korta ledtider, tillgängliga för alla, som ett komplement till BUP, psykiatri och övrigt samtalsstöd.
89. Alla skolor ska erbjudas tillgång till elewårdsteam, och eleverna ska veta hur de får kontakt.
90. Språkkrav ska införas för personal i kommunalt driven skolverksamhet, som innebär att man ska kunna tala svenska väl att språkkunskaperna testas vid nyanställning.
91. Möjlighet till språklyft ska ges till befintlig personal som är i behov av detta.
92. Avgiftsfria pedagogiska luncher ska införas för personal i grundskolan.
93. Behovet av natt- och helgomsorg inom förskolan ska tillgodoses.
94. Fortsatt nolltolerans mot mobbing i skolan ska råda, där alla brott i skolan polisanmäls/anmäls till socialförvaltningen och där utgångspunkten alltid är att det är mobbaren som ska flyttas, inte den som blivit mobbad.
95. Kommunen ska särskilt bevaka frågan avseende kvinnoförtryckande symboler (till exempel hijab, niqab, burka) på barn upp till årskurs 6. Vi följer utvecklingen av nationell lagstiftning och tillämpningen av lagstiftningen avseende kommuner som redan infört dessa förbud. Vid möjlighet avser vi införa ett sådant förbud i enlighet med gällande lag.
96. Behovet och intresset av särskilda profilinriktningar vid tillskapandet av nya kommunala förskolor och grundskolor ska ses över.
97. Behovet av socialpedagoger i skolan ska ses över och tillgodoses.
98. Satsningar på fysisk aktivitet och kostrådgivning ska utvecklas och samarbeten och samverkan med andra aktörer för att öka den fysiska aktiviteten ska genomföras.
99. Det ska säkerställas att skolans resurser används så effektivt som möjligt gällande IT-kostnader.
100. Studievägledningen för eleverna ska förstärkas.
101. Det fria skolvalet ska utvecklas och ett obligatoriskt skolval ska införas.
102. Alla barn till nyanlända ska erbjudas förskoleplats med särskilt fokus på språk.
103. Etablering av ett Science Center på Färsna Gård ska främjas.
104. Kommunen ska ha som ambition att erbjuda alla nationella program i gymnasieskolan samt att varje år se över programutbudet mot arbetsmarknadens behov.
105. Antagning till estetiska programmet, med inriktning bild och form, ska återöppnas och vid tillräckligt elevantal ska utbildningsstart erbjudas.
106. Kompetensen inom vattenteknik ska tillvaratas och möjligheten att erbjuda en särskild inriktning med nationell antagning inom gymnasiet ska ses över.
107. Samtliga elever på gymnasiet ska erbjudas möjlighet att delta i UF-verksamhet.
108. Undersöka intresset hos elever och lärare för att införa ett treterminssystem på Rodengymnasiet.
109. Högpresterande elever ska ges bättre och fler möjligheter att få stimulerande skolgång.
110. Införandet av ett tak för hur långa skolskjutsar får vara, med ambitionen att undvika långa res- och väntetider, ska utredas.


5. Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt


Kommunens miljö- och klimatarbete tar sikte på år 2030, med ambitionsnivån att Norrtälje kommun ska vara en kommun som ligger i nationell framkant på miljö- och klimatområdet. En miljö- och klimatstrategi för Norrtälje kommun har antagits, som ska bidra till att kommunens miljö- och klimat - arbete genomförs på ett målinriktat, systematiskt och effektivt sätt, som är mät- och uppföljningsbart. För att nå framsteg krävs också samsyn, samarbete
och utvecklade arbetssätt med näringsliv, civilsamhälle och våra invånare. Krav ställs på kraftfulla insatser inom alla kommunala verksamheter för att kommunen som organisation ska vara fossilbränslefri senast 2030 samt att vi ska bidra till de nationella målen om nettonollutsläpp till 2045. Under mandatperioden ska följande mål uppfyllas:


