Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gatu- och parkavdelningens arbete med tillgänglighet

Avdelningens uppdrag- och ansvarsområde är drift och underhåll av gator och belysning. Trafiksäkerhet, trafikregler och parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Drift och skötsel av parker och skogar. Avdelningen ansvarar även för genomförande av gatu- och parkanläggningar och myndighetsutövning inom området.

Gatu- och parkavdelningens ansvarar för allmän plats i Norrtälje stad, Rimbo och Hallstavik samhälle, inom tätortsgräns, i Älmsta för bussterminalen och en park i Edsbro samhälle.

För privat mark ansvarar den enskilde fastighetsägaren och för vägar på landsbygden utanför ovan nämnda tätorter är Trafikverket eller enskilda vägföreningar väghållare. Trafikverket är väghållare för Västra vägen i Norrtälje och samtliga genomfarter genom Rimbo, till skillnad från Hallstavik där gatu-/park är väghållare för alla genomfarter.

Tillgänglighet på allmänna platser

När nya allmänna platser och områden byggs ut, ska de göras säkra, tillgängliga, framkomliga och funktionsvänliga. Tillgänglighet styrs av flera olika regelverk och lagstiftning. Norrtälje kommun har tagit fram en teknisk handbok för utformningen av allmän plats för att bland annat uppfylla gällande lagkrav, föreskrifter och standard.

Arbetet med tillgänglighet

 • Rörelsesensorer har satts upp vid övergångställena vid polishuset och busstorget i Norrtälje för att man ska kunna förlänga gröntiden om det behövs.
 • Ojämn beläggning på gångbanan i korsningen Stora Brogatan/Hantverkargatan vid hörnan mot Nordea har åtgärdats.
 • Kantstenssänkningar vid Grindvägen intill strandpromenaden och längs Trädgårdsgatan för att underlätta framkomligheten.
 • Parkbänkarna vid Hallstaviks torg kompletterats med en sittvänligare variant.
 • En första omgång skyltar, för att underlätta orienteringen på gång- och cykelvägar till viktiga målpunkter i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik har beställts.
 • Kommunens tillgänglighetskarta uppdateras med parkeringsplatser för rörelsehindrade, tillgängliga offentliga toaletter och tillgänglighetanpassade lekplatser.
 • Anställda vid gatu- och park har stärkt sina kunskaper i tillgänglighetsfrågor genom kursen ”Tillgänglighet i trafik och parkmiljö – ökad tillgänglighet i utemiljöer bidrar till delaktighet i samhället”  
 • Vid Magistervägen i Hallstavik, Knutbyvägen/Fågelsångsvägen i Norrtälje har belysning satts upp eller förbättrats. Gångtunneln under Estunavägen har också försetts med belysning.

 

Pågående och framtida tillgänghetsuppdrag

 • Fler parkbänkar/viloplatser har beställts och kommer att sättas ut längst gång- och cykelvägen mellan Gallbron och Lommarbron.
 • Pågående projekt med trygghetsbelysning vid busstorget i Hallstavik som beräknas klart våren 2020.
 • Tillgänglighetsvandringar planerade att genomföras i Rimbo mars 2020 och Hallstavik maj 2020.
 • Fortsatt arbete med tillgänglighetsinventering av allmän plats och uppdatering av kommunens tillgänglighetskarta.

 

Senast ändrad: 2022-10-04
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.