Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Söka lokalt bredbandsstöd

Här hittar du information om hur du ansöker om lokalt bredbandsstöd och vad din ansökan behöver innehålla.

Definition

Lokalt bredbandsstöd är riktade ekonomiska medel till stöd till lokala byalag och föreningar som genomför utbyggnad av bredbandsnät à 1 Gbit/s i egen regi inom Norrtälje kommun.

Riktlinjer för lokalt bredbandsstöd

Bidra till utbyggnad av hållbar infrastruktur

Hållbar infrastruktur är en förutsättning för en levnadsstark glesbygd. Till de områden där marknadskrafterna misslyckats med att bygga ut bredbandsnät till en hastighet av minst 1 Gbit/s ges stöd till lokala föreningar och byanät med planer att genomföra utbyggnaden i egen regi. Utbyggnaden ligger i linje med den nationella och kommunala bredbandsstrategin och är en bidragande faktor för kommunen att nå de nationella bredbandsmålen.

Medel för lokal utvecklingspeng

Bidra till utbyggnad av hållbar infrastruktur

En summa på 602 000 kronor avsätts årligen för bredbandsstöd och fördelas till utbyggnad i marknadsmässigt ej gångbara områden till en summa av 7 000 kronor per ansluten fastighet.

Ansökan och formalia

Vid två ansökningstillfällen per år kan ansökan skickas digitalt till kommunstyrelsen (kommunstyrelsen@norrtalje.se) märkt ”Lokalt bredbandsstöd”. Vid behov om medel kvarstår kan ytterligare utlysning tillkomma. Sista ansökningsdagar för de respektive perioderna är:

 • 30 april, utlysning 301 000 kronor
 • 31 oktober, utlysning 301 000 kronor

Ansökan handläggs av kommunstyrelsekontorets bredbandssamordnare/bredbandsstrateg och beslutas i enlighet med delegationsordningen.

Till ansökan skall bifogas:

 • Dokument som styrker att sökande är en lokal förening.
 • Dokument som styrker att föreningens styrelse beslutar att söka bredbandsstöd.
 • Dokument som i korthet beskriver tilltänkt utbyggnadsprojekt.
 • Kartbild för utbyggnadsprojekt där tänkt dragning för bredband samt fastigheter att ansluta finns markerade.

Endast föreningar, organisationer och lokala utvecklingsgrupper kan erhålla stöd.

Medel kan sökas retroaktivt för projekt som påbörjats under innevarande år, dokument som styrker detta bifogas.

Sökande kan ansöka om medel för flera projekt, dock ett projekt per ansökan. Beviljade projekt ska påbörjas samma år som ansökningen behandlas.

Bidragsmedel à 7000 kr per fastighet utbetalas efter slutredovisning av projekt där anslutna fastigheter redovisas och syn av genomfört arbete genomförs och godkänns tillsammans med Norrtälje kommun bredbandssamordnare/bredbandsstrateg.

Beviljade stöd skall vara slutredovisade och utbetalda inom tre år efter tilldelning.

Utvärderingsmodell för ansökningar

Inkomna ansökningar utvärderas och poängsätts. I det fall fler ansökningar än vad budget medger inkommer prioriteras och beviljas ansökningar enligt följande modell, högst total poäng får förtur. Ansökningar som ej beviljats under den första ansökningsperioden kan vid sökandes medgivande ligga kvar och utvärderas igen under ansökningsperiod två, och så vidare.

Skall-krav

 • Ansökan kommer från en förening eller ett lokalt byanät.
 • Ansökan är komplett.
 • Kommersiella nätägare meddelar vid samråd att de ej har planer för egen utbyggnad inom projektområdet under innevarande år.
 • Ansökan innefattar endast fastigheter inom Norrtälje kommun.

Utvärderingskrav

 • Till vilken grad bedöms projektet bidra till redundans och hållbarhet i kommunens infrastruktur? (1-10 poäng)
 • Bidrar projektet till att ansluta isolerade fastigheter som blir svåra att ansluta framgent? (1-10 poäng)
 • Finns planer för fortsatt utbyggnad i framtiden utifrån planerat nät? (1-10 poäng, om inga fastigheter finns i närheten som rimligtvis kan anslutas i kommande projekt ges poäng ”10”)

Ansökningar jämförs och högst total poäng ges förtur. Meddelande om tilldelade samt avslagna ansökningar delges per ansökanstillfälle snarast efter sista ansökningsdag.

Kontakt

Vid frågor kontakta Peter Jansson, peter.jansson@norrtalje.se.

Senast ändrad: 2023-03-28