111. Produktionen av fossilfri el ska öka, exempelvis genom att upplåta tak på kommunala fastigheter för installation av solpaneler.
112. Nedskräpningen ska minska och kommunen ska öppna upp för fler smarta/tekniska lösningar. Skötseln av offentliga platser ska förbättras och fler papperskorgar med effektivare tömningsintervall ska tillhandahållas.
113. Antalet tillagningskök ska öka för att motverka matsvinn och onödiga transporter.
114. Återvinningscentralernas verksamhet och öppettider ska utökas för att möjliggöra mer återvinning och återbruk.
115. Planera för hållbar och långsiktig vattenförsörjning i hela kommunen, men där norra kommundelarna prioriteras.
116. Möjligheten att använda elbil ska öka genom fler laddstolpar på fler platser i hela kommunen.
117. Tillgång till alternativa drivmedel i kommunen ska möjliggöras och stimuleras.
118. 3-30-300-regeln ska tillämpas som norm vid stadsplanering. Regeln innebär att alla ska kunna se minst 3 träd från sitt hem, sin skola och sin arbetsplats. 30 avser hur stor krontäckningsgrad ett stadskvarter minst bör ha. 300 avser det längsta avstånd som invånarna bör ha till ett grönområde.
119. Satsningar ska göras på att främja lokalodlade och lokalproducerade livsmedel, vilket förutom satsningar på dessa näringar även omfattar till exempel stadsbruk och planering för fler kolonilotter.


6. Norrtälje ska vara företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas


Goda villkor för arbete och företag skapar tillväxt och fler jobb, vilket i sin tur säkrar den generella välfärden. För att stärka näringslivet i vår kommun behöver vi arbeta brett med näringslivsfrågor inom flera områden. Den lokala utvecklingen av näringslivet ska främjas och till år 2030 ska Norrtälje kommun vara Sveriges mest företagsvänliga kommun. Under mandatperioden ska följande mål uppfyllas:

120. Uppdraget för företagslotsen ska utökas för att möjliggöra för fler att ta del av tjänsten i hela kommunen.
121. Regelbördan för företag ska årligen följas upp och effektiviseringar/förbättringar av tillstånd, processer etc. ska genomföras.
122. Kommunen ska arbeta för att ha en planreserv vad gäller planlagd mark för näringslivsändamål.
123. Utomhushandel på gator och torg, till exempel torghandel, uteserveringar, kafeer, marknader etc. ska underlättas och stimuleras. Onödiga regler, avgifter och tillstånd ska slopas.
124. Ett system för stöd till föreningar och ideella föreningar som erbjuder sommarjobb till ungdomar mellan 16–19 år ska tas fram.
125. Satsningen på Egen sommar ska fortsätta och platsgaranti ska erbjudas.
126. Utvecklingen av Destinationsrådet ska fortsätta för att öka Norrtälje kommuns attraktivitet som besöksmål vad gäller mat- och dryckesturism, kultur samt idrott.
127. Kommunen ska arbeta aktivt med nyetablering av företag, bland annat genom riktade insatser mot önskade och potentiella branscher och företag.
128. Fler co-workingytor i kommunen ska uppmuntra och möjliggöras.
129. Kommunens arbete med kvalificerade praktikplatser ska utvecklas genom närmare samarbete med högskolor och universitet.
130. En plan ska tas fram för hur alla tjänstepersoner med företagskontakter ska kompetensutvecklas i hur man ger bra service och vägledning.
131. Satsningen på Företagslabbet ska fortsätta.
132. Upphandling ska användas som ett sätt att möjliggöra för lokalt företagande.
133. Samarbetet med de lokala företagarföreningarna ska utökas och kommunen ska verka för tillkomsten av företagarföreningar på orter där detta saknas.


7. Norrtälje ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning


Människor i Norrtälje kommun ska uppleva att de har makt över sina liv. En viktig del av det arbetet är att få ut människor i egen försörjning genom exempelvis arbete eller studier för de grupper som i dag står utanför arbetsmarknaden. Det är även en central utgångspunkt för att lyckas med integrationen. Genom att stödja och främja kultur-, idrotts- och friluftslivet ska Norrtälje kommun bidra till att skapa förutsättningar för livskvalitet, personlig utveckling och en attraktiv livsmiljö i hela kommunen. Här spelar det fortsatta stödet till kommunens många föreningar en viktig roll, då föreningslivet i sig innebär möten och vänskap mellan människor över språkliga och kulturella gränser och är en skola i demokrati. Under mandatperioden ska följande mål uppfyllas:


Egenmakt och social utsatthet


134. Samverkan med den ideella sektorn avseende hem- och bostadslöshet ska utökas och arbetet med att införa konceptet "Bostad först" ska påbörjas.
135. En kommunal bostadskö ska införas för att kunna tillgodose behovet av lägenheter för särskilda grupper och kommunala hyresgarantier ska införas för de personer som uppfyller kriterierna.
136. Behovet av utslussningslägenheter för personer utsatta för våld i nära relation ska tillgodoses.
137. Riktade informationskampanjer kopplat till våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck ska genomföras.
138. Socialtjänsten ska utöver i Norrtälje stad, även finnas tillgänglig i Hallstavik och Rimbo.


