Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Kompostera toalettavfall, latrinkompost

Om du har latrinhämtning men i stället vill ta hand om toalettavfallet själv, kan du kompostera det i en latrinkompost. Väljer du en större kompost kan du även kompostera det nedbrytbara hushållsavfallet i samma behållare.

Om du vill ta hand om toalettavfallet själv kan du kompostera det i en latrinkompost. Ett flertal torra toalettlösningar kräver även en latrinkompost som komplement eftersom avfallet inte förmultnar i själva toaletten.

Innan du börjar kompostera måste du lämna in en anmälan och vänta på ett beslut som säger att du själv få ta hand om toalettavfallet. Om din anmälan är komplett då den kommer in kan du få ett beslut inom ett par veckor. Vänta med att införskaffa kompost/toalett tills du har fått beslutet.

För vårt arbete med din anmälan behöver du betala en avgift -  Taxa för verksamhet enligt miljöbalken. Om anmälan lämnas in samtidigt med en ansökan om BDT-avlopp (avlopp för bad-, disk- och tvättvatten), tas avgift endast ut för handläggning av avloppsansökan. Längst ner på sidan finns en länk till vår guide som beskriver hur du gör en anmälan.

Vi kan bevilja eget omhändertagande av toalettavfallet om komposten följer våra krav på konstruktion som beskrivs nedan.

Samkompostering

Om du väljer en större kompost kan du även kompostera det nedbrytbara hushållsavfallet i samma behållare. Det kallar vi samkompostering. Om du komposterar allt nedbrytbart hushållsavfall som uppkommer på fastigheten kan du välja sophämtning endast var fjärde vecka. 

På nvaa.se kan du läsa om olika sopabonnemang

Val av kompost

Förväxla inte en latrinkompost med en hushållskompost som inte alltid uppfyller kraven för en latrinkompost. Du kan antingen köpa en kompost i handeln eller bygga en själv. I vårt Faktablad – Eget omhändertagande av toalettavfall, får du några förslag på kompostlösningar.

Riktlinjer för latrinkompostering

Komposten får inte fyllas till mer än 2/3 innan tillförsel av nytt material avbryts. Det rekommenderas att latrin ska komposteras minst två år från sista påfyllningstillfället till första latrinkompost gödslingen, om det ska spridas på grönsaker som konsumeras råa och har varit i kontakt med jorden, exempelvis morötter. Vid spridning på andra typer av växter som bärbuskar och grönsaker, rekommenderas minst ett års lagring. Vid gödsling av blomsterodling eller liknande växter som inte ska konsumeras kan lagringstiden vara ännu kortare.

Kompostens konstruktion

 • Komposten ska vara utförd i tåligt material. Undvik impregnerat virke då det kan påverka komposteringsprocessen.
 • Komposten ska vara tät så att skadedjur inte kan ta sig in eller att läckage uppstår. Det är viktigt att botten är hållbar och helt tät. Vätska får inte läcka ut ur komposten.
 • Komposten ska ha tättslutande lock av plast, plåt, tjärpapp eller annat tätt material. Locket ska vara lite större än själva komposten för att regnvatten och smältvatten inte ska rinna in i komposten.
 • Komposten ska vara ventilerad. Ventilationen ska förses med insektsnät och vara placerad så att inte regnvatten eller smältvatten kommer in i komposten.
 • Komposten ska bestå av två behållare eller vara en tvådelad behållare. Är den tvådelad ska även skiljeväggen vara tät.

 Kompostering - hantering/ansvar

 • Toalettavfall får inte komposteras i en hushållskompost.
 • Komposten ska placeras ovan mark inom den egna fastigheten och minst 4,5 meter från tomtgräns.
 • Avståndet till vattentäkter bör vara minst 20 meter.
 • Hanteringen av avfallet ska ske på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår (till exempel att den inte drar till sig skadedjur eller luktar illa).

Kompostens volym

Du ansvarar för att kompostens volym är tillräcklig för att uppnå en tillfredsställande kompostering av latrinet och det matavfall/nedbrytbara hushållsavfall som uppkommer på fastigheten. Om tillfredsställande kompostering inte uppnås i befintlig anläggning ska en behållare med större volym införskaffas eller befintlig kompletteras med ytterligare behållare som uppfyller våra riktlinjer. Rekommenderade minsta volymer är:

 • 2 x 350 liter för endast latrin.
 • 2 x 500 liter för samkompostering. 

Regler för hantering av urin (urinseparerande toalett)

 • Urinen får inte avledas till bad-, disk- och tvättvattenavlopp (BDT-avlopp), markinfiltration, stenkista eller sandbädd.
 • Urinen kan antingen komposteras tillsammans med det fasta avfallet i latrinkomposten eller samlas i en sluten tank som töms via kommunens entreprenör. Urinen ska då inte spädas med vatten.
 • Urinen kan, under nedanstående förutsättningar, spridas i trädgården.

Rekommendationer för spridning av urin

För enskilt bruk är det inte nödvändigt att mellanlagra eller späda urinen med vatten innan den används i trädgården men det kan vara nödvändigt att eftervattna eller mylla ner urinen för att undvika dålig lukt. Ur vattenbesparingssynpunkt bör eftervattning ske med regnvatten. Med fördel sprids urinen innan nederbörd. Urin kan endast spridas i trädgården under växtsäsongen.

Övrig tid på året ska urinen:

 • mellanlagras i slutet kärl, eller
 • komposteras i godkänd latrinkompost, eller
 • samlas i slutet kärl som töms av kommunens entreprenör. Beställning görs via Kontaktcenter.

Stora mängder urin som sprids på en liten yta eller på områden utan lämplig växtlighet, kan ge negativa effekter på växtlighet och grundvatten samt bidra till övergödning. Magra skogs-, bergs- och stenområden är inte lämpliga för spridning av urin.

Om du vill göra en anmälan

I vår guide beskriver vi hur du går tillväga för att göra din anmälan. Guiden avslutas med den blankett för anmälan du behöver fylla i och lämna in till oss. 

Guide för anmälan om kompostering av toalettavfall.

Latrinhämtningen upphör då anläggningen är klar

Tillsammans med beslutet får du blanketten Anmälan om färdigställd anläggning. Blanketten lämnar du in till Samhällsbyggnadskontoret när toaletten/komposten är på plats och klar att tas i bruk. Därefter registreras att latrinhämtning ska upphöra på fastigheten.

Senast ändrad: 2023-05-30