Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Suomen kieli Norrtäljessä – Finska språket i Norrtälje

Vähemmistölainsäädäntö ja kielilaki antavat suomen kielelle vahvistetun aseman ja suojan. Tämän kautta lapsilla ja nuorilla on oikeus äidinkielenopetukseen läpi koko kouluajan Norrtäljen kunnassa. • Minoritetslagstiftningen och språklagen ger det finska språket ett förstärkt stöd och genom det har barn och ungdomar rätt till modersmålsundervisning genom hela skolan i Norrtälje kommun.

Kielen säilyttämisen ja elvyttämisen kannalta on tärkeätä, että lapset ja nuoret joiden äidinkieli suomi on saavat mahdollisuuden kielen opiskeluun.

Vähemmistökielien säilyttäminen tekee yhteiskunnasta rikkaamman. Monet kokevat myös kielen säilyttämisen tärkeänä siksi että he tarvitsevat suomen kieltä pystyäkseen kommunikoimaan isovanhempiensa kanssa.

Arvion mukaan noin 200 000–250 000 ruotsinsuomalaista osaa suomea. Suomi on suomalais-ugrilainen kieli, joka kuuluu samaan ryhmään kuin esimerkiksi saame, lähimmän sukuiset kielet ovat kuitenkin karjalan- ja eestin kielet. Suomen kieltä on Ruotsissa käytetty niin kauan kuin Ruotsi on ollut olemassa

Vähemmistölainsäädäntö ja kielilaki antavat suomen kielelle vahvistetun aseman ja suojan. Tämän kautta lapsilla ja nuorilla on oikeus äidinkielenopetukseen läpi koko kouluajan Norrtäljen kunnassa.

Finska språket i Sverige

Finska är ett av våra nationella minoritetsspråk och dess framtid som levande språk I Sverige ligger i händerna på våra barn och unga. För att bevara och revitalisera språket är det viktigt att barn och ungdomar som har finska som modersmål har möjligheten att läsa finska. Bevarandet av minoritetsspråken gör samhället rikare. Språkets bevarande är också viktigt för de som behöver finska språket för att kunna kommunicera med sina mor- och farföräldrar.

Minoritetslagstiftningen och språklagen ger det finska språket ett förstärkt stöd och genom det har barn och ungdomar rätt till modersmålsundervisning genom hela skolan i Norrtälje kommun.

Man beräknar att 200 000–250 000 sverigefinnar kan finska. Finska är ett finsk-ugriskt språk och tillhör samma stam som till exempel samiska men de närmast besläktade språken är karelskan och estniskan. Finskan har använts i Sverige så länge som Sverige funnits.

Äidinkielen opetus – Modermålsundervisning

Oppilaan huoltaja hakee äidinkielen opetusta peruskoulussa ja sitä vastaavissa koulumuodoissa. Lukiossa ja erityislukiossa hakee äidinkielen opetusta oppilas itse. Haku tapahtuu aina koulun rehtorin kautta. Kunnan aikuisopiskelijat hakevat näitä kursseja äidinkielen opintoihinsa sisältyen.

Koska on oikeus saada äidinkielen opetusta?

Äidinkielen opetusta on mahdollista saada

 • Peruskoulussa ja sitä vastaavissa koulumuodoissa
 • Lukiossa
 • Kunnallisessa aikuisopetuksessa lukion tasolla

Kansallisilla vähemmistökielillä och vahvistettu asema äidinkielen opetuksen suhteen. Kansalliset vähemmistökielet ovat Suomi, Same, Meänkieli, Jiddisch ja Romani Chib.

Minkälaiset oikeudet äidinkielen opetukseen on peruskoulussa ja sitä vastaavissa koulumuodoissa?

Oppilaalla on oikeus kansallisten vähemmistökielien äidinkielenopetukseen silloin

 • Kun yksi oppilas haluaa saada opetusta
 • Kun on olemassa sopiva opettaja

Ei ole olemassa mitään vaatimuksia siitä, että oppilas käyttäisi muuten kyseistä kieltä tai että tällä olisi perustaitoja kielestä.