Främja egen försörjning och integration


139. lntegrationsstrategin med tillhörande handlingsplaner ska följas upp och efterlevnaden ska säkerställas, exempelvis att nyanlända har rätt till bostadsförsörjning i två år och därefter ansvarar för att söka egen bostad.
140. Information till nyanlända gällande hur man hittar egen bostad och arbete över kommungränserna ska öka och ske löpande under den tvååriga etableringstiden.
141. Lokala tematräffar för nyanlända med ett stärkt fokus på kvinnors och barns rättigheter ska utvecklas.
142. Kommunen ska verka för att de obligatoriska samhällsinformationskurserna som Centrum för samhällsorientering erbjuder i länet etableras i Norrtälje kommun.
143. En långsiktig plan för arbetet med mottagande, inklusive bostadsplacering, av anvisade nyanlända ska tas fram. Detta för att minimera risken för utanförskapsområden och maximera möjligheten till egenförsörjning.
144. Information gällande möjligheterna till återvandring ska tas fram, i syfte att bistå personer som frivilligt vill återvända till sina hemländer med information och stöd.
145. Avgiftsfria tolkar ska inte erbjudas i högre utsträckning än vad lagen kräver.


Kultur- och fritidsaktiviteter för ökad livskvalitet


146. Satsningen på lekparks- och aktivitetslyftet ska fortsätta och en temalekpark ska uppföras.
147. Lekplatsen i Societetsparken ska utvecklas och området kring "Skeppet" ska inhägnas.
148. Kulturskolorna ska erbjuda ett brett kursutbud av musik, dans och teater.
149. Förutsättningar och lokalisering av ett all-aktivitetshus i Norrtälje stad ska utredas.
150. Ett seniorcentrum ska utvecklas och aktiviteter ska erbjudas i hela kommunen.
151. Planerna på ett nytt ridsportcentrum ska genomföras.
152. Biblioteksservicen ska utökas, exempelvis genom "meröppet" eller att genom att anpassa öppettider efter människors möjlighet att använda biblioteken.
153. Verksamhetsbidraget till barn- och ungdomsföreningar ska höjas.
154. Planeringen av en ny sporthall i Norrtälje stad ska påbörjas.
155. Planeringen av en ny idrottshall/sporthall i Hallstavik ska påbörjas.
156. Lämplig placering av en inomhusfotbollshall ska utredas.
157. En satsning på idrottsanläggningar, omklädningsrum och idrottsplaner ska genomföras. Utbudet av anläggningar behöver gå hand i hand med kommunens befolkningstillväxt.
158. Ett kommunalt badplatslyft ska genomföras, med standardökningar och förbättrad tillgänglighet för personer med funktionshinder.
159. Brännäsgården ska rustas upp för att motsvara dagens behov för fritidshemsverksamhet samt erbjuda verksamhet även under loven.
160. Stödet till lokalhållande idrottsföreningar, hembygdsföreningar, kulturföreningar med museal verksamhet samt vissa samlingslokalhållande föreningar ska öka.
161. En kommunal kulturarvsfond ska inrättas.
162. Mullevallen i Rimbo ska förbättras med exempelvis omklädningsrum och tillhörande faciliteter.
163. Kommunen ska verka för ställplatser för husbilar i turistvänliga delar i hela kommunen.
164. Planering för året-runt-verksamhet i Kvisthamrabacken i samråd med berörda föreningar ska genomföras.
165. Vandrings- och kanotleder ska bättre tas tillvara och märkas ut.


För Norrtälje kommuns bästa och ett stabilt majoritetsstyre i en orolig omvärld.


Norrtälje den 20 oktober 2022

Bino Drummond (M)
Andrea Kronvall (SD)
Robert Beronius (L)
Thomas Imeryd (KD)

Senast ändrad: 2022-11-18
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.