Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vigelsjö naturreservat

Vigelsjö naturreservat ligger mellan sjöarna Lommaren och Ludden i direkt anslutning till Norrtälje stad, cirka 2 kilometer västnordväst om centrum.

Kor i Vigelsjö naturreservat.

Vigelsjö naturreservat inrättade 1998 av Norrtälje kommun med främsta syfte att bevara tätortsnära natur för rekreationsändamål. Läget nära staden gör området attraktivt för friluftsliv.

I anslutning till reservatet ligger Norrtälje camping och i området finns förutom en mängd mindre stigar även elljusspår och särskilda ridstigar och tillgänglighetsanpassade stigar. Roslagsleden som har sin början i Danderyd och sträcker sig genom Stockholms län avslutas i reservatet vid Vigelsjö gård.

Så hittar du hit

Vigelsjö naturreservat nås enklast med buss från Norrtälje busstation med avstigningen avstigning Lommarskolan. Kommer du med bil riksväg 76 (Estunavägen) följer du skyltarna mot Vigelsjö camping där parkeringsplats finns. Parkering finns även norr om sjön Ludden.

Tätortsnära natur

Reservatets skogsområden utgörs framförallt av blandskog med tall, gran och flera olika arter av lövträd. I de öppnare partierna kan man hitta orkidén Adam och Eva, slåtterfibbla, darrgräs, stagg och kattfot, arter som visar att marken tidigare använts till slåtter eller som bete åt gårdarnas djur. Trots närheten till en tätort finns det stor möjlighet att få se fälthare och skogshare, rådjur, älg, räv och grävling.

På hösten kan man få syn på den annars skygga nötkråkan som flyger i skytteltrafik och hämta hasselnötter. Andra fåglar som trivs i reservatet är till exempel större hackspett, gröngöling, stenknäck, grönsångare, kattuggla och bivråk. På Lommarens vatten glider sothöns och i buskarna kring Ludden häckar bland andra näktergal, kärrsångare och stjärtmes. I Luddens närhet kan den som har tur få se den mindre vanliga ortolansparven som trivs bäst i landskap med öppna marker och dungar av träd.

Vigelsjö lund- en vacker ekbacke och ett gravfält

I Vigelsjöområdet finns flera fornlämningar från järnåldern och bronsåldern vilket tyder på att platsen länge varit betydelsefull för människor. I reservatets sydligaste hörn vid Lommarens strand ligger Vigelsjö lund, en vacker ekbacke inramad av trägärdesgård. I lunden finns ett gravfält från yngre järnåldern (500-1100 e Kr) som består av två gravhögar och 23 stensättningar. Den största högen (19 meter i diameter och två meter hög) kallas Viguls hög och här ligger troligen en betydelsefull och välbärgad man från bygden begravd.

Området har tidigare i historien varit ängsmark där man tog hö till djuren men är idag en lundmiljö med upp till 200 år gamla ekar och mindre exemplar av framförallt lönn och ask. På våren fyller typiska lundväxter som lungört, blåsippa, vitsippa, smånunneört och liljekonvalj kullarna med sina blommor.

Bete och slåtter

Tidigare bedrevs jordbruk i Vigelsjö vilket höll landskapet öppet. Jordbruket upphörde år 1965 och idag betas istället markerna av hästar, nötdjur och får. Kommunen håller även en del ytor öppna genom årlig slåtter.

 

Senast ändrad: 2015-06-22
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.