Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Radhusprojekt

Räddningstjänsten Norrtälje kommun driver sedan 2014 ett radhusprojekt i kommunen. Syftet med projektet är att förebygga bränder och reducera konsekvenserna vid en brand.

Flera räddningstjänster runt om i landet har valt att inleda en inventering av radhusbestånden då konsekvenserna vid radhusbränder är så pass allvarliga och kostsamma. Uppstår en brand i en radhuslänga drabbas i regel inte bara lägenheten där branden startade, utan hela radhuslängan drabbas. Radhusbränderna blir förödande för den enskilde och kostsamma både för den som blir drabbad och för samhället.

Uppsala brandförsvar har efter deras inventering förelagt ett radhusområde om att åtgärda de brister som upptäckts. Föreläggandet överklagades, men brandförsvaret fick rätt i samtliga prövande instanser. Läs Kammarrättens dom i rättsfallet

Projektet

Definitionen som har använts inom projektet är ”småhus som ingår i en grupp bestående av minst tre hus som är direkt sammanbyggda med varandra i en rad” (Terminologicentrum TNC, 1994). Även andra intressanta fastighetslösningar har inkluderats om fastigheterna delar vindsutrymme eller är sammanbyggda på liknande sätt.

I radhuslängorna har stickprovskontroller utförts. Vid besöken har vindens konstruktion bedömts utifrån fem kriterier;

  1. Ventilerad takfot utan tätningar
  2. Träfackverk med spikplåt samt lätt vindsbjälklag
  3. Bristfällig avskiljning på vinden
  4. Otäta, stora genomföringar i avskiljande väggar
  5. Avskiljande vägg ej direkt mot råspont

Kriterierna resulterade i fyra nivåer; tillfredsställande, bristfälligt, dåligt och okänt brandskydd.

Informationsmöten

I november 2015 hölls åtta stycken informationsmöten på fyra orter i kommunen. Till mötena bjöds främst fastighetsägare med konstaterade brister in. Ett 80-tal fastighetsägare anslöt sig till mötena. Under mötet visades en presentation som behandlade projektet, uppmärksammade brister, typlösningar för bristerna samt en generell arbetsprocess vid utförandet av åtgärderna. Presentationen "Presentation från informationsmöte" går att hämta hem i pdf-format längre ned på sidan.

Om du missade informationsmötet, tag gärna kontakt med grannarna i ditt område och hör om någon deltog. Kontakta annars räddningstjänsten för en summering av mötet samt för att få återkoppling på din fastighet.

Uppmärksammade brister

De vanligaste bristerna som uppmärksammades vid besöken var ventilerad takfot, träfackverk med spikplåt och lätt vindsbjälklag samt vindsavskiljande vägg saknades eller var bristfällig.

Den vänstra bilden visar den ventilerade takfoten utifrån. Bilden till höger visar en ventilerad takfot intill en vindsavskiljande vägg. Branden kan här ta sig ut via takfoten och sedan in via takfoten på andra sidan av den avskiljande väggen. 

I bilden nedan ses ett uppsågat hål i en vindsavskiljande vägg. Den avskiljande väggen är då bristfällig och uppfyller inte sin funktion att förhindra brandspridning. 

Typlösningar för uppmärksammade brister

Täta ventilerad takfot

För att inte riskera fukt- och mögelskador på vinden tätas den ventilerade takfoten en meter på vardera sida om den avskiljande väggen. Takfoten tätas i syfte att förhindra brandspridning till intilliggande vindsutrymme. Täta genom att sätta fast en väderbeständig och obrännbar skiva eller genom att sätta fast brädor, likt lockläkt, utifrån.

Täta genomföringar

Glipor större än fem millimeter ska tätas med brandklassad tätningsmassa för att förhindra brandspridning mellan vindsutrymmena.

Avskiljande vägg

Syftet med de avskiljande väggarna på vinden är att förhindra att branden sprider sig över hela radhuslängan. Väggarna ska uppfylla EI30, det vill säga 30 minuters avskiljande förmåga mot brand. Den typlösning som räddningstjänsten rekommenderar är uppbyggd av

  • Trä- alternativt stålreglar, 45 x70 millimeter
  • Mineralullsisolering 70 millimeter
  • Två stycken gipsskivor, 13 millimeter