Minkälaiset oikeudet äidinkielen opetukseen on lukiossa ja erityislukiossa?

Oppilaalla on oikeus kansallisten vähemmistökielien äidinkielenopetukseen silloin

 • Kun yksi oppilas haluaa opetusta
 • Kun oppilaalla on hyvät taidot kyseisessä kielessä
 • Kun on olemassa sopiva opettaja

Ei ole olemassa mitään vaatimuksia siitä, että oppilas käyttäisi muuten kyseistä kieltä. Sen sijaan tulee oppilaalla olla hyvät taidot kielestä.

Minkälaiset oikeudet on olemassa opintojenohjaukseen äidinkielellä peruskoulussa ja lukiossa?

Oppilaalla jolla on tarve opintojen ohjaukseen äidinkielellään, tulee saada sitä. Tämä ohjaus voi olla opintotekniikan soveltamista tai muuta erityistä tukea. Opinnonohjauksen jatkuvuus ja kattavuus sanelevat, minkä tapainen tuki on soveliainta.

Haluatko tietää enemmän äidinkielen opetuksesta Norrtäljen kunnassa? Ota yhteys äidinkielen opetusyksikön vastaavaan Sabah Hamadiin, sabah.hamadi2@norrtalje.se, 0176-715 25.

Finska är ett av våra nationella minoritetsspråk och dess framtid som levande språk I Sverige ligger i händerna på våra barn och unga. För att bevara och revitalisera språket är det viktigt att barn och ungdomar som har finska som modersmål har möjligheten att läsa finska. Bevarandet av minoritetsspråken gör samhället rikare. Språkets bevarande är också viktigt för de som behöver finska språket för att kunna kommunicera med sina mor- och farföräldrar.

Minoritetslagstiftningen och språklagen ger det finska språket ett förstärkt stöd och genom det har barn och ungdomar rätt till modersmålsundervisning genom hela skolan i Norrtälje kommun.

Man beräknar att 200 000–250 000 sverigefinnar kan finska. Finska är ett finsk-ugriskt språk och tillhör samma stam som till exempel samiska men de närmast besläktade språken är karelskan och estniskan. Finskan har använts i Sverige så länge som Sverige funnits.

Modersmålsundervisning

Det är möjligt att få modersmålsundervisning i

 • grundskolan och motsvarande skolformer
 • gymnasieskolan
 • kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Det är vårdnadshavaren som ansöker om modersmålsundervisning i grundskolan och motsvarande skolformer. Eleven själv ansöker om modersmålsundervisning i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan. Ansökan ska alltid gå via skolans rektor. Inom kommunal vuxenutbildning ansöker eleverna om att läsa kurser inom ämnet modersmål.

De nationella minoritetsspråken har förstärkt rätt till modersmålsundervisning. De nationella minoritetsspråken är Finska, Same, Meänkieli, Jiddsich och Romani Chib.

Vilken rätt har man till modersmålsundervisning i grundskolan, anpassad grundskolan, specialskolan?

Eleven har rätt till modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken när

 • en elev vill få undervisning
 • det finns en lämplig lärare.

Det finns inte några krav på att språket är elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Vilken rätt har man till modersmålsundervisning i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan?

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Eleven har rätt till modersmålsundervisning i dessa språk när

 • en elev vill få undervisning
 • eleven har goda kunskaper i språket, och
 • det finns en lämplig lärare.

Det finns inte några krav på att språket är elevens dagliga umgängesspråk. Däremot måste eleven ha goda kunskaper i språket.


En elev som tillhör den nationella minoriteten romer och som kommer från utlandet får ges modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

Vilken rätt har man till studiehandledning på modersmålet i grundskolan och gymnasieskolan?

En elev som behöver studiehandledning på modersmålet ska få det. Det kan vara ett stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd. Det är varaktigheten och omfattningen av studiehandledningen som avgör vilken typ av stöd det handlar om.

Vill du ha mer information om modersmålsundervisning? Kontakta Sabah Hamadi, ansvarig för modersmålsundervisning i Norrtälje kommun, sabah.hamadi2@norrtalje.se, 0176-715 25.

Kontakt
Senast ändrad: 2024-01